Werken met een beperking

Als je een beperking hebt, is het in Nederland lastig om een baan te vinden of te houden, omdat werkgevers soms vooroordelen hebben over mensen met een beperking. Ze denken dat je minder productief bent of vaker ziek. Of ze gaan ervan uit dat je vanwege je beperking bepaalde werkzaamheden niet kan uitoefenen. Discriminatie? Soms wel.

Werkgevers stimuleren

Omdat werkgevers te vaak aarzelen om mensen met een beperking in dienst te nemen, zijn twee wetten gemaakt om werkgevers daarin te stimuleren: de Participatiewet en de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (Quotumwet). De wetten zijn in 2015 in werking getreden. Beide wetten vallen onder het Breed Offensief, een pakket van maatregelen die meer mensen met een beperking aan het werk moet krijgen en houden. In deze wetten is vastgelegd dat:

  • in de private sector de komende tien jaar 100.000 extra banen moeten komen;
  • de overheid in de publieke sector voor 25.000 extra banen moet zorgen.

Gelijkheid op de arbeidsmarkt

De wet beschermt iedereen met een beperking die belemmeringen ondervindt bij arbeid, zoals bijvoorbeeld bij sollicitaties, opleidingsmogelijkheden en arbeidsvoorwaarden. Werkgevers moeten sollicitanten op basis van de functie-eisen beoordelen. Of iemand een beperking heeft, mag hierbij geen rol spelen. Werkgevers mogen er niet zomaar van uitgaan dat een beperking de sollicitant ongeschikt maakt. Dat moeten zij eerst onderzoeken. Alleen als de werknemer wezenlijke taken uit de functie niet kan uitoefenen, ook niet met aanpassingen, mag de werkgever hem of haar afwijzen wegens ongeschiktheid. Deze regels zijn vastgelegd in de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ).

Ook over de aanpassingen zijn regels vastgelegd. De werknemer moet bijvoorbeeld tijdig aangeven dat hij een aanpassing nodig heeft. Dat hoeft niet direct bij de sollicitatie, maar wel op een moment dat de werkgever de aanpassing zou moeten doen. 

Voorbeelden van aanpassingen zijn:

  • aangepast werkrooster
  • begeleiding
  • aangepast toetsenbord
  • extra verlichting op de werkplek

Is de aanpassing geschikt en doeltreffend? Dat moet ook worden bekeken. In uitzonderingsgevallen mag de werkgever een aanpassing weigeren, bijvoorbeeld als de kosten voor hem te hoog zijn.

Uitspraken

Bij het College komen regelmatig klachten binnen over discriminatie op de arbeidsmarkt vanwege een fysieke of psychische beperking. Sommige klachten gaan over aanpassingen die niet worden geboden, sommige mensen met een beperking dienen een klacht in omdat ze voor een baan zijn afgewezen, anderen hebben een klacht over onderscheid bij arbeidsvoorwaarden.

Wil je iets kwijt over dit onderwerp?