Oordelen

Leger des Heils mag vrouw afwijzen voor functie facilitair coördinator, omdat zij niet de christelijke geloofsovertuiging heeft.

Oordeelnummer 2011-141
22-09-2011
Godsdienst
lees verder

Samenvatting

Situatie

Een vrouw solliciteert naar de functie van facilitair coördinator bij Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (Leger des Heils). In de advertentietekst staat als eis dat een werknemer een positief christelijke levensovertuiging heeft en de doelstelling van het Leger des Heils onderschrijft. De vrouw onderschrijft de doelstelling van het Leger de Heils, maar heeft niet zelf de christelijke geloofsovertuiging. Vanwege het ontbreken van die geloofsovertuiging is de vrouw afgewezen voor de functie van facilitair coördinator. De vrouw meent dat het Leger des Heils hiermee verboden onderscheid op grond van godsdienst maakt.

Oordeel

De Commissie oordeelt dat het Leger des Heils direct onderscheid op grond van godsdienst jegens de vrouw maakt bij de behandeling bij de vervulling van een openstaande betrekking. Dit onderscheid is niet verboden, omdat er een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Toelichting

In de advertentietekst worden eisen gesteld aan de godsdienstige overtuiging van de facilitair coördinator. De vrouw die heeft gesolliciteerd is vervolgens afgewezen, omdat zij niet de christelijke geloofsovertuiging heeft. Hierdoor maakt het Leger des Heils direct onderscheid op grond van godsdienst. Dit is verboden. In de wet is echter een uitzondering opgenomen op dit verbod voor instellingen op godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag. Zij mogen eisen stellen die gelet op het doel van de instelling nodig zijn voor de vervulling van de functie. De Commissie stelt vast dat het Leger des Heils met succes een beroep kan doen op deze wettelijke uitzondering, gelet op het volgende. Het Leger de Heils is een instelling op christelijke grondslag die een consistent beleid voert gericht op de handhaving van haar identiteit. De eisen die aan werknemers worden gesteld zijn schriftelijk vastgelegd. In het eerste selectiegesprek wordt uitgebreid ingegaan op de vereisten en alle werknemers wordt gevraagd een verklaring te ondertekenen waarmee zij de doelstelling van het Leger des Heils onderschrijven. In de doelstelling van het Leger des Heils is vervat dat het evangelie op elke daartoe geschikte plaats, tijd en wijze, met name de daarin vervatte oproep tot bekering, in woord en daad wordt uitgedragen. Ook van de facilitair coördinator wordt verwacht dat deze het christelijk geloof uitdraagt, in ieder geval in externe contacten en in contacten met collega’s. De eisen die het Leger des Heils aan de facilitair coördinator stelt omtrent zijn of haar godsdienstige overtuiging zijn dan ook noodzakelijk voor het vervullen van de functie. Nu de eisen bovendien geen onderscheid maken op grond van één van de overige door de Algemene wet gelijke behandeling beschermde gronden is het gemaakte onderscheid niet verboden.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: