Toegelicht

Nederland te inhumaan voor illegalen volgens Duitsland?

22 mei 2014 - Laatste update 22 juni 2020

Vreemdelingen die niet rechtmatig in Nederland verblijven, moeten Nederland verlaten of kunnen, wanneer zij dit niet vrijwillig doen, worden uitgezet. Voor deze vreemdelingen geldt dat zij vanwege de koppelingswet zijn uitgesloten van opvang en andere voorzieningen. Als iemand langdurig uitzichtloos zonder voorzieningen op straat moet leven, kan dit leiden tot schrijnende situaties.

 

Wat speelt er?

In Duitsland had zich een Somalische asielzoeker gemeld. Deze man had daarvoor al een asielprocedure in Nederland doorlopen. Duitsland wilde de man terugsturen naar Nederland in het kader van het Dublinverdrag. Hierin is bepaald dat asielzoekers worden teruggestuurd naar het land waar ze zich voor het eerst melden. Op 8 mei 2014 wees de Duitse rechter erop dat (uitgeprocedeerde) asielzoekers in Nederland niet mogen werken, terwijl ze tegelijk ook geen overheidssteun krijgen. Daarom lopen uitgeprocedeerde asielzoekers het risico dat zij verstoken zijn van basale levensbehoeften zoals voedsel en onderdak. De Duitse rechter heeft geoordeeld dat de Somaliër vanwege dat risico niet mag worden teruggestuurd naar Nederland.

Het Europees Comité voor Sociale Rechten bepaalde in oktober 2013 ook al in een voorlopige beslissing dat Nederland moet zorgen voor onderdak, eten en kleding van mensen die illegaal in Nederland verblijven. Het Comité verzocht Nederland onmiddellijke maatregelen te treffen om het risico op ernstige onherstelbare schade aan de integriteit van personen te voorkomen door hen te voorzien in hun basale behoeften zoals onderdak, kleding en voedsel.

Mensenrechten

Een ieder die zich binnen Nederland bevindt, ook vreemdelingen zonder verblijfsstatus, heeft het recht op bescherming van de menselijke waardigheid. Elementaire behoeften, zoals onderdak, kleding en voedsel raken aan de menselijke waardigheid. Het voorzien in deze elementaire behoeftes is dan ook van cruciaal belang. Het is niet mogelijk een algemene uitspraak te doen over de vraag of de omstandigheden waaronder vreemdelingen zonder verblijfsstatus leven te kwalificeren is als een situatie waarin de menselijke waardigheid niet voldoende wordt beschermd. Of dit het geval is, hangt af van de individuele omstandigheden. De uitspraak van de Duitse rechter, en ook de voorlopige beslissing van het Comité om onmiddellijke maatregelen, kunnen wel gezien worden als signalen die erop kunnen duiden dat de algemene situatie van vreemdelingen zonder verblijfsstatus kan leiden tot schending van mensenrechten.

Het College acht het van groot belang dat de waardigheid van alle mensen die zich in Nederland bevinden zo goed mogelijk wordt gewaarborgd. Risico's op inbreuken op deze waardigheid moeten worden geminimaliseerd. Om die reden heeft het College een brief geschreven aan staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie om de voorlopige beslissing van het Comité na te leven.

In de media

Datum

Titel artikel Bron
10-05-2014 Duitse rechter: asielzoekers lopen te veel risico in Nederland Elsevier.nl
10-05-2014 Duitse rechter kraakt Nederland NOS.nl
10-05-2014 Teeven moet uitleggen waarom Duitse rechter asielzoeker niet naar Nederland stuurt Volkskrant.nl

Wil je iets kwijt over dit onderwerp?