Privacyverklaring College voor de Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens (hierna: het College) hecht grote waarde aan de bescherming van jouw privacy en neemt hierbij dan ook de eisen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht. Wij behandelen en beveiligen de door jou overgedragen persoonsgegevens dus met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken, met welk doel en op welke manier.
 

Verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens en gebruiker van deze privacyverklaring is het College voor de Rechten van de Mens. Dit betekent dat het College beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welk doel en op welke manier. Het College is er verantwoordelijk voor dat jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG worden behandeld.

Verwerken persoonsgegevens

Als je jezelf aanmeldt voor een van onze diensten, zoals de Nieuwsbrief, voorlichting en informatie over mensenrechten of het invullen van een meld- of klachtenformulier op onze website, vragen wij om je persoonsgegevens te verstrekken. Daarnaast gebruiken we jouw persoonsgegevens omdat je deze aan ons hebt verstrekt. Dit zijn persoonsgegevens in de zin van artikel 4, onderdeel 1, van de AVG, zoals naam, adres, geslacht, geboortedatum en telefoonnummer.


Daarnaast verwerken wij,wanneer nodig, ook bijzondere persoonsgegevens over jou als je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze uit eigen beweging aan ons hebt verstrekt. De volgende bijzondere persoonsgegevens (kunnen) worden gebruikt:

 • medische gegevens
 • politieke opvattingen
 • religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen
 • ras of etnische afkomst
 • seksuele gerichtheid

Waarvoor gebruikt het College jouw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor een goede en zorgvuldige uitvoering van de wettelijke taken van het College. Die taken zijn vastgelegd in de Wet College voor de rechten van de mens (WCRM) en omvatten onder meer de volgende activiteiten:

 • Informatie en voorlichting op het terrein van mensenrechten
 • Onderzoek op het terrein van mensenrechten
 • Behandeling van verzoeken om een oordeel over de vraag of onderscheid is gemaakt als bedoeld in de wetgeving gelijke behandeling
 • Rapporteren over en doen van aanbevelingen op het terrein van mensenrechten
 • Adviseren over (concept)wet- en regelgeving en beleid dat direct of indirect betrekking heeft op mensenrechten.

Het College gebruikt je persoonsgegevens alleen voor genoemde doelen en wij gebruiken alleen die gegevens die wij in dat verband nodig of nuttig achten.

Privacyverzoek

Hoe kan je gebruik maken van jouw privacyrechten bij het College voor de Rechten van de Mens?

Bekijk hoe je een privacyverzoek kan indienen

Front Office

Als je contact hebt met de Front Office van het College, dan worden de door jou verstrekte gegevens vastgelegd en op een veilige manier bewaard.
Het bewaren van e-mails, brieven of telefonische gegevens is noodzakelijk voor de verdere uitvoering van onze dienstverlening, zoals het verstrekken van informatie en het geven van voorlichting. De opslag gebeurtconform de voorschriften in de AVG en de Archiefwet 1995,
De Front Office bewaart gegevens uit e-mails, brieven en telefoongesprekken ook om een analyse te kunnen maken van het aantal vragen en meldingen naar onderwerp.
De Front Office geeft geen gegevens door aan derden, tenzij jij daartoe uitdrukkelijke toestemming hebt verleend. Het is ook mogelijk om anoniem contact op te nemen met de Front Office of bij een vraag of melding te verzoeken geen persoonsgegevens vast te leggen.

Verzoek om een oordeel (klachtenformulier)

Eén van de wettelijke taken van het College is het onderzoeken of een onderscheid is of wordt gemaakt in de zin van de wetgeving gelijke behandeling en het geven van een oordeel daarover. Verzoeken om een oordeel die binnenkomen via internet worden opgeslagen op een streng beveiligde server. De door jou ingevulde (bijzondere) persoonsgegevens worden gebruikt om te beoordelen of het College je klacht in behandeling kan nemen. Voor een goede uitvoering van deze taak is het noodzakelijk om je gegevens te verwerken, omdat het College anders niet kan beoordelen of een klacht in behandeling kan worden genomen. Het is dan ook niet mogelijk om anoniem een klacht in te dienen.

Procedure

Als het College heeft besloten dat een klacht in behandeling kan worden genomen en een procedure is gestart, worden je persoonsgegevens, in het kader van hoor en wederhoor, aan de wederpartij verstrekt. Ook kunnen de gegevens worden verstrekt aan een deskundige die in opdracht van het College een advies uitbrengt in jouw zaak. Aan partijen wordt vooraf gemeld aan wie hun persoonsgegevens worden verstrekt. Voor een goede en zorgvuldige beoordeling van verzoeken is het noodzakelijk jouw (bijzondere) persoonsgegevens te verwerken. Je bent wettelijk verplicht om deze gegevens te verstrekken (artikel 6 WCRM).
Het College verwerkt alleen die gegevens die redelijkerwijs nodig zijn voor de vervulling van zijn taak.
Het College publiceert de oordelen op de website: http://www.mensenrechten.nl.
De namen van verzoeker(s) worden in het oordeel niet vermeld (geanonimiseerd). De namen van verweerder(s) wel, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om dit niet te doen. 

Lees voor nadere informatie hierover onze “Publicatieregels” voor oordelen.

Oordelen eigen handelen

Ook als organisaties en bedrijven vragen om een oordeel over het eigen handelen, is het voor een goede beoordeling van de zaak noodzakelijk dat (bijzondere) persoonsgegevens worden verwerkt. Deze organisaties en bedrijven kunnen het College gemotiveerd verzoeken hun naam niet openbaar te maken in het te publiceren oordeel .

Sociologisch, empirisch onderzoek en het houden van enquêtes

Voor de uitvoering van deze (wettelijke) onderzoekstaak op het gebied van de mensenrechtensituatie in Nederland slaat het College, wanneer nodig, ook (bijzondere) persoonsgegevens op.
In het uiteindelijk gepubliceerde onderzoek worden uitsluitend (anonieme) gegevens vermeld die van belang zijn bij de onderzoeksresultaten.

Werving en selectie

Sollicitatiegegevens worden binnen vier weken na afwijzing vernietigd. Het College kan de sollicitant toestemming vragen de sollicitatiegegevens gedurende een half jaar te bewaren ten behoeve van eventuele toekomstige passende vacatures.
Voor overige richtlijnen ten behoeve van de verwerking en het bewaren van sollicitatiegegevens verwijzen we naar de Sollicitatiecode van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP).

Webstatistieken

De website van het College, www.mensenrechten.nl, maakt gebruik van webstatistieken. Door deze gegevens te analyseren, stemt het College de website nog beter af op bezoekers. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld.
Voor de meting van het websitegebruik en opslag van deze gegevens maakt de website gebruik van cookies en javascriptcodes. De volgende gegevens worden verzameld:

 • het adres van je internetprovider;
 • de browser die u gebruikt (zoals Internet Explorer of Firefox);
 • het tijdstip en de duur van je bezoek;
 • welke pagina’s je hebt bezocht.

Een cookie is een bestand dat op jouw computer wordt opgeslagen en waarmee je bij een vervolgbezoek op onze website kunt worden herkend. Cookies bevatten alleen een (uniek) nummer. Ze bevatten dus geen persoonsgegevens. Mensenrechten.nl kan cookies daarom niet gebruiken om de websitebezoeker persoonlijk te identificeren. Heb je bezwaar tegen het gebruik van cookies? Via de instellingen van je browser (internetprogramma) kun je cookies uitschakelen. Het niet accepteren van cookies heeft geen gevolgen voor het gebruik van de website mensenrechten.nl

Foto’s op de website

Foto’s worden gemaakt door een fotograaf in opdracht van het College. De fotograaf regelt de toestemming van de gefotografeerde.
Soms word je in het kader van een publiciteitscampagne gevraagd om persoonsgegevens of foto’s (selfies) in te sturen of te uploaden naar de website. Met het insturen of uploaden van die gegevens geef je toestemming aan het College om die gegevens of foto’s binnen het kader van de betreffende campagne te gebruiken. Je kunt die toestemming later weer intrekken en de ingestuurde gegevens laten verwijderen.
Zie in verband hiermee ook de informatie hieronder over de “Rechten van jou als betrokkene”.

Online partijen

Het College gaat vertrouwelijk om met de persoonsgegevens die je aan ons geeft. Wij verwijzen regelmatig naar websites van andere organisaties. Daarbij maken wij echter nooit gebruik van jouw persoonlijke gegevens. Kom je via links op onze website terecht op andere websites, zoals Facebook en Twitter, dan gelden daar de regels van die partijen voor de omgang met jouw persoonlijke informatie en privacy. Wij raden je dan ook sterk aan hun privacybepalingen goed door te lezen.

Bewaartermijn

Het College bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking en conform de AVG en de Archiefwet 1995.

Delen met derden

Het College verstrekt je gegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van haar wettelijke taken. Met organisaties die je gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid bij het gebruik van jouw gegevens. Het College blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging

Het College neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Jouw gegevens worden niet buiten de EU verwerkt.
Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, zoals in zakendossiers, worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare ruimte, zodat onbevoegden hiertoe geen toegang hebben.

Rechten van jou als betrokkene

Jij hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht op beperking van de verwerking van je gegevens.
Als je toestemming hebt verleend voor verwerking van je persoonsgegevens, hebt je ook het recht om die gegevens in machine leesbare vorm te ontvangen.
Je kunt hiervoor uitsluitend schriftelijk en gemotiveerd een verzoek indienen bij het College. Daarvoor gebruik je dit formulier, dat je kunt downloaden. Vul het formulier (volledig) in en stuur het vervolgens per e-mail of briefpost naar de privacy medewerker van het College. De contactgegevens staan hieronder vermeld.
Uiterlijk één maand na ontvangst van het verzoek stuurt het College je een (inhoudelijke) reactie op je verzoek.

Het is belangrijk dat je je bij een verzoek kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die je wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van jou zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. Voor een afdoende identificatie word je daarom uitgenodigd om in persoon bij het College te verschijnen.
Voor minderjarigen (onder de 16 jaar) en voor onder curatelen gestelden geldt dat verzoeken voor inzage, correctie of verwijdering, moeten worden gedaan door hun wettelijke vertegenwoordigers. Het College zal ook aan de wettelijke vertegenwoordigers reageren op het verzoek.

Het indienen van een privacyververzoek is gewoonlijk gratis. Echter bij zeer omvangrijke en complexe verzoeken kunnen kosten in rekening gebracht worden.

Meer informatie over je privacy rechten vind je op deze pagina.

Contactgegevens

Als je vragen hebt over deze privacyverklaring, kun je per e-mail (privacy@mensenrechten.nl) contact opnemen met de privacy medewerker van het College.
Ook kun je een brief schrijven naar het volgende adres:

College voor de Rechten van de Mens
T.a.v. de Privacy Officer
Postbus 16001
3500 DA Utrecht.

Meer informatie over privacywetgeving kun je vinden op de website van de Rijksoverheid.
Het College heeft een functionaris voor gegevensbescherming. Deze (externe) onafhankelijke functionaris houdt toezicht op de toepassing van de privacywetgeving bij het College en is bereikbaar via fg@mensenrechten.nl .

Het College helpt je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Mocht je er desondanks niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit persoonsgegevens.

Wijzigingen

Het College kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. De actuele versie vindt u altijd op deze pagina. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van de recente wijzigingen.Wil je iets kwijt over dit onderwerp?