Toegelicht

Aldi op de vingers getikt

23 oktober 2013 - Laatste update 22 juni 2020

De Inspectie SZW, voorheen de Arbeidsinspectie, heeft supermarktketen Aldi ‘formeel op de vingers getikt’, aldus de NOS, die over een brief van de Inspectie beschikt.

 

Wat speelt er?

Op basis van onderzoek komt de Inspectie tot de conclusie dat de werkdruk bij de Aldi te hoog is. Bovendien is geconstateerd dat er sprake is van ‘ongewenste omgangsvormen’ en dat Aldi te weinig doet om gezondheidsschade door een te hoge fysieke belasting te beperken. De CNV Dienstenbond houdt zich al geruime tijd met de situatie bij Aldi bezig. De vakbond heeft eind 2012 een Meldpunt Aldi ingesteld, wat de opmaat vormde voor het indienen van een klacht bij de Inspectie. Deze toegelicht gaat over de mensenrechten van werknemers.

Mensenrechten

De rechten van werknemers zijn neergelegd in nationale en internationale regelingen. Dat het hier om mensenrechten gaat is evident, wat vooral zichtbaar is als het om grote misstanden gaat. Bijvoorbeeld uitbuiting, kinderarbeid, dwangarbeid en discriminatie. De rechtspositie van werknemers is in de Nederlandse wet- en regelgeving vastgelegd. In de Grondwet, de Arbeidsomstandighedenwet, de Wet minimumloon en de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB) staan hierover bepalingen opgenomen.

Gelijkebehandelingswetgeving

Volgens de gelijkebehandelingswetgevingmogen werknemers niet worden achtergesteld of uitgesloten op basis van kenmerken die niet relevant zijn voor de functie, zoals hun leeftijd, geslacht, burgerlijke staat of politieke overtuiging. Werkgevers zijn op grond van de gelijkebehandelingswetgeving verplicht om zorg te dragen voor een discriminatievrije werkvloer.

IVESCR

Artikel 6 van het Internationale Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten garandeert het recht op werk en artikel 7 van dit Verdrag bevat het recht op billijke en gunstige arbeidsvoorwaarden, die onder meer veilige en hygiënische arbeidsvoorwaarden moeten waarborgen, en een redelijke duur van de werktijd. Artikel 31 van het Handvest van de Grondrechtenvan de Europese Unie bepaalt dat iedere werknemer recht heeft op gezonde, veilige en waardige arbeidsomstandigheden.

Internationale Arbeidsorganisatie

De Internationale Arbeidsorganisatie(IAO), opgericht in 1919, is een van de oudste internationale organisaties. De IAO heeft veel standaarden opgesteld om de rechten van werknemers te beschermen. Verschillende van die standaarden gaan over non-discriminatie en gelijke behandeling, zoals het recht op gelijk loon. Andere terreinen waarmee de IAO zich bezig houdt zijn de uitbanning van kinderarbeid en de uitbanning van dwangarbeid. Een groot deel van het werk van de IAO betreft veiligheid en gezondheid van werknemers. Bijzonder bij de IAO is dat niet alleen overheden, maar ook werkgevers- en werknemersorganisaties betrokken zijn bij het opstellen van de normen en de handhaving ervan.

Rechten onder druk

Verschillende factoren kunnen de rechten van arbeiders onder druk zetten, zoals de concurrentiepositie van bedrijven en de economische situatie van een land. Maar deze factoren rechtvaardigen nooit dat bedrijven rechten van werknemers opzij zetten of inperken. In de eerste plaats zijn staten verantwoordelijk voor de bescherming van de rechten van de mens. Daaronder valt ook de verplichting van de overheid bescherming te bieden tegen inbreuk op rechten door private partijen zoals bedrijven. De overheid doet dat bijvoorbeeld door goede en duidelijke wettelijke regels op te stellen, en door ervoor te zorgen dat bedrijven die in de praktijk naleven. Daarbij speelt de Inspectie SZW een belangrijke rol. Daarnaast hebben bedrijven hun eigen verantwoordelijkheid mensenrechten na te leven.

 

Meer informatie over business and human rights

Wat doet het College

Discriminatie op het werk komt regelmatig voor. Het College heeft hier bijna dagelijks mee te maken. Naast de vragen die het College hierover krijgt gaat ongeveer 60% van de zaken die het College ontvangt over mogelijke discriminatie op het werk. Het College geeft individuele oordelen over discriminatie op het werk. Het gaat daarbij om discriminatie bij de werving en selectie, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en ontslag. Hoe gaan collega’s met elkaar om? Hoe word je behandeld door je leidinggevende? Worden er wel eens foute grapjes gemaakt? Kun je ergens terecht als je een klacht hebt over discriminatie en krijg je antwoord op die klacht?

Het College deed ook verschillende onderzoeken, zoals naar ongelijke beloning in de ziekenhuissector, zwangerschapsdiscriminatie onder zwangere vrouwen en jonge moeders en de problematiek waarmee Poolse werknemers in de land- en tuinbouwsector geconfronteerd worden.

In de media

Datum

Titel artikel Bron
18-10-2013 Inspectie tikt Aldi op de vingers NOS
18-10-2013 Aldi moet arbeidsomstandigheden verbeteren Elsevier
18-10-2013 Aldi krijgt forse tik van arbeidsinspectie CNV

Wil je iets kwijt over dit onderwerp?