Onze organisatie

Bij het College voor de Rechten van de Mens werken negen Collegeleden en ongeveer 85 professionals met zeer uiteenlopende expertises, zoals juristen, onderzoekers, beleids- en communicatieadviseurs, financiële stafmedewerkers en ICT- en facilitaire medewerkers.

Organisatiestructuur

De organisatie wordt aangestuurd door de Collegeleden. Deze worden geadviseerd door de Raad van Advies. Onder de Collegeleden functioneert de directeur die het bureau aanstuurt. Het bureau bestaat uit de afdelingen Front office & Oordelen, Onderzoek & Advies en Bedrijfsvoering zoals te zien in dit organogram:

Organogram van Collegeleden met daarnaast de Raad van Advies, daaronder de directeur en onder de directeur de drie afdelingen front office & oordelen, onderzoek & advies en Bedrijfsvoering

Collegeleden

De Collegeleden zijn verantwoordelijk voor de missie, visie, strategie en het beleid van het College. Voorzitter van het College is Jacobine Geel. De leden bestaan uit mensen met verschillende werkervaring, kennis en maatschappelijke achtergrond en worden door de Koning benoemd. 

Raad van Advies

De Raad van Advies adviseert de Collegeleden elk jaar over het beleidsplan. Ook adviseert de raad de minister van Justitie en Veiligheid over de benoeming van de leden en de plaatsvervangende leden van het College. Vaste leden van de Raad van Advies zijn de Nationale ombudsman, de voorzitter van Autoriteit Persoonsgegevens en de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak. 

Bureau

Het bureau zorgt voor onder andere voorlichting, onderzoek, advies, de behandeling van oordelen en dat de organisatie functioneert. Ons bureau bestaat uit drie afdelingen:

  • Front office & Oordelen verzorgt de eerstelijns voorlichting en behandelt de verzoeken om een oordeel.
  • Onderzoek & Advies verzorgt onze overige wettelijke taken, zoals onderzoek, advisering, rapportage, voorlichtingscampagnes, educatie en samenwerking.
  • Bedrijfsvoering faciliteert het College en bureau op het gebied van communicatie, personeel, financiën, administratie, secretariaat, ICT en huisvesting.

Ministeriële verantwoordelijkheid

Het ministerie van Justitie en Veiligheid is beheerdepartement en verzorgt de basisfinanciering. Hier dragen ook de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Buitenlandse Zaken aan bij. Het College is een zelfstandig bestuursorgaan en binnen de kaders van de Wet College voor de Rechten van de Mens onafhankelijk in de zaken die het oppakt en de besteding van het budget.

Wat doet het College

We beschermen, belichten en bevorderen de mensenrechten in Nederland. Dat doen we onder andere door onderzoek, advies en voorlichting.

Bekijk hier de taken van het College

Onze missie en ambitie

Het College voor de Rechten van de Mens belicht, beschermt en bevordert de mensenrechten in Nederland.

Wij streven naar het verbeteren van de mensenrechtensituatie in Nederland en daarmee naar een samenleving:

  • waar de naleving van de rechten van de mens is verzekerd voor iedereen die zich in Nederland of binnen de Nederlandse invloedssfeer bevindt;
  • met een cultuur van respect voor mensenrechten;
  • waaraan iedereen vrij en in waardigheid kan deelnemen, niet gehinderd door vooroordelen en discriminatie en waarin ieder zich naar zijn potentieel kan ontwikkelen.

Om deze ambitie te bereiken kennen we de volgende strategische doelen:

  • In beleid, wet- en regelgeving zijn de mensenrechten geborgd.
  • Overheid en derden voorkomen of corrigeren schendingen van mensenrechten.
  • Alle mensen in Nederland begrijpen hun rechten en die van anderen en kunnen hier gebruik van maken.
  • Overheid, parlement, organisaties en individuen nemen actief eigen verantwoordelijkheid op het gebied van mensenrechten.

Achtergrond

Het College opende in 2012 zijn deuren en heeft de taken van de Commissie Gelijke Behandeling overgenomen. In 2014 werd het College door de Verenigde Naties (VN) geaccrediteerd met de zogeheten A-status. Dit betekent dat het College volwaardig kan deelnemen aan overleggen binnen de VN-Mensenrechtenraad en andere toezichthoudende organen van de VN.