Welke wetgeving geldt in Caribisch Nederland?

In Caribisch Nederland is op veel terreinen nog de aangepaste, voormalige wetgeving van de Nederlandse Antillen van toepassing. Op andere terreinen is de wetgeving aangepast naar Nederlands model. De gelijkebehandelingswetgeving geldt niet voor Caribisch Nederland.

Verschil in wetgeving

De wetgeving tussen het Caribische en Europese deel van Nederland verschilt omdat aan artikel 1 lid 1 van het Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden het volgende is toegevoegd:

"Bonaire, Sint Eustatius en Saba maken elk deel uit van het staatsbestel van Nederland. Voor deze eilanden kunnen regels worden gesteld en andere specifieke maatregelen worden getroffen met het oog op de economische en sociale omstandigheden, de grote afstand tot het Europese deel van Nederland, hun insulaire karakter, kleine oppervlakte en bevolkingsomvang, geografische omstandigheden, het klimaat en andere factoren waardoor deze eilanden zich wezenlijk onderscheiden van het Europese deel van Nederland."

De Tweede Kamer wil een soortgelijke bepaling in de Nederlandse Grondwet wil verankeren.

Internationale mensenrechtenverdragen

De internationale mensenrechtenverdragen van de Verenigde Naties (VN) en de Raad van Europa gelden niet altijd voor Caribisch Nederland. Bij veel verdragen heeft Nederland het voorbehoud gemaakt dat deze alleen voor het Europese deel van het Koninkrijk van toepassing zijn. Het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR), het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (IVESCR) en het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens (EVRM) zijn voor het grootste gedeelte wel van toepassing verklaard op Caribisch Nederland. Het EU-recht is ook niet een-op-een op de Caribische eilanden van toepassing. De drie eilanden hebben hun status van 'Landen en Gebieden Overzee' (LGO) behouden.

Internationale aanbevelingen aan Nederland

Het VN-Comité voor Economische, Sociale en Culturele Rechten heeft Nederland in 2017 opnieuw gewezen op de verplichting om te zorgen voor gelijke economische en sociale rechten binnen alle onderdelen van het Rijk der Nederlanden. Deze rechten zouden dus óók moeten gelden voor de BES-eilanden. Het College houdt toezicht op de aanbevelingen over de BES-eilanden voor mensenrechtenkwesties.Wil je iets kwijt over dit onderwerp?

Onderwerpen

Caribisch Nederland