Toegelicht

Opa veroordeeld voor mensenhandel kleindochter

2 augustus 2013 - Laatste update 22 juni 2020

Een recente uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland laat zien dat mensenhandel meer is dan mensen onder valse voorwendselen van het ene naar het andere land brengen en daar uitbuiten. De Rechtbank veroordeelde een man voor mensenhandel, omdat hij zijn tienjarige kleindochter inzette voor winkeldiefstal. Het meisje moest eten uit de supermarkt stelen.

 

Wat speelt er?

De strijd tegen mensenhandel staat hoog op de agenda in Nederland en op internationaal niveau. Er zijn verschillende maatregelen getroffen om mensenhandelaren te vervolgen en te bestraffen en de slachtoffers te beschermen. Een recente uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland laat zien dat mensenhandel meer is dan mensen onder valse voorwendselen van het ene naar het andere land brengen en daar uitbuiten. De Rechtbank veroordeelde een man voor mensenhandel, omdat hij zijn tienjarige kleindochter inzette voor winkeldiefstal. Het meisje moest eten uit de supermarkt stelen.

Uitspraak van de rechtbank

De Rechtbank gebruikt verschillende internationale regelingen om de Nederlandse strafwet uit te leggen. Artikel 273f van het Wetboek van Strafrecht stelt mensenhandel strafbaar. De delictsomschrijving bestaat uit drie elementen. In de eerste plaats moet sprake zijn van een handeling, zoals huisvesten of vervoeren. In de tweede plaats moet er sprake zijn van een vorm van dwang. Het derde element is het doel van de handeling: de uitbuiting van de betrokken persoon. Uitbuiting is een cruciaal element. Uitbuiting in prostitutie en arbeid zijn de bekendste fenomenen.

In de bovengenoemde rechtszaak ging het om de uitbuiting, omdat de grootvader voordeel trok uit de diefstal die hij zijn kleindochter liet plegen. Dit aspect staat weliswaar niet genoemd in artikel 273f, maar wel in de EU Richtlijn over mensenhandel. De Rechtbank overweegt dat artikel 273f bepaalt dat de uitbuiting ‘ten minste’ kan bestaan uit prostitutie en een aantal andere praktijken. Die formulering staat toe dat ook andere vormen van uitbuiting eronder vallen. De Rechtbank oordeelt dat uitbuiting van criminele activiteiten waarmee bovendien inbreuk wordt gemaakt op de fundamentele rechten van het slachtoffer (degene die steelt) onder artikel 273f valt.

De Rechtbank onderzoekt vervolgens de andere elementen van de delictsomschrijving, en komt tot de conclusie dat de grootvader zijn overwicht op zijn kleindochter heeft gebruikt. Het ging om een kind van tien jaar met een ontwikkelingsstoornis. Door de omstandigheden had zij geen andere keuze dan de diefstal te plegen. De grootvader wist dat. De Rechtbank oordeelt verder dat is bewezen dat hij zijn kleindochter naar de winkel bracht met als doel diefstal.

De Rechtbank komt tot de conclusie dat de fundamentele rechten van de kleindochter zijn geschonden. De Rechtbank verwijst hierbij naar de EU Richtlijn over mensenhandel die aandacht besteedt aan kinderen. De Rechtbank legt de Richtlijn uit in het licht van regelingen over kinderrechten zoals neergelegd in artikel 24 van het EU Handvest van de Grondrechten en de artikelen 3 en 19 van het Kinderrechtenverdrag. Artikel 19 van dit Verdrag gaat over de uitbuiting van kinderen. De Rechtbank gebruikt het Kinderrechtenverdrag om de EU Richtlijn en verschillende begrippen in artikel 237f Wetboek van Strafrecht uit te leggen in die zin dat het belang van het kind voorop moet staan.

Lees ook het vonnis

Mensenrechten

Mensenhandel is een schending van de rechten van de mens, waartegen de overheid moet optreden op basis van verschillende mensenrechtenverdragen, en verdragen die speciaal op mensenhandel zijn gericht. De overheid moet mensenhandel strafbaar stellen en actief optreden tegen mensenhandel door de handelaren op te sporen en te vervolgen. Het is van belang dat er goede aandacht is voor de slachtoffers van mensenhandel, omdat zij zich vaak in een kwetsbare situatie bevinden. Dat geldt bij uitstek als het om minderjarigen gaat. Verdragen zoals het Europees Verdrag tegen Mensenhandel en de EU Richtlijn leggen concrete verplichtingen op ten aanzien van bijvoorbeeld het aanbieden van opvang. Omdat het in deze zaak om een strafvonnis gaat, kunnen we daar niet uit afleiden welke specifieke maatregelen zijn getroffen voor de opvang en eventuele andere bijstand aan het tienjarige meisje.

In de media

Datum

Titel artikel Bron
09-07-2013 Opa krijgt cel voor uit stelen sturen kleinkind ND  
09-07-2013 Opa krijgt celstraf voor uitbuiting kleindochter Rechtspraak.nl  
25-06-2013 Unieke zaak: Roma-opa die kleinkind 'uitbuitte' voor rechter RTL  

Wil je iets kwijt over dit onderwerp?