Persrichtlijn

Het College voor de Rechten van de Mens toetst individuele situaties aan de gelijkebehandelingswetgeving. Is er wel of geen sprake van discriminatie? Om tot een uitspraak te komen, vindt er een zitting plaats. Alle partijen krijgen dan de gelegenheid om hun kant van het verhaal te vertellen. Daarbij is minstens één collegelid aanwezig en een secretaris. De zittingen zijn openbaar. Deze richtlijn is opgesteld vanwege de openbaarheid en de privacy van de betrokkenen. Bovendien zorgt het ervoor dat een zitting ordelijk verloopt.

Voor en na de zitting

 • Journalisten zijn welkom bij de zittingen van het College. Op de zittingsagenda op onze website staan alle aankomende zittingen. 
 • Journalisten kunnen zich aanmelden om een zitting bij te wonen via communicatie@mensenrechten.nl.
 • Op de dag zelf kunnen journalisten zich een kwartier voorafgaand aan de zitting melden bij de afdeling communicatie.
 • Journalisten kan gevraagd worden om een kopie van hun perskaart (perskaart van de Nederlandse vereniging van Journalisten).
 • Journalisten kunnen enkel opnames maken op plaatsen die door de afdeling communicatie zijn aangewezen, gelet op de privacy van het publiek en de medewerkers van het College.
 • Na de zitting kan de journalist – nadat hiervoor nadrukkelijk toestemming is gegeven door partijen - verzoeker en/of verweerder interviewen, fotograferen of filmen.
 • Aan het einde van de zitting geeft het College een concrete datum waarop het schriftelijk uitspraak doet. De uitspraak verschijnt op www.mensenrechten.nl.

Tijdens een zitting

Zittingen zijn toegankelijk voor journalisten en publiek. De volgende regels gelden:

 • Mobiele telefoons zijn uitgeschakeld van geluid. Journalisten mogen tijdens de zitting tekstberichten via hun telefoon/laptop versturen. Als het versturen van tekstberichten belemmerend werkt, kan de zittingsvoorzitter dit verbieden.
 • Na toestemming van de afdeling communicatie is het mogelijk om beeldopnamen te maken van de zittingszaal, het College en de professionele procesdeelnemers. Verzoeker en verweerder moeten onherkenbaar in beeld zijn, tenzij verzoeker en/of verweerder uitdrukkelijk toestemming geven om herkenbaar in beeld te komen.
 • In verband met een ordelijk verloop van de zitting worden beeldopnames gemaakt vanuit een vaste opstelling.
 • Na toestemming van de afdeling communicatie is het mogelijk om geluidsopnamen te maken van het College en de professionele procesdeelnemers. Geluidsopnamen van verzoeker en/of verweerder zijn alleen toegestaan als zij hiervoor toestemming geven.
 • Geluidsopnamen waarin persoonsnamen voorkomen, worden bij uitzending gewist, dan wel vervangen door een geluidssignaal.
 • Er mogen geen beeld- of geluidsopnames gemaakt worden van het aanwezige publiek. Rechtstreekse uitzending is niet toegestaan.
 • Als het College een verzoek voor het maken van beeld- en geluidsopnames afwijst, zal het College dit besluit motiveren. Het belang van de openbaarheid wordt hierbij afgewogen tegen onder andere, een goede rechtspleging, de privacy van de procesdeelnemers, het ordelijk verloop van de zitting en veiligheidsaspecten.