Toegelicht

Borstvergrotingen voor vluchtelingen?

12 oktober 2015 - Laatste update 22 juni 2020

Asielzoekers die in Nederland mogen blijven moeten zich net als alle andere Nederlanders tegen ziektekosten verzekeren en premie betalen.

 

Wat speelt er?

Dit weekend plaatste de VVD een filmpje op haar website waarin de partij uitlegt hoe het Nederland onaantrekkelijk wil maken voor vluchtelingen: "Wij bieden ze sobere basisvoorzieningen. Eten, kleding, onderdak, zorg en voor de kinderen ook onderwijs. Maar niet meer dan dat. Geen bijstandsuitkering, geen voorrang voor een woning, geen zorgpakket met dieetbehandelingen en ooglidcorrecties."

In Nederland is het recht van asielzoekers op medische zorg uitgewerkt in de Regeling Zorg Asielzoekers. Daarin staat welke zorg asielzoekers wel en niet krijgen. Asielzoekers kunnen naar de huisarts, krijgen geestelijke gezondheidszorg en kinderen kunnen naar jeugdzorg. Op basis van de regeling hebben asielzoekers geen recht op een borstvergroting of andere cosmetische ingrepen. Asielzoekers die in Nederland mogen blijven moeten zich net als alle andere Nederlanders tegen ziektekosten verzekeren en premie betalen. Welke behandelingen de zorgverzekeraar dan vergoedt hangt af van de verzekering.

Wat heeft dit met mensenrechten te maken?

Mensen die hun land ontvluchten vanwege mensenrechtenschendingen daar, hebben het recht om in een ander land bescherming te zoeken (asiel aan te vragen). Dat is onder meer neergelegd in de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens, het Europees Handvest en het VN Vluchtelingenverdrag. Het zogenoemde non-refoulementbeginsel bepaalt dat een vluchteling niet mag worden teruggestuurd naar een land waar hij of zij gevaar loopt. De landen van de Europese Unie hebben afspraken gemaakt die zijn vastgelegd in Europese Richtlijnen over onder andere:

  • waarborgen waaraan de asielprocedure moet voldoen;
  • opvang van asielzoekers;
  • tijdelijke bescherming als er sprake is van een grote toestroom van asielzoekers;
  • het recht van vluchtelingen om hun gezin over te laten komen.

Tijdens de procedure

Een van die afspraken is dat asielzoekers tijdens hun procedure in ieder geval opvang in een opvangcentrum, voedsel en kleding krijgen. Minderjarige kinderen moeten naar school kunnen gaan. De opvang moet zodanig zijn, dat de fysieke en geestelijke gezondheid van asielzoekers gewaarborgd is. Dat betekent dat asielzoekers ook recht hebben op medische zorg; in ieder geval op die zorg die de essentiële behandeling van (psychische) ziektes omvat. Welke zorg dat is, is vastgelegd in de Regeling Zorg Asielzoekers. Asielzoekers mogen de eerste zes maanden niet werken. Daarna mogen zij maximaal 24 weken per jaar werken. Dat is vastgelegd in de Wet arbeid vreemdelingen. Welke voorzieningen asielzoekers krijgen in de opvang - waaronder weekgeld voor kleding en voeding – is geregeld in de Regeling verstrekkingen asielzoekers.

Na de procedure

Wordt een asielzoeker erkend als vluchteling, dan mag hij in Nederland blijven. Op dat moment moet hij het opvangcentrum verlaten. Om te voorkomen dat de vluchteling dakloos wordt, is in de Huisvestingswet geregeld dat vluchtelingen met voorrang woonruimte krijgen toegewezen. Net als anderen die dringend een huis nodig hebben. Zoals slachtoffers van huiselijk geweld die in de vrouwenopvang zitten. Verbetert de situatie in het land waar de asielzoeker vandaan komt, dan kan zijn verblijfsvergunning worden ingetrokken en moet hij naar dat land terugkeren. Een vluchteling moet zich net als een Nederlander verzekeren tegen ziektekosten. Welke kosten hij dan vergoed krijgt, hangt af of hij alleen een basisverzekering heeft of zich ook aanvullend heeft laten verzekeren. Verder mogen vluchtelingen werken, zonder beperkingen. Wel hebben zij de plicht om binnen drie jaar in te burgeren.

 

In de media

Datum

Titel artikel Bron

10-10-2015

VVD maakt Nederland onaantrekkelijk voor vluchtelingen NRC
10-10-2015 Zijlstra onder vuur om uitspraken over plastische chirurgie voor vluchtelingen VK

10-10-2015

Halbe Zijlstra wil sober bestaan voor vluchtelingen AD

Wil je iets kwijt over dit onderwerp?