Privacyrechten

Welke rechten heb ik als het gaat om mijn geregistreerde persoonsgegevens?

Je hebt de volgende rechten (art. 12 – 23 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)) met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens:

 • Recht op informatie over welke persoonsgegevens het College voor de Rechten van de Mens over je registreert;
 • Recht op inzage in registraties met jouw persoonsgegevens;
 • Recht op correctie, beperking of verwijdering van jouw persoonsgegevens;
 • Recht om je te verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Recht op het intrekken van toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Recht om een klacht in te dienen over de verwerking van jouw persoonsgegevens. 

Bovenstaande rechten zijn niet van toepassing bij de verwerking van je persoonsgegevens in het kader van een ingediend verzoek om een onderzoek naar mogelijk onderscheid op basis van de gelijkebehandelingswetgeving (oordelenprocedure). In dat geval is de Archiefwet leidend. Die wet stelt strikte bewaartermijnen en zorgt ervoor dat persoonsgegevens niet onbeperkt openbaar worden gemaakt.

Voor de openbaarmaking van oordelen van het College zijn ‘publicatieregels’ vastgesteld, die de privacy van de betrokken (natuurlijke) personen beschermen.

Geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens en profiling (art. 22 AVG) vinden bij het College niet plaats. De rechten hieromtrent zijn dan ook niet van toepassing. Hetzelfde geldt voor het recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG).

Hoe maak ik gebruik van mijn privacyrechten?

Privacyverzoek

Je kunt een privacyverzoek per post of per e-mail sturen naar het College voor de Rechten van de Mens ter attentie van de Privacy Officer. Het formulier (pdf) daarvoor kun je opvragen en downloaden. Vul dit formulier in en stuur het naar het onderstaande adres.

Postadres:
College voor de Rechten van de Mens
T.a.v. de Privacy Officer
Postbus 16001, 3500 DA Utrecht.

E-mailadres: privacy@mensenrechten.nl

Het College mag aan jou alleen informatie verstrekken over je eigen persoonsgegevens en niet over die van andere betrokkenen.

NB: Het formulier is uitsluitend bedoeld voor vragen over de persoonsgegevens die het College van jou verwerkt.
Als je vraag gaat over een (lopende) zaak over (on)gelijke behandeling zijn je rechten beperkt. Zo kun je niet met een beroep op de hierboven genoemde rechten een afschrift ontvangen van jouw gehele dossier, de inhoud van jouw zaak corrigeren of je daartegen verzetten. Dit kun je alleen doen tijdens de aangespannen procedure zelf en na de publicatie van het oordeel. Hiervoor bestaat een aparte regeling, het reguliere inzageverzoek. Neem in zo’n geval rechtstreeks contact op met het College.

De inhoud van een privacyverzoek

Een privacyverzoek moet in ieder geval de volgende gegevens bevatten:

 1. Naam en voorletters
 2. Geboortedatum
 3. Woonadres
 4. Postcode/woonplaats
 5. Telefoonnummer
 6. Eventueel het dossiernummer of oordeelnummer
 7. De inhoud van het verzoek. Dit kan zijn:
  • een overzicht van persoonsgegevens die het College van jou heeft;
  • een overzicht van jouw persoonsgegevens die aan andere instanties zijn doorgegeven;
  • inzage in jouw persoonsgegevens in de door jou ingediende zaak;
  • afscherming van jouw persoonsgegevens;
  • tijdelijk stoppen met registreren van gegevens
  • tijdelijk stoppen met verzenden van nieuwsbrieven;
  • bezwaar tegen verwerking van jouw persoonsgegevens;
  • correctie van jouw persoonsgegevens;
  • aanvulling van jouw persoonsgegevens;
  • (niet) verwijderen van jouw persoonsgegevens;
  • een andere aanpassing in jouw persoonsgegevens (aangeven welke aanpassing je wenst).
 8. De reden van jouw privacyverzoek.
   

Registratie en ontvangstbevestiging

Na ontvangst wordt het verzoek geregistreerd en ontvangt je een ontvangstbevestiging. Hierna wordt het verzoek behandeld en beoordeeld door de Privacy Officer.

Identificatieplicht

Het College voor de Rechten van de Mens registreert vaak gevoelige gegevens. Als je verzoekt om een overzicht van persoonsgegevens of als je gegevens wilt wijzigen, is het nodig dat wij zeker weten wie je bent. Dit om te voorkomen dat wij jouw gegevens zomaar wijzigen of aan iemand anders geven dan jezelf. Daarom zal de Privacy Officer (of andere medewerker) van het College (per brief of telefoon) contact met je opnemen en je vragen om je aan de balie bij het College te komen identificeren met een geldig legitimatiebewijs.

Termijn

Na identificatie wordt jouw verzoek direct (of zo snel mogelijk) verwerkt. In ieder geval word je binnen één maand na ontvangst van het verzoek geïnformeerd over de uitvoering van het verzoek. Het College kan een verzoek toestaan of weigeren. In beide gevallen wordt de beslissing gemotiveerd.
Bij ingewikkelde verzoeken of een groot aantal verzoeken, krijg je binnen twee maanden na ontvangst van het verzoek een inhoudelijke reactie. Je wordt hierover binnen één maand na ontvangst van het verzoek geïnformeerd.

Kosten

Het College brengt in beginsel geen kosten in rekening voor de afhandeling van jouw verzoek. Als je verzoek echter zeer omvangrijk is, kan je worden gevraagd om een redelijke vergoeding. Deze wordt bepaald afhankelijk van de omvang van het verzoek.

Vragen

Als je vragen hebt over de indiening van een privacyverzoek of de afhandeling ervan, kun je bellen met de Privacy Officer van het College. Het telefoonnummer is 030 – 8883888. Heb je een vraag aan de Functionaris Gegevensbescherming van het College stuur dan een mailbericht naar fg@mensenrechten.nl .

Wil je een klacht indienen?

Wil je een klacht indienen over de verwerking van jouw persoonsgegevens door het College of omdat je ontevreden bent over de behandeling van jouw verzoek over je persoonsgegevens? Dan kun je een klacht indienen bij de toezichthoudende instantie: de Autoriteit persoonsgegevens.

Indien je het niet eens bent met het besluit van het College over jouw privacyverzoek, dan kun je tegen dit besluit bezwaar indienen bij de Directeur van het College. Dit bezwaar moet binnen zes weken na bekendmaking van het besluit worden ingediend (art. 6:7 Awb).

Het bezwaarschrift moet in ieder geval de volgende gegevens bevatten (artikel 6:5 Awb):

 1. De naam en het adres van de indiener;
 2. De datum van indiening;
 3. Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht;
 4. De reden van het bezwaar.

De Directeur zal in beginsel binnen zes weken na ontvangst een beslissing nemen over jouw bezwaar (artikel 7:10, lid 1 Awb). Als je het niet eens bent met de beslissing op jouw bezwaarschrift, kun je in beroep gaan bij de bestuursrechter. De termijn voor het indienen van een bezwaar- of beroepschrift bij de bestuursrechter bedraagt zes weken.Onderwerpen

privacy