Jan-Peter Loof - ondervoorzitter

Portretfoto van ondervoorzitter Jan-Peter Loof

“Juristen zijn geneigd om mensenrechten vooral te beschouwen als een toetsingsmaatstaf: levert deze wet of dit beleid strijd op met mensenrechtennormen? Toetsing is belangrijk, maar mensenrechten zijn meer dan dat. Soms is actief beleid nodig om een mensenrecht voor een bepaalde groep mensen echt werkelijkheid te laten worden. Met het uitdragen van dat besef ben ik dagelijks bezig. Het is een belangrijke taak van het College.”

Jan-Peter Loof doceert naast zijn werk als ondervoorzitter constitutioneel recht en mensenrechten aan de Universiteit Leiden, met name binnen het programma van de Advanced Master European and International Human Rights Law. Hij is als senior research fellow lid van het Netherlands Network for Human Rights Research en heeft zitting in de redactieraad van het Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten/NJCM-Bulletin. Hij maakt deel uit van het Adviescollege bezwaren hoger onderwijs Vlaamse Gemeenschap van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Deze instantie behandelt bezwaarschriften van Vlaamse instellingen voor hoger onderwijs tegen (voorgenomen) besluiten van de NVAO. Ook is hij medewerker constitutioneel recht en mensenrechten van het Militair Rechtelijk Tijdschrift. Hij publiceert met regelmaat over mensenrechtelijke onderwerpen in wetenschappelijke tijdschriften en op blogs, in de jaren 2020 en 2021 in het bijzonder over grondrechtelijke en rechtsstatelijke aspecten van de coronacrisis.

Jan-Peter Loof studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Leiden, met een specialisatie op het terrein van het staats- en bestuursrecht en het internationale recht (1984-1990). Daarna was hij assistent-in-opleiding bij het Seminarium voor volkenrecht van de Universiteit van Amsterdam (1991-1995). Sinds mei 1995 is hij in dienst van de Universiteit Leiden als universitair docent staats- en bestuursrecht en coördinator van het F.M. van Asbeck Centrum voor Mensenrechtenstudies (1996-2001).  In 2006 was Jan-Peter Loof gedetacheerd bij de directie Constitutionele Zaken en Wetgeving van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als juridisch specialist op het terrein van grondrechten en constitutioneel recht. Vervolgens trad hij op als secretaris van het Overleg Nationaal Instituut voor de Rechten van de Mens: het consortium van Nationale Ombudsman, Commissie Gelijke Behandeling, College Bescherming Persoonsgegevens en Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten dat een voorstel ontwikkelde tot oprichting van een nationaal mensenrechteninstituut in Nederland (2006-2008). In 2012 werd hij benoemd als lid van het College voor de Rechten van de Mens. Sinds 2015 vervult hij daar de functie van ondervoorzitter.

Je kunt Jan-Peter benaderen over algemene onderwerpen op het terrein van de mensenrechten of de gelijke behandeling of een van zijn specialisaties: 

  • Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging;
  • Vrijheid van meningsuiting;
  • Demonstratievrijheid;
  • Communicatiegeheim;
  • Recht op bescherming van privacy;
  • Recht op menswaardige behandeling in detentie;
  • Toezicht op inlichtingen- en veiligheidsdiensten;
  • Contraterrorisme maatregelen;
  • Onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechterlijke macht;
  • Rechtsstatelijke waarborgen.

Mail Jan-Peter▸