Zorgen over observatiemaatregel Wvggz

2 februari 2017 - Laatste update 3 februari 2017

De observatiemaatregel in de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) is vanuit mensenrechtenperspectief zorgelijk, vindt het College. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over deze maatregel. Het College heeft een advies uitgebracht aan de Vaste Commissie voor VWS van de Tweede Kamer over het voorstel van de Wvgzz. In het advies staan een viertal kanttekeningen bij de voorgestelde observatiemaatregel. Het College ontraadt invoering van de maatregel, zolang deze punten niet behoorlijk zijn behandeld af.

Zorgen over observatiemaatregel Wvggz

Wat is de voorgestelde observatiemaatregel?

De tweede nota van wijziging bij het voorstel voor de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg introduceert in hoofdstuk 7A de observatiemaatregel. Deze maatregel maakt het mogelijk dat iemand ten aanzien van wie voldoende aannemelijk is dat hij aan een psychische stoornis lijdt, voor onderzoek wordt opgenomen. Met het onderzoek kan worden vastgesteld wat de aard is van de psychische stoornis en of de stoornis ernstig nadeel veroorzaakt. Verdere dwang of behandeling mag niet worden toegepast. De maatregel kan voor maximaal drie dagen worden toegepast, berekend vanaf het moment van opname. Daaraan voorafgaand mag de betrokkene voor maximaal zes uur zijn vrijheid worden ontnomen en worden overgebracht naar een plaats die geschikt is voor tijdelijk verblijf.

Ernstig ontraden

Vanuit mensenrechtenperspectief baart de observatiemaatregel zorgen. In de eerste plaats komt de vraag op of de observatiemaatregel wel toegevoegde waarde heeft ten opzichte van de crisismaatregel. Daarmee kan al voor maximaal drie dagen verplichte zorg worden gegeven (waaronder opname in een zorginstelling). Verder vreest het College dat de mate waarin moet vaststaan dat de persoon een psychische stoornis heeft, spoedig zal vastlopen in een woordenspel. Met het uiteindelijke gevolg dat de uit de EHRM-rechtspraak voortvloeiende drempel niet wordt gehaald. Ook wordt rechtsbescherming eigenlijk alleen achteraf geboden. Ook het horen van de persoon is onvoldoende gegarandeerd. Er moet verder worden voorkomen dat de zes uur periode in een (politie)cel wordt doorgebracht. Het College ontraadt invoering van de observatiemaatregel af zolang deze punten niet behoorlijk zijn geregeld.

Meer informatie

Advies College over observatiemaatregel in voorstel Wvggz (30 januari 2017)

Advies College over andere aspecten concept voorstel Wvggz (oktober 2015)

Stukken Tweede Kamer over Wvggz te vinden in dossiernummer 32399

NRC - Snellere opname verwarde mensen is inbreuk vrijheid - 31 januari 2017