Privacyreglement College voor de Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens (hierna: het College) gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en neemt hierbij de eisen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken, met welk doel en op welke manier. Het College hecht grote waarde aan uw privacy. Alleen als het nodig is vragen wij naar uw (relevante) persoonsgegevens. Deze gegevens worden door het College alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft afgegeven. Wij behandelen en beveiligen deze gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens en gebruiker van deze privacyverklaring is het College voor de Rechten van de Mens. Dit betekent dat het College beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welk doel en op welke manier. Het College is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG worden verwerkt.

Verwerken persoonsgegevens

Als u zich aanmeldt voor een van onze diensten, zoals de Nieuwsbrief, voorlichting en informatie over mensenrechten of het invullen van een meld- of klachtenformulier op onze website, vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Daarnaast gebruiken we uw persoonsgegevens omdat u deze aan ons heeft verstrekt. Dit zijn persoonsgegevens in de zin van artikel 4, onderdeel 1, van de AVG, zoals naam, adres, geslacht, geboortedatum en telefoonnummer. Daarnaast verwerken wij ook bijzondere persoonsgegevens over u als u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze aan ons verstrekt. De volgende bijzondere persoonsgegevens worden gebruikt:

 • medische gegevens;
 • politieke opvattingen;
 • religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen;
 • ras of etnische afkomst;
 • seksuele gerichtheid.

Waarvoor het College uw persoonsgegevens gebruikt

Persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor een goede en zorgvuldige uitvoering van de wettelijke taken van het College, die vastgelegd zijn in de Wet College voor de rechten van de mens (WCRM). Deze taken zijn onder meer de volgende:

 • informatie en voorlichting het terrein van mensenrechten;
 • onderzoek op het terrein van mensenrechten;
 • behandeling van verzoeken om een oordeel over de vraag of onderscheid is gemaakt als bedoeld in de wetgeving gelijke behandeling;
 • rapporteren over en doen van aanbevelingen op het terrein van mensenrechten;
 • advisering over (concept)wet- en regelgeving en beleid dat direct of indirect betrekking heeft op mensenrechten.

Het College gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor genoemde doelen en wij gebruiken alleen die gegevens die wij in dat verband nodig of nuttig achten.

Front Office

Als u contact heeft met de Front Office van het College, dan worden de door u verstrekte gegevens vastgelegd en op een veilige manier bewaard. Het bewaren van e-mails, brieven of telefonische gegevens is, conform de Archiefwet 1995, noodzakelijk voor de uitvoering van onze dienstverlening, zoals het verstrekken van informatie en het geven van voorlichting. De Front Office bewaart gegevens uit e-mails, brieven en telefoongesprekken ook om een analyse te maken van het aantal vragen en meldingen naar onderwerp. De Front Office geeft geen gegevens door aan derden, tenzij u daartoe uitdrukkelijke toestemming heeft verleend. Het is ook mogelijk om anoniem contact op te nemen met de Front Office of bij een vraag of melding te verzoeken uw gegevens niet vast te leggen.

Verzoek om een oordeel (klachtenformulier)

Een van de wettelijke taken van het College is het onderzoeken of een onderscheid is of wordt gemaakt in de zin van de wetgeving gelijke behandeling en het geven van een oordeel daarover. Verzoeken om een oordeel die binnenkomen via internet worden opgeslagen op een streng beveiligde server. De door u ingevulde (bijzondere) persoonsgegevens worden gebruikt om te beoordelen of het College uw klacht in behandeling kan nemen. Voor een goede uitvoering van deze taak is het noodzakelijk om uw gegevens te verwerken, omdat het College anders niet kan beoordelen of een klacht in behandeling kan worden genomen. Het is dan ook niet mogelijk om anoniem een klacht in te dienen.

Procedure

Als het College heeft besloten dat een klacht in behandeling kan worden genomen en een procedure is gestart, worden uw persoonsgegevens, in het kader van hoor en wederhoor, aan de wederpartij verstrekt. Ook kunnen uw gegevens worden verstrekt aan een deskundige die in opdracht van het College een advies uitbrengt in uw zaak. Aan partijen wordt vooraf gemeld aan wie hun persoonsgegevens worden verstrekt. Voor een goede en zorgvuldige beoordeling van verzoeken is het noodzakelijk uw (bijzondere) persoonsgegevens te verwerken. U bent wettelijk verplicht om deze gegevens te verstrekken (artikel 6 WCRM). Het College verwerkt alleen die gegevens die redelijkerwijs nodig zijn voor de vervulling van zijn taak. Het College publiceert de oordelen op de website: www.mensenrechten.nl. De namen van verzoeker(s) worden in het oordeel niet vermeld (geanonimiseerd). De namen van verweerder(s) worden wel vermeld, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om dit niet te doen. Alle gegevens die een natuurlijke persoon direct identificeren worden geanonimiseerd.

Oordelen eigen handelen

Ook als organisaties en bedrijven vragen om een oordeel over het eigen handelen, is het voor een goede beoordeling van de zaak noodzakelijk dat (bijzondere) persoonsgegevens worden verwerkt. Deze organisaties en bedrijven kunnen het College verzoeken hun naam niet te publiceren.

Sociologisch, empirisch onderzoek en het houden van enquêtes

Bij de uitvoering van deze (wettelijke) taak slaat het College (bijzondere) persoonsgegevens op. In het uiteindelijk gepubliceerde onderzoek worden uitsluitend gegevens vermeld die van belang zijn bij de onderzoeksresultaten. Dit gebeurt alleen als u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Ook voor het verkrijgen van input, het verzamelen van informatie en bij het houden van een interview vraagt het College altijd toestemming aan de betrokkenen voor gebruik en publicatie van de gegevens en wordt afgesproken welke gegevens worden gebruikt. Daarom wordt expliciet naar uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens gevraagd. U hebt het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Dit doet overigens geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens vóór de intrekking van uw toestemming

Nieuwsbrief

Het College verstuurt een nieuwsbrief naar abonnees. Bezoekers abonneren zich via de website van het College. Daarbij wordt uitdrukkelijk toestemming gevraagd voor het gebruik van uw persoonsgegevens (e-mailadres). De e-mailadressen verstrekt het College nooit aan derden.

Werving en selectie

Sollicitatiegegevens worden binnen vier weken na afwijzing vernietigd. Het College kan de sollicitant toestemming vragen de sollicitatiegegevens gedurende een half jaar te bewaren ten behoeve van eventuele toekomstige passende vacatures. Voor overige richtlijnen ten behoeve van de verwerking en het bewaren van sollicitatiegegevens verwijzen we naar de Sollicitatiecode van de NVP.

Web statistieken

De website van het College, www.mensenrechten.nl, maakt gebruik van web statistieken. Door deze gegevens te analyseren, stemt het College de website nog beter af op bezoekers. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld. Voor de opslag van deze gegevens maakt de website gebruik van cookies en javascriptcodes op de pagina’s van mensenrechten.nl. Het gaat om de volgende gegevens:

 • het adres van uw internetprovider;
 • de browser die u gebruikt (zoals Internet Explorer of Firefox);
 • het tijdstip en de duur van uw bezoek;
 • welke pagina’s u hebt bezocht.

Google is leverancier van het product Google Analytics. Dit product wordt gebruikt voor het verzamelen van statistieken over het sitegebruik van mensenrechten.nl.

Foto’s op de website

Foto’s worden gemaakt door een fotograaf in opdracht van het College. De fotograaf regelt de toestemming van de gefotografeerde.

Cookies

Mensenrechten.nl maakt gebruik van cookies voor de meting van web statistieken. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen en waarmee u bij een vervolgbezoek op onze website kunt worden herkend. Cookies bevatten alleen een (uniek) nummer. Ze bevatten geen persoonsgegevens. Mensenrechten.nl kan cookies daarom niet gebruiken om u persoonlijk te identificeren. Hebt u bezwaar tegen het gebruik van cookies? Via de instellingen van uw browser (internetprogramma) kunt u cookies uitschakelen. Het niet accepteren van cookies heeft geen gevolgen voor het gebruik van mensenrechten.nl.

Online partijen

Het College gaat vertrouwelijk om met de persoonsgegevens die u aan ons geeft. Wij verwijzen regelmatig naar websites van andere organisaties. Daarbij maken wij echter nooit gebruik van uw persoonlijke gegevens. Komt u via links op onze website terecht op andere websites, zoals Facebook en Twitter, dan gelden daar de regels van die partijen voor de omgang met uw persoonlijke informatie en privacy. Wij raden u dan ook sterk aan hun privacybepalingen goed door te lezen.

Bewaartermijn

Het College bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking en conform de Archiefwet 1995.

Delen met derden

Het College verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van haar wettelijke taken. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Het College blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging

Het College neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Uw gegevens worden niet buiten de EU verwerkt. Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, zoals zakendossiers, worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare ruimte, zodat derden hiertoe geen toegang hebben.

Rechten van u als betrokkene

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Als u toestemming hebt verleend voor verwerking van uw persoonsgegevens, hebt u ook het recht om uw gegevens in machine leesbare vorm te ontvangen. U kunt hiervoor uitsluitend schriftelijk en gemotiveerd een verzoek indienen bij het College. Binnen een termijn van één maand na ontvangst stuurt het College u een (inhoudelijke) reactie op uw verzoek. Het is belangrijk dat u zich bij een verzoek kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. Voor een afdoende identificatie wordt u daarom in persoon uitgenodigd bij het College te verschijnen.Voor minderjarigen (onder de 16 jaar) en voor onder curatelen gestelden geldt dat verzoeken voor inzage, correctie of verwijdering, moeten worden gedaan door hun wettelijke vertegenwoordigers. Het College zal ook aan de wettelijke vertegenwoordigers reageren op het verzoek.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u per e-mail (info@mensenrechten.nl) contact opnemen met de privacy officer van het College. Ook kunt u een brief schrijven naar het volgende adres:

College voor de Rechten van de Mens

T.a.v. de Privacy OfficerKleinesingel 1-33572 CG Utrecht.

Meer informatie over de privacywetgeving vindt u op de website van de Rijksoverheid. Het College heeft een functionaris voor gegevensbescherming. Deze (externe) onafhankelijke functionaris houdt toezicht op de toepassing van de privacywetgeving bij het College.

Het College helpt u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit persoonsgegevens.

Wijzigingen

Het College kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. De actuele versie vindt u altijd op deze pagina. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van de recente wijzigingen.

 Wil je iets kwijt over dit onderwerp?