Publicaties

2001/04: Commentaar inzake het voorstel voor een Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd

Samenvatting

Bij brief van 23 mei 2001 heeft de Directeur-Generaal van het  ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) verzocht

om:

  • Advies te geven over het wetsvoorstel Gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid, en;

  • Een inschatting te maken van de gevolgen voor de werklast (en de financiën) van de Commissie, vanwege de  voorgestelde uitbreiding van de werkingssfeer.

 

In het verleden gaf de Commissie haar reactie al op twee eerdere wetsvoorstellen inzake leeftijdsdiscriminatie. Recenter heeft de Commissie onder meer commentaar gegeven op het concept-wetsvoorstel Gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGB h/cz), op het voorstel tot herziening van de EG-richtlijn inzake gelijke behandeling van mannen en vrouwen, en op de kabinetsnotitie inzake implementatie van de gemeenschappelijke bepalingen van de EG-Kaderrichtlijn en de EG-Anti-rassendiscriminatierichtlijn.

 

Gelet op de zeer korte termijn waarop om advies is gevraagd kan de Commissie niet meer dan commentaar op hoofdlijnen geven. De Commissie heeft, gezien haar taak, bij het opstellen van dit commentaar vooral gelet op de normstelling, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van het wetsvoorstel, alsmede zaken die hiermee direct verband houden.

 

In het bijzonder heeft de Commissie ook aandacht besteed aan afstemming met de overige gelijkebehandelingswetgeving. In dat verband wijst de Commissie erop dat de grond leeftijd niet zonder meer te vergelijken is met de andere gronden. Zo is te verwachten dat onderscheid op grond van leeftijd veel vaker dan de andere gronden gerechtvaardigd zal worden geacht in onze samenleving. Men denke daarbij bijvoorbeeld aan bescherming van bepaalde leeftijdsgroepen, of het hanteren van het criterium van senioriteit in het arbeidsrecht. In het onderhavige wetsvoorstel wordt dit verschil weerspiegeld in de mogelijkheid tot objectieve rechtvaardiging van directe discriminatie.

 

Mede met het oog op de wezenlijk andere aard van onderscheid op grond van leeftijd ten opzichte van de andere gronden behoudt de Commissie zich de vrijheid voor in een later stadium zonodig aanvullende opmerkingen te maken.