Raad van Advies


De Raad van Advies adviseert het College elk jaar over het voorgenomen beleidsplan van het College en adviseert de minister van Justitie en Veiligheid over de benoeming van de leden en de plaatsvervangende leden van het College. Vaste leden van de Raad van Advies zijn de Nationale ombudsman, de voorzitter van het Autoriteit persoonsgegevens en de voorzitter van de Raad voor de rechtspraak. De overige leden zijn afkomstig uit de wetenschap, werkgevers- en werknemers (organisaties) en maatschappelijke organisaties. 

Prof. dr. Y.M. (Yvonne) Donders Foto van Yvonne Donders

Yvonne Donders is Hoogleraar Internationale Mensenrechten en Hoofd van de Afdeling Internationaal en Europees Recht aan de Universiteit van Amsterdam. Haar onderzoek richt zich vooral op de bevordering en implementatie van economische, sociale en culturele rechten en op internationale mensenrechten en culturele diversiteit. Voorheen was zij werkzaam bij de Afdeling Mensenrechten van het Internationale Secretariaat van UNESCO in Parijs. Yvonne Donders is o.a. lid van de Nationale UNESCO Commissie, lid van de Mensenrechtencommissie van de Adviesraad Internationale Vraagstukken, lid van de redactie van de Netherlands Quarterly for Human Rights en voorzitter van de Adviescommissie Shelter City.

 

Prof. dr. K. (Klara) Boonstra Foto van Klara Boonstra

Klara Boonstra is directeur van de Wiardi Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau voor de sociaal- democratie. Tevens is zij werkzaam als hoogleraar Internationaal Sociaal recht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Haar ervaring ligt op de terreinen publiek en privaat arbeidsrecht, arbeidsverhoudingen, medezeggenschap en ondernemingsrecht, alle op nationaal, Europees en internationaal niveau. In 1996 promoveerde zij aan de Universiteit Leiden op een onderzoek naar de invloed van de regelgeving van de ILO op het Nederlandse arbeidsrecht, in het bijzonder de collectieve arbeidsvoorwaardenvorming. 

 

Drs. G.O. (Glenn) HelbergFoto van Glenn Helberg

Glenn Helberg is al jarenlang werkzaam als kinder- en jeugdpsychiater. Daarnaast is hij sinds vier jaar voorzitter van het Overlegorgaan Caribische Nederlanders (OcaN), dat als taak heeft de Nederlandse overheid te adviseren, gevraagd en ongevraagd inzake integratie en participatie thema's van migranten en van Caribische Nederlanders in het bijzonder. De heer Helberg is bestuurslid van het Landelijk Overleg Minderheden (LOM) en was eerder ook coördinerend voorzitter.

 

Y. (Yolan) Koster MscFoto van Yolan Koster-Dreese

Voorzitter Yolan Koster is sinds 31 mei 2018 wethouder kunst&cultuur, duurzaamheid&milieu en sociaal domein en daarmee o.a. verantwoordelijk voor het minderhedenbeleid in de gemeente Bergen NH. Daarvoor was zij van 2012-2018 wethouder sociaal domein en verantwoordelijk voor het minderhedenbeleid in de gemeente Woerden. Daarnaast was zij tot eind juli 2018 lid van de bestuurscommissie Zorg&Welzijn van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Sinds begin jaren tachtig heeft zij zich zowel nationaal als internationaal bezig gehouden met het thema mensenrechten specifiek in relatie tot mensen met een beperking. Ook was zij mede oprichter en bestuurslid van Art.1 en was zij tot 2013 voorzitter van de Coalitie voor Inclusie; vanuit die laatste hoedanigheid was zij nauw betrokken bij de recente ratificatie van het VN verdrag. Tevens was zij vicevoorzitter van het College voor Zorgverzekeringen en vicevoorzitter van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkelingen. Mevrouw Koster heeft in Utrecht sociale interventie gestudeerd.

 

Mr. S. (Sieto) de LeeuwFoto van Sieto de Leeuw

Sieto de Leeuw is sinds 11 april 2017 voorzitter van de Algemene Bond Uitzendondernemingen. Hiervoor was hij jarenlang werkzaam bij Randstad Holding, het laatst als managing Director Group Social & Public Affairs. Ook is hij Bestuurslid bij Stichting Microfinanciering en Ondernemerschap Nederland en bestuurslid bij VNO-NCW. De heer De Leeuw studeerde rechten aan de Universiteit van Tilburg. Hij heeft specifieke expertise op het terrein van arbeidsverhoudingen en beleid en wet- en regelgeving op het terrein van de arbeidsmarkt.

 

M. (Mardjan) Seighali Foto van Mardjan Seighali

Mardjan Seighali is directeur van Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF.  Zij groeide op in Iran en is in 1990 voor het toenmalige regime gevlucht. Mardjan is in de jaren negentig zelf begeleid door de stichting waar zij nu directeur van is. In de tussenliggende periode heeft ze als manager gewerkt in de jeugdzorg, in de reclassering en – hoe verrassend voor iemand van niet-Nederlandse origine - bij Erfgoed Nederland. Politieke interesse heeft zij al sinds haar jeugd. In Iran had zij de vrijheid niet om zich politiek te uiten, in Nederland zet ze zich al jaren in voor de lokale politiek in haar woonplaats Almere.

 

Mr. A. (André) RouvoetFoto van Andre Rouvoet

André Rouvoet was eerder jarenlang lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en fractievoorzitter van de Christenunie-fractie. In het kabinet Balkenende IV (20 februari 2007 – 14 oktober 2010) was hij minister voor Jeugd & Gezin, tevens vice-premier. Van 23 februari 2010 tot 14 oktober 2010 was hij demissionair minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Nu is hij onder meer voorzitter van de brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland. Verder is hij actief als bestuurder en toezichthouder op diverse domeinen. Hij heeft specifieke expertise op het terrein van zorg-, welzijn-, jeugdzorg- en onderwijsorganisaties en, uiteraard, op het vlak van politieke verhoudingen. In zijn politieke carrière heeft hij altijd bijzondere interesse gehad voor staatsrecht en vraagstukken rond (de botsing van) grondrechten.

 

Drs. D. (Dorine) MansonFoto van Dorine Manson

Dorine Manson is sinds oktober 2018 managing director bij de Goede Doelen Loterijen. Hiervoor was zij 8 jaar directeur en later bestuursvoorzitter van VluchtelingenWerk Nederland. Eerder werkte zij als directeur Economische Zaken bij de gemeente Amsterdam (2002-2010) en was zij als senior manager werkzaam bij PricewaterhouseCoopers (1993-2002). Naast haar huidige functie is Dorine Manson Commissaris bij Stadsherstel Amsterdam (monumentenherstel) en bestuurder van ECRE (European Council on Refugees and Exiles).
 

Vast lid: voorzitter Raad voor de rechtspraak

Mr. F.C. (Frits) BakkerFoto van Frits Bakker

Frits Bakker studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen en promoveerde ook bij deze universiteit. Na de studie en de militaire dienst werd hij in 1979 raio in de rechtbank Breda. Aansluitend werd hij rechter in deze rechtbank (werkzaam in de sectoren civiel recht en strafrecht). In 1991 volgde benoeming tot vicepresident en een overstap naar de rechtbank Haarlem, waar hij als kamervoorzitter en later sectorvoorzitter werkzaam was in de sectoren strafrecht en civiel recht. In 1999 werd hij president van de rechtbank Haarlem en vervolgens in 2008 president van de rechtbank Den Haag. Vanaf 1 juli 2012 is hij gestart als lid/CIO van de Raad voor de rechtspraak waar hij sinds 1 april 2013 tevens fungeert als waarnemend voorzitter. Op 1 juli 2013 is hij benoemd tot voorzitter van de Raad voor de rechtspraak.

 

Vast lid: voorzitter Autoriteit Persoonsgegevens

Mr. A. (Aleid) Wolfsen Foto van Aleid Wolfsen

Aleid Wolfsen is in 2016 benoemd tot voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens. Eerder was hij al verbonden aan de Autoriteit Persoonsgegevens als lid van de raad van advies. Voor zijn benoeming heeft de heer Wolfsen zowel in de politiek gewerkt als binnen de rechterlijke macht. Tussen 1998-2001 was hij rechter in Amsterdam en daarna tot begin 2002 vice-president van de rechtbank Haarlem. Van mei 2002 tot 2008 was hij Tweede Kamerlid voor de PvdA en hield hij zich onder meer bezig met Justitie en Antilliaanse zaken. Hij was van 2008 tot 2014 burgemeester van Utrecht. Van 1979 tot 1994 was de heer Wolfsen in verschillende functies werkzaam bij het parket van de officier van justitie en bij de arrondissementsrechtbank in Zwolle. Hij combineerde de werkzaamheden met een studie rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen, die hij in 1993 voltooide. Daarna werkte hij bij het ministerie van Justitie, onder andere als projectleider Herziening Rechterlijke Organisatie.

 

Vast lid: Nationale ombudsman

Mr. R.F.B. (Reinier) van ZutphenFoto van Reinier van Zutphen

Reinier van Zutphen is sinds 1 april 2015 de Nationale ombudsman. Hij heeft zeer ruime ervaring als rechter in Utrecht, Den Haag, Almelo, Luxemburg, Amsterdam, Curaçao en Alkmaar. Hij was daarnaast onder meer voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak. Voor zijn benoeming tot Nationale ombudsman was hij werkzaam als president van het College van Beroep voor het bedrijfsleven.