Raad van Advies

De Raad van Advies adviseert het College elk jaar over het voorgenomen beleidsplan van het College en adviseert de minister van Justitie en Veiligheid over de benoeming van de leden en de plaatsvervangende leden van het College. Vaste leden van de Raad van Advies zijn de Nationale ombudsman, de voorzitter van de Autoriteit persoonsgegevens en de voorzitter van de Raad voor de rechtspraak. De overige leden zijn afkomstig uit de wetenschap, werkgevers- en werknemers (organisaties) en maatschappelijke organisaties. Een overzicht van de nevenfuncties van de leden van de Raad van Advies vindt u hier.

 

S. (Semih) Eski Portretfoto van Semih Eski

Semih Eski was in de periode van juni 2016 tot oktober 2020 voorzitter van CNV Jongeren, lid van het (algemeen) bestuur van het CNV en plaatsvervangend lid van de Sociaal Economische Raad (SER). Eski heeft zich in die periode ingezet voor de sociaaleconomische positie van jongeren. Sinds 1 oktober 2020 is hij werkzaam als pensioenfondsbestuurder bij CNV Vakmensen. Hij volgde opleidingen in het vmbo, mbo en hbo en behaalde zijn master internationale betrekkingen aan de Universiteit van Amsterdam. Eski is ook lid van de Raad van Advies van het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS). Per 1 april 2021 is Semih lid van de Raad van Advies bij de Goldschmeding Foundation.


K. G. (Kathleen) Ferrier Portretfoto Kathleen Ferrier

Kathleen Ferrier is voorzitter van de Nederlandse Unesco Commissie, voormalig lid van de Tweede Kamer en heeft wereldwijde woon- en werkervaring, tot voor kort in Hongkong. Daar doceerde ze onder meer 'Gender en Politiek' en 'Mensenrechten' . Kathleen Ferrier is betrokken bij meerdere initiatieven gericht op mensenrechten en democratie.

 

Prof. Mr. J. H. (Janneke) Gerards Portretfoto Janneke Gerards

Janneke Gerards is hoogleraar fundamentele rechten aan de Universiteit Utrecht. Zij is een expert op het gebied van Europese en nationale grondrechten en behandelt vanuit die expertise ook specifieke zaken als plaatsvervangend raadsheer bij het gerechtshof Den Haag. Daarnaast richt prof. Gerards zich op nieuwe grondrechtenvragen, zoals vragen die opkomen rondom de inzet van algoritmes.

 

Y. (Yolan) Koster MscPortretfoto van Yolan Koster-Dreese

Voorzitter Yolan Koster is sinds december 2019 wethouder in de gemeente Montfoort. In haar portefeuille heeft zij de thema’s Zorg, welzijn, participatie & ondersteuning, Sociaal domein (4 D’s), Volksgezondheid / GGD, Onderwijs, educatie & bibliotheek, Wonen/volkshuisvesting en Duurzaamheid. Tot november 2019 was zij wethouder kunst&cultuur, duurzaamheid&milieu en sociaal domein en daarmee o.a. verantwoordelijk voor het minderhedenbeleid in de gemeente Bergen NH. Daarvoor was zij van 2012-2018 wethouder sociaal domein en verantwoordelijk voor het minderhedenbeleid in de gemeente Woerden. Daarnaast was zij tot eind juli 2018 lid van de bestuurscommissie Zorg&Welzijn van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Sinds begin jaren tachtig heeft zij zich zowel nationaal als internationaal bezig gehouden met het thema mensenrechten specifiek in relatie tot mensen met een beperking. Ook was zij mede oprichter en bestuurslid van Art.1 en was zij tot 2013 voorzitter van de Coalitie voor Inclusie; vanuit die laatste hoedanigheid was zij nauw betrokken bij de recente ratificatie van het VN verdrag. Tevens was zij vicevoorzitter van het College voor Zorgverzekeringen en vicevoorzitter van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkelingen. Mevrouw Koster heeft in Utrecht sociale interventie gestudeerd.

 

H. (Harry) van de KraatsPortretofoto Harry van de Kraats

Harry van de Kraats heeft zich gedurende zijn loopbaan ingezet voor ‘inclusief werkgeven’, waaronder specifiek mensen met een arbeidshandicap. Hij bekleedde onder andere de functies van HR Directeur bij Unilever, HR Directeur bij TomTom, HR Directeur bij NS, Algemeen Directeur van AWVN en Directeur Sociale Zaken van VNO-NCW. Momenteel is hij ook voorzitter van de Raad van Advies van Diversiteit in Bedrijf.

 

M. (Mardjan) Seighali Portretfoto van Mardjan Seighali

Mardjan Seighali is directeur van Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF.  Zij groeide op in Iran en is in 1990 voor het toenmalige regime gevlucht. Mardjan is in de jaren negentig zelf begeleid door de stichting waar zij nu directeur van is. In de tussenliggende periode heeft ze als manager gewerkt in de jeugdzorg, in de reclassering en – hoe verrassend voor iemand van niet-Nederlandse origine - bij Erfgoed Nederland. Politieke interesse heeft zij al sinds haar jeugd. In Iran had zij de vrijheid niet om zich politiek te uiten, in Nederland zet ze zich al jaren in voor de lokale politiek in haar woonplaats Almere.

Drs. D. (Dorine) MansonPortretfoto van Dorine Manson

Dorine Manson is sinds oktober 2018 managing director bij de Goede Doelen Loterijen. Hiervoor was zij 8 jaar directeur en later bestuursvoorzitter van VluchtelingenWerk Nederland. Eerder werkte zij als directeur Economische Zaken bij de gemeente Amsterdam (2002-2010) en was zij als senior manager werkzaam bij PricewaterhouseCoopers (1993-2002). Naast haar huidige functie is Dorine Manson Commissaris bij Stadsherstel Amsterdam (monumentenherstel) en bestuurder van ECRE (European Council on Refugees and Exiles).

Vast lid: voorzitter Raad voor de rechtspraak

Mr. H. (Henk) NavesPortretfoto van Henk Naves

Henk Naves studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Utrecht en is rechter sinds 1992. Hij vervulde in diverse rechtbanken leidinggevende functies en werd in 2009 benoemd tot president van de rechtbank Breda. Hierop volgden nog benoemingen tot president van de rechtbanken Oost Nederland, Gelderland en Amsterdam. Op 1 september 2018 maakte Henk Naves de overstap naar de Raad voor de rechtspraak. Met ingang van 1 januari 2019 is hij voorzitter van de Raad.

Vast lid: voorzitter Autoriteit Persoonsgegevens

Mr. A. (Aleid) Wolfsen Portretfoto van Aleid Wolfsen

Aleid Wolfsen is in 2016 benoemd tot voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens. Eerder was hij al verbonden aan de Autoriteit Persoonsgegevens als lid van de raad van advies. Voor zijn benoeming heeft de heer Wolfsen zowel in de politiek gewerkt als binnen de rechterlijke macht. Tussen 1998-2001 was hij rechter in Amsterdam en daarna tot begin 2002 vice-president van de rechtbank Haarlem. Van mei 2002 tot 2008 was hij Tweede Kamerlid voor de PvdA en hield hij zich onder meer bezig met Justitie en Antilliaanse zaken. Hij was van 2008 tot 2014 burgemeester van Utrecht. Van 1979 tot 1994 was de heer Wolfsen in verschillende functies werkzaam bij het parket van de officier van justitie en bij de arrondissementsrechtbank in Zwolle. Hij combineerde de werkzaamheden met een studie rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen, die hij in 1993 voltooide. Daarna werkte hij bij het ministerie van Justitie, onder andere als projectleider Herziening Rechterlijke Organisatie.

Vast lid: Nationale ombudsman

Mr. R.F.B. (Reinier) van ZutphenPortretfoto van Reinier van Zutphen

Reinier van Zutphen is sinds 1 april 2015 de Nationale ombudsman. Hij heeft zeer ruime ervaring als rechter in Utrecht, Den Haag, Almelo, Luxemburg, Amsterdam, Curaçao en Alkmaar. Hij was daarnaast onder meer voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak. Voor zijn benoeming tot Nationale ombudsman was hij werkzaam als president van het College van Beroep voor het bedrijfsleven.