Toegelicht

Grootschalig geweld tegen vrouwen in EU

5 maart 2014 - Laatste update 26 januari 2016

Op 5 maart verschijnt een rapport van een grootschalig onderzoek naar geweld tegen vrouwen. 1 op de 20 vrouwen heeft met geweld te maken gehad.

Grootschalig geweld tegen vrouwen in EU

Wat speelt er?

Vandaag publiceert het Grondrechtenagentschap van de Europese Unie de resultaten van een grootschalig onderzoek naar geweld tegen vrouwen. Het onderzoek is uitgevoerd in alle 28 lidstaten van de EU, waaronder Nederland. Het rapport laat zien dat ook in Nederland geweld een groot aantal vrouwen treft. 25% van alle vrouwen ouder dan 15 jaar heeft ooit te maken gehad met lichamelijk en/of seksueel geweld door een partner of ex-partner. Dat is iets hoger dan het gemiddelde voor de hele EU (22%). 35% van alle vrouwen in Nederland heeft ooit te maken gehad met lichamelijk en/of seksueel geweld door een ander dan haar partner of ex-partner. Dat kan gaan om gezins- of familieleden denk aan vaders, zoons, broers, ooms of onbekenden.

Geweld in de EU

Dit onderzoek van het EU Grondrechtenagentschap bevestigt eerdere onderzoeken en laat zien dat lichamelijk en seksueel geweld, psychologisch geweld, belaging en seksuele intimidatie op grote schaal voorkomt. Het rapport verstaat onder lichamelijk geweld onder meer slaan, voorwerpen naar zich toe gegooid krijgen, poging tot verwurging en aanvallen met een scherp voorwerp. Gedwongen seks, of gedwongen deelname aan seksuele activiteiten valt onder seksueel geweld.

Mensenrechten

Geweld tegen vrouwen raakt veel mensenrechten. Seksueel en lichamelijk geweld tast de slachtoffers zowel geestelijk als lichamelijk aan en heeft bovendien ernstige gevolgen voor de waardigheid. Vrouwen lijken buitenproportioneel vaker slachtoffer te zijn van dit type geweld dan andere groepen.

Geweld tegen vrouwen is een vorm van discriminatie en houdt discriminatie in stand. Het komt voort uit traditionele opvattingen en stereotype denkbeelden over de rolverdeling tussen mannen en vrouwen. Dit soort denken leidt tot een ongelijke machtsverhouding tussen mannen en vrouwen.

Standpunt van het College

In zijn Jaarlijkse Rapportage 2012 heeft het College erop aangedrongen dat de overheid gendersensitief beleid ontwikkelt. Gendersensitief beleid houdt onder meer in dat men bewust wordt gemaakt over de aard en omvang van geweld tegen vrouwen.

Ongelijke machtsverhoudingen maken het noodzakelijk dat beleid gericht op voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen is ingebed in het emancipatiebeleid. Alleen dan worden niet alleen de symptomen van het geweld bestreden, maar ook de achterliggende oorzaken aangepakt.

Aanbevelingen Grondrechtenagentschap

Een van de aanbevelingen van het Grondrechtenagentschap is dat de EU lidstaten het Verdrag inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld van de Raad van Europa (Brief Verdrag van Istanbul) ratificeren. Nederland heeft de procedure voor ratificatie inmiddels in gang gezet. Op 25 februari jl. heeft het College hierover een advies uitgebracht. Dit Verdrag bevat gedetailleerde verplichtingen gericht op het voorkomen en bestrijden van, onder meer, geweld tegen vrouwen. Deze verplichtingen heeft Nederland overigens al, zij vloeien al voort uit andere verdragen.

In de media

Datum

Titel artikel Bron
22-01-2014 Nederlandse militair beschuldigd van huiselijk geweld NRC.nl
10-07-2013 Aanpak huiselijk geweld vraagt om gendersensitief beleid Huiselijkgeweld.nl
17-01-2013 Politie kreeg in 2012 honderdduizend meldingen van huiselijk geweld NRC.nl

Wil je iets kwijt over dit onderwerp?