Wat doet de overheid aan mensenrechteneducatie?

De Nederlandse overheid heeft verschillende verdragen geratificeerd en is daardoor juridisch verplicht om op het terrein van mensenrechteneducatie serieuze inspanningen te verrichten. Het College voor de Rechten van de Mens spoort de overheid dan ook aan om dat te doen. Het College benadrukt steeds het belang van mensenrechten als onderdeel van burgerschapsonderwijs.
 

Overheid wil kwaliteit burgerschapsonderwijs vergroten

De bewindslieden van het ministerie voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (OCW) schreven op 7 februari 2017 aan de Tweede Kamer dat zij de kwaliteit van het burgerschapsonderwijs willen vergroten. Want ‘Het is een belangrijke taak van het onderwijs om bij te dragen aan de vorming van leerlingen en studenten tot betrokken burgers die op een volwaardige, verantwoordelijke manier participeren in onze vrije samenleving. (…) Het uitgangspunt voor burgerschapsonderwijs ligt in de basiswaarden van de democratische rechtsstaat die ons verbinden, zoals gelijkwaardigheid, de vrijheid van geloof en meningsuiting en het recht op zelfbeschikking’. 

Aanscherping kader burgerschapsonderwijs

De regering is daarom twee trajecten gestart. Ten eerste heeft minister Arie Slob van Onderwijs een wetsvoorstelgeschreven om het wettelijk kader voor burgerschapsonderwijs aan te scherpen. Dit wetsvoorstel verduidelijkt de algemene burgerschapsopdracht aan scholen. Het burgerschapsonderwijs aan leerlingen moet voortaan in ieder geval om de ontwikkeling van respect voor en kennis van de basiswaarden van de democratische rechtsstaat en mensenrechten gaan. Minister Slob heeft toegezegd het wetsvoorstel eind 2019 naar de Kamer te sturen.

Herijking curriculum

Ten tweede heeft, binnen de herijking van het landelijk onderwijscurriculum, burgerschap een belangrijke plek. Dit herijkingsproces startte in 2015 en in januari 2016 leverde het Platform Onderwijs 2032 een visie op over toekomstbestendig onderwijs. Dit platform, onder voorzitterschap van Paul Schnabel, adviseerde om mensen- en kinderrechten als onderdeel van burgerschapsonderwijs op te nemen in de vaste kern van het onderwijsaanbod.

Vervolgens werkten ontwikkelteams van docenten en scholen in 2018 en 2019 samen in Curriculum.nu aan de ontwikkeling van bouwstenen voor diverse onderdelen van het curriculum. Eén van de teams richtte zich op burgerschap.

De ontwikkelteams kwamen meerdere keren bij elkaar, toetsten tussenresultaten bij diverse scholen in het land en gingen hierover in gesprek met onder andere leerlingen, wetenschappers en het vervolgonderwijs. Ook het College sprak diverse keren met het ontwikkelteam Burgerschap. De teams brachten op donderdag 10 oktober 2019 hun voorstellen uit aan minister Slob van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap. 

Meer informatie