Oordelen

Het voorkeursbeleid van Rijksuniversiteit Groningen om meer vrouwen te bevorderen tot hoogleraar is niet in overeenstemming met de eisen die aan een dergelijk beleid worden gesteld: verboden direct onderscheid op grond van geslacht bij de bevordering.

Oordeelnummer 2011-198
15-12-2011
Geslacht
lees verder

Samenvatting

Situatie

Bij de Rijksuniversiteit Groningen zijn er veel minder vrouwen dan mannen hoogleraar. Om het aandeel van vrouwelijke hoogleraren te vergroten heeft de universiteit extra budget gereserveerd. en de vrouwelijke universitair hoofddocenten in de gelegenheid gesteld hun dossier aan te bieden aan hun faculteitsbestuur. Het faculteitsbestuur kon hen dan bij het College van bestuur voordragen voor benoeming tot hoogleraar. Voor mannen bestond deze mogelijkheid niet. Zij konden wel in het kader van het gewone beleid bevorderd worden. De universiteit heeft uiteindelijk twaalf vrouwelijke universitaire hoofddocenten op basis van het gereserveerde budget bevorderd tot hoogleraar.

Oordeel

De Commissie Gelijke Behandeling oordeelt dat de Rijksuniversiteit Groningen verboden onderscheid op grond van geslacht heeft gemaakt bij de bevordering.

Toelichting

Vast staat dat Rijksuniversiteit Groningen het aandeel vrouwelijke hoogleraren wilde vergroten. Om die reden heeft zij extra budget gereserveerd om vrouwelijke universitaire hoofddocenten te bevorderen tot hoogleraar. Op basis van dit beleid zijn twaalf vrouwelijke universitair hoofddocenten bevorderd naar de functie van hoogleraar. Omdat de  universiteit dergelijke bevorderingsmogelijkheden niet heeft gecreëerd voor mannen, heeft zij jegens hen direct onderscheid gemaakt op grond van geslacht. De universiteit heeft bij de bevordering tot de functie hoogleraar dus voorkeursbeleid voor vrouwen gevoerd. Volgens de gelijkebehandelingswetgeving mag voorkeursbeleid gevoerd worden als het gemaakte onderscheid tot doel heeft vrouwen in een bevoorrechte positie te plaatsen om feitelijke ongelijkheden op te heffen of te verminderen. Het voorkeursbeleid moet dan wel voldoen aan een aantal voorwaarden. Een van die voorwaarden is dat alleen de voorkeur aan een vrouw gegeven mag worden als sprake is van gelijke geschiktheid. De universiteit heeft alleen vrouwelijke universitair hoofddocenten uitgenodigd voor de bevordering. Vervolgens heeft zij uit die groep vrouwen twaalf vrouwen tot hoogleraar bevorderd. Omdat zij van te voren mannen heeft uitgesloten, is het dus niet duidelijk of de vrouwen en die mannen even geschikt waren. Dit is niet zorgvuldig. Rijksuniversiteit Groningen heeft mannen derhalve gediscrimineerd op grond van geslacht bij de bevordering.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: