Wat doet het college?

We beschermen, belichten en bevorderen de mensenrechten in Nederland. Dat doen we onder andere door onderzoek, advies en voorlichting. In individuele gevallen oordelen we of er sprake is van discriminatie. Ook rapporteren we jaarlijks over de situatie in Nederland op het gebied van mensenrechten.

Thema's

Mensenrechten zijn overal en hebben betrekking op brede maatschappelijke ontwikkelingen. Wij houden ons de komende jaren onder meer bezig met de volgende thema's:

 • Digitalisering & Mensenrechten
 • Gendergelijkheid & Mensenrechten
 • Monitoring van de ‘Convention on the Rights of Persons with Disabilities’ (CRPD)

Een toelichting op deze thema’s vind je in ons Strategisch Plan 2020-2023

Wettelijke Taken

Het College opende in 2012 zijn deuren en heeft onder andere de taken van de Commissie Gelijke Behandeling overgenomen. Dit is vastgelegd in de Wet College voor de Rechten van de Mens. Het mandaat van het College heeft ook betrekking op Caribisch Nederland, de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Dit geldt voor alle taken van het College, behalve de oordelende taak op het gebied van gelijke behandeling.

A-status

In 2014 werd het College door de Verenigde Naties (VN) geaccrediteerd met de zogeheten A-status. Dit betekent dat het College volwaardig kan deelnemen aan overleggen binnen de VN-Mensenrechtenraad en andere toezichthoudende organen van de VN. 

Uitgangspunten 

Bij het uitvoeren van de taken hanteert het College de volgende uitgangspunten:

 1. Het College vervult zijn taak in onafhankelijkheid. Het College bepaalt zijn eigen agenda en bepaalt zelf de vorm en de inhoud van zijn uitingen. Het College voert zijn taken uit in onafhankelijkheid van regering, parlement en overheid en in onafhankelijkheid van organisaties in het maatschappelijk middenveld.

 2. Het College opereert krachtig, met rechte rug: het is onverschrokken.

 3. Het College verricht zijn taken weliswaar onafhankelijk, maar in voortdurende verbinding met partners uit het maatschappelijk middenveld, de wetenschap en de overheid.

 4. Het College is toegankelijk. Men zoekt steeds de dialoog waardoor organisaties en individuen hun opvattingen kenbaar kunnen maken.

 5. Het College opereert zo transparant mogelijk. Onderzoeken, adviezen, alle oordelen en andere rapporten zijn openbaar. Daarnaast zorgt het College ervoor dat de manier waarop de organisatie de taken uitoefent, door anderen (bijvoorbeeld door het parlement) goed is te volgen. Daarnaast publiceert het College een jaarverslag waarin het ook financiële verantwoording aflegt.

 6. Het College staat open voor kritiek en is aanspreekbaar op zijn fouten.

 7. Het College handelt alleen als zijn werk toegevoegde waarde heeft.

 8. Het College kiest voor een actieve maar onpartijdige opstelling richting het maatschappelijk (publiek) debat. 

Zie ook: