Op school

Diverse studenten zitten in een auditorium bij de tekst mensenrechten op school

Hoort iedereen erbij op school, mag iedereen meepraten en meedoen? Hoe divers is de samenstelling van leerlingen en docenten op school, wat is de thuissituatie van leerlingen? Hoe bespreek je mensenrechten actualiteiten in de klas? Als docent heb je veel te maken met mensenrechten. Maar ook als school moet je bepalen hoe je omgaat met thema’s als diversiteit, burgerschap en sociale veiligheid.

Schoolbrede aandacht

Door op school over mensen- en kinderrechten te leren, herkennen leerlingen deze in het dagelijkse leven. Het leidt niet alleen tot betere onderlinge relaties, samenwerking en acceptatie, maar het vergroot ook het zelfvertrouwen van je leerlingen. Hierdoor ontwikkelen ze de vaardigheden die hen in staat stellen volwaardig deel te nemen aan onze samenleving. Aandacht voor mensenrechten op school kan veel onderwijsthema’s met elkaar verbinden en maakt het gemakkelijker om lastige maatschappelijke onderwerpen in de klas te bespreken. Denk aan burgerschap, pesten, sociale veiligheid en weerbaarheid, het tegengaan van radicalisering, inspraak van leerlingen en draagvlak voor passend onderwijs. Het College biedt scholen samenwerking op maat en zet zich daarnaast in om mensenrechten een prominente plek te geven in de wetgeving en het nieuwe landelijke curriculum.

Het is belangrijk om niet alleen in de klas, maar ook schoolbreed aandacht te geven aan mensen- en kinderrechten. Een school die vanuit mensenrechten denkt en werkt, kan een samenhangende visie en aanpak formuleren. Wij helpen onderwijsinstellingen hieraan invulling te geven.

Binnen het mbo

In 2015 zijn de wettelijke regels voor het burgerschapsonderwijs in het mbo aangescherpt. Vanaf schooljaar 2016-2017 zijn mbo-instellingen verplicht om het kritisch denken van studenten te bevorderen en hierbij aandacht te schenken aan mensenrechten. Het College kan hier met scholen en docenten verdere invulling aan geven. Dit doen we onder andere door samen te werken met verschillende partijen die met de burgerschapsagenda bezig zijn.

Beroepsonderwijs en stages

Het beroepsonderwijs en de werkvloer zijn nauw met elkaar verbonden. Studenten lopen al tijdens hun studie verplicht stage om zo ervaring op te doen op de werkvloer. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat stagediscriminatie in het mbo een groot probleem is.

Lerarenopleidingen

Het is heel belangrijk dat leraren in opleiding zich bewust zijn van mensenrechten en de rol die deze op school kunnen spelen. Daarom onderzoeken wij ook hoe dit binnen lerarenopleidingen aandacht kan krijgen en hoe we dit samen beter kunnen integreren in de lerarenopleidingen. Hierbij kijken we naar kennisbanken, onderwerpen en vakgebieden in de opleidingen die op natuurlijke wijze aansluiten bij mensenrechteneducatie of waarvoor mensenrechteneducatie een meerwaarde kan zijn. Denk aan de rechten van het kind, burgerschap en het persoonlijk meesterschap van de leraar, met thema’s als de rol en plichten van de leraar, besef van eigen identiteit(en), waarden en normen, bewustwording van eigen vooroordelen en stereotypen.

Sfeerbeeld kinderen in een fontein bij de tekst rol van de overheid bij kinderrechten

Rol van de overheid bij kinderrechten

Nederlandse jongeren weten relatief weinig van mensenrechten en het politiek bestel, zo blijkt uit verschillende onderzoeken. Van alle kinderen in Europa hebben de Nederlandse het minst vaak van het Kinderrechtenverdrag gehoord.

Bekijk de rol van de overheid bij kinderrechten

Aan de slag  met mensenrechten in het onderwijs

Het College probeert scholen en opleidingen zo goed mogelijk te ondersteunen bij het stimuleren van mensen- en kinderrechten. Je kan kosteloos gebruik maken van de Toolbox Mensenrechten op school. Daarnaast bieden we advies, lezingen en trainingen op gebied van mensen- en kinderrechten.

Wil je iets kwijt over dit onderwerp?