Collegeleden

Het College voor de Rechten van de Mens telt 9 vaste collegeleden waaronder de voorzitter en twee ondervoorzitters. Gezamenlijk bepalen zij de inhoudelijke strategie en agenda van het College en treden zij op de voorgrond over mensenrechtelijke onderwerpen, bijvoorbeeld door het geven van lezingen en presentaties. Wanneer jij een klacht hebt over bijvoorbeeld discriminatie op je werk of op school, dan beoordelen zij of die klacht gegrond is.


 

Elk collegelid heeft zijn of haar sporen verdiend en is gespecialiseerd in één of meerdere onderdelen van de mensenrechten. De collegeleden zetten zich hier ook in het dagelijks leven voor in. De minister van Justitie en Veiligheid draagt een collegelid na een sollicitatieprocedure voor aan de Koning die het collegelid voor maximaal zes jaar benoemt. Naast de vaste collegeleden, zijn er vier plaatsvervangende collegeleden die met name ingezet worden in het oordelenproces en bij gelijke behandelingstaken.

Portretfoto van voorzitter Adriana van Dooijeweert

Adriana van Dooijeweert - voorzitter

“Als rechter behandelde ik allerlei zaken. Van vreemdelingenrecht tot en met zaken rondom gedwongen opnames van psychiatrische patiënten. Ik vind het heel boeiend om bij het College mijn rechtelijke vaardigheden op een ander gebied in de praktijk te brengen.”

Adriana van Dooijeweert
Portretfoto van ondervoorzitter Quirine Eijkman

Quirine Eijkman - ondervoorzitter

“Door mijn achtergrond in het onderwijs, onderzoek en sociaal activisme heb ik mij altijd op het snijvlak van mensenrechten en veiligheid begeven. Het College geeft mij de kans om deze dialoog niet alleen op papier maar ook in de praktijk te helpen verwezenlijken.” 

Quirine Eijkman
Portretfoto van ondervoorzitter Jan-Peter Loof

Jan-Peter Loof - ondervoorzitter

“Juristen zijn geneigd om mensenrechten vooral te beschouwen als een toetsingsmaatstaf: levert deze wet of dit beleid strijd op met mensenrechtennormen? Toetsing is belangrijk, maar mensenrechten zijn meer dan dat. Met het uitdragen van dat besef ben ik dagelijks bezig.”

Jan-Peter Loof
Portretfoto van collegelid Carina van Eck

Carina van Eck - collegelid

“Mensenrechten en gelijke rechten krijgen vooral betekenis in het dagelijks leven: bij het vinden van werk, onderwijs, rechtszekerheid en sociale rechten. De meeste mensen zullen het daarmee eens zijn. Toch blijkt dat discriminatie nog regelmatig voor komt. Daar vraag ik aandacht voor bij de verantwoordelijke instanties om hun situatie te verbeteren.” 

Carina van Eck
portretfoto van collegelid Geneviève Lieuw

Geneviève Lieuw - collegelid

“Ik geloof in een betere wereld voor allen. Als Collegelid, maar ook als consultant internationale kinderrechten en lid van de raad van toezicht van een opvang voor slachtoffers van geweld in afhankelijkheidsrelaties, wil ik een bijdrage leveren aan het realiseren van die wereld.”

Geneviève Lieuw
Portretfoto van collegelid Mariam Chébti

Mariam Chébti - collegelid

“Zowel in de advocatuur als bij de rechterlijke macht werkte ik mee aan juridisch gecompliceerde zaken. De zaken bij het College gaan maar om één rechtsgebied, maar zijn desondanks uitdagender van aard. Beoordelen of mensen in gelijke gevallen gelijk behandeld zijn, vereist namelijk niet alleen kennis van het rechtsgebied, maar ook van de menselijke natuur.” 

Mariam Chébti
Portretfoto van collegelid Nicola Jägers

Nicola Jägers - collegelid

“Internationale afspraken over mensenrechten zijn op regerings- en overheidsniveau gemaakt en staan daarom vaak ver af van het dagelijkse praktijk. Het College verkleint deze afstand. We laten zien hoe mensenrechten in het dagelijks leven werken en wat je als overheid, bedrijf en individu kunt doen om deze rechten te verbeteren.”

Nicola Jägers
Britta Böhler - collegelid

Britta Böhler - collegelid

"De waarborg van fundamentele rechten is essentieel voor een goed functionerende rechtsstaat. Het College levert een belangrijke bijdrage aan de naleving van mensenrechten in Nederland. Hierbij gaat het niet om mensenrechten als abstract concept maar om de concrete werking ervan in het dagelijks leven. Als Collegelid zet ik mijn expertise op het gebied van mensenrechten in om mensenrechten in de praktijk te brengen."

Britta Böhler
Portretfoto van plaatsvervangend collegelid Marjolein Swaanenburg-van Roosmalen

Marjolein Swaanenburg-van Roosmalen - collegelid

“Respect voor de waardigheid en mensenrechten van ieder lid van de samenleving is wezenlijk. Tegelijkertijd is mijn ervaring dat mensenrechtenkwesties op alle terreinen van het recht kunnen spelen en steeds voor meerdere uitleg vatbaar zijn. Het College verricht belangrijke taken voor de mensenrechtenbescherming en daar wil ik graag aan bijdragen.”

Marjolein Swaanenburg-van Roosmalen
portretfoto van plaatsvervangend collegelid Aniel Pahladsingh

Aniel Pahladsingh – plaatsvervangend collegelid

“Ik heb een bijzondere belangstelling ontwikkeld voor het Europees migratiebeleid en de mensenrechten die daarmee samenhangen. Als plaatsvervangend Collegelid heb ik de mogelijkheid om de kennis die ik hierover heb opgedaan op een positieve manier in te zetten.”

Aniel Pahladsingh
Portretfoto van plaatsvervangend collegelid Corrie ter Veer

Corrie ter Veer - plaatsvervangend collegelid

“Ook in Nederland kunnen mensenrechten bescherming bieden. Bijvoorbeeld tegen discriminatie bij de toegang tot werk of onderwijs. Ik ben blij dat ik hier als plaatsvervangend lid van het College een positieve bijdrage aan kan leveren.”
 

Corrie ter Veer
Portretfoto van plaatsvervangend collegelid Emile Hofhuis

Emile Hofhuis - plaatsvervangend collegelid

“Als lid en vervolgens ondervoorzitter van het College heb ik mij jarenlang ingezet voor het bevorderen van gelijke behandeling en non-discriminatie. De praktijk van alle dag laat zien dat daar nog een wereld te winnen is. Ook als plaatsvervangend lid blijf ik mij graag inzetten voor de bestrijding hiervan.”

Emile Hofhuis
Portretfoto van plaatsvervangend collegelid Stans Goudsmit

Stans Goudsmit - plaatsvervangend collegelid

“Mee kunnen doen op school, in werk en in het sociale leven geeft mensen het gevoel waardevol te zijn en mee te tellen. Dat kan alleen als zij in staat zijn hun mensenrechten te verwezenlijken. Ik vind het een mooie en belangrijke taak om daaraan bij te kunnen dragen.” 

Stans Goudsmit
Portretfoto van plaatsvervangend collegelid Anja Eleveld

Anja Eleveld - plaatsvervangend collegelid

"Mensenrechten bieden mensen een minimumbescherming. In mijn werk bij de sociaal raadslieden en het vluchtelingenwerk heb ik gezien hoe belangrijk mensenrechten zijn. Ook op andere terreinen. Al was het maar als leidraad hoe we omgaan met elkaar."

Anja Eleveld
Portretfoto van plaatsvervangend collegelid Hubert Nijman

Hubert Nijman - plaatsvervangend collegelid

“Rechtsbescherming en een eerlijke behandeling voor iedereen, dat is één ding, hier daadwerkelijk uitvoering aan geven, dat is een tweede. Bij het College wil ik mij hier graag voor inzetten.”

 

Hubert Nijman