Publicaties

Brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer over het Wetsvoorstel selectieve woningtoewijzing

Samenvatting

Op 22 maart 2016 vergaderde de Tweede Kamer over het wetsvoorstel wijziging van de wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek ivm de selectieve woningtoewijzing ter beperking van overlastgevend en crimineel gedrag (wetsvoorstel selectieve woningtoewijzing). Het wetsvoorstel bevat ingrijpende maatregelen die een ernstige inbreuk maken op de mensenrechten vrijheid van vestiging en de persoonlijke levenssfeer. Het College adviseerde eerder aan minister Blok over het conceptwetsvoorstel. Het bij de Kamer ingediende wetsvoorstel is weliswaar op enkele punten aangepast ten opzichte van het conceptwetsvoorstel, maar die aanpassing neemt niet alle eerdere kritiek van het College weg. Bovendien maakt het recent door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens gewezen arrest in de zaak Garib t. Nederland - hoewel het Hof hierin oordeelde dat toepassing van de huidige ‘Rotterdamwet’ geen schending van het EVRM opleverde - geenszins dat aan het nu voorliggende wetsvoorstel geen mensenrechtelijke bezwaren kleven.In deze brief zet het College een aantal belangrijke mensenrechtelijke knelpunten van dit wetsvoorstel uiteen

 

Lees het advies van het College over het conceptwetsvoorstel

 

Lees meer over het arrest Garib tegen Nederland