Toegelicht

Betrek mensen met een beperking bij plannen anderhalvemetersamenleving

28 mei 2020 - Laatste update 29 mei 2020

Goederen en diensten moeten voor iedereen toegankelijk zijn. Ook in de nieuwe anderhalvemetersamenleving. Het College voor de Rechten van de Mens roept bedrijven en organisaties daarom op het VN-verdrag handicap als één van de uitgangspunten te gebruiken bij het opstellen van protocollen.

Protocollen voor een anderhalvemetersamenleving

De samenleving start weer langzaam op. Zo gaan kinderen weer naar school en hervatten bijvoorbeeld kappers en schoonheidsspecialisten hun werkzaamheden. Alle ondernemers in Nederland moeten van het kabinet een plan maken voor de anderhalvemetersamenleving. Brancheverenigingen stellen eigen protocollen op. Onder meer de Koninklijke Horeca Nederland, Koninklijke INretail, BOVAG en NLActief deden dat.

Toegankelijkheid en het VN-verdrag handicap

Het VN-verdrag handicap gaat onder andere over toegankelijkheid; bijvoorbeeld de toegankelijkheid van openbare gebouwen, websites en het openbaar vervoer. Voorbeeld hiervan is een drempelvrij gebouw. Dat is van belang voor mensen in een rolstoel, maar ook handig voor mensen met een kinderwagen of een rollator. Ook gaat het om specifieke toegankelijkheid voor mensen met beperkingen. Soms zijn (redelijke) aanpassingen nodig.

Toegankelijkheid en de wet

De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz) verbiedt onderscheid bij het aanbeiden van goederen en diensten. Ook moeten commerciële aanbieders hun goederen en diensten geleidelijk toegankelijk maken voor mensen met een beperking. Zo geeft de wet uitvoering aan wat er in het VN-verdrag handicap staat over toegankelijkheid. Omdat de wet het verdrag uitvoert, moet de wet in het licht van het verdrag worden uitgelegd.

Zelfstandig en volwaardig meedoen in de anderhalvemetersamenleving

Als toezichthouder op de uitvoering van het VN-verdrag handicap in Nederland roept het College bedrijven en organisaties op om bij het ontwikkelen van de protocollen het VN-verdrag handicap als één van de uitgangspunten te gebruiken. Dat verdrag geldt namelijk ook in de nieuwe anderhalvemetersamenleving. Mensen met een beperking moeten zelfstandig en volwaardig kunnen meedoen aan de samenleving. Zij hebben bijvoorbeeld net als ieder ander het recht om deel te nemen aan sport, cultuur en recreatie.

Mensen met een beperking betrekken bij opstellen protocollen

In het VN-verdrag handicap staat dat mensen met een beperking moeten worden betrokken bij maatregelen die over hen gaan. Dat is een verplichting bij de totstandkoming en uitvoering van wetgeving en beleid. Daarom is het in de lijn met het verdrag dat mensen met een beperking mee kunnen denken en praten bij het ontwikkelen van deze protocollen. Het College roept bedrijven daarom op om duidelijk te laten zien dat zij mensen met een beperking betrekken bij het realiseren van toegankelijkheid in de anderhalvemetersamenleving. En op welke manier ze dat doen.

Coördinatie door overheid

Het College wijst ook op het belang van coördinatie rond protocollen. Dit past bij de verplichting van de overheid om passende maatregelen te nemen voor de toegankelijkheid. Daarbij valt in het bijzonder te denken aan een rol voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport als coördinerend departement voor de implementatie van het VN-verdrag.

De overheid kan een standaard ontwikkelen waaraan alle protocollen moeten voldoen. Ook is het belangrijk dat de uitwerking van de protocollen in de praktijk wordt gemonitord. En dat daarbij aandacht is voor het specifieke effect van deze protocollen op mensen met een beperking.

Protocol verantwoord blijven reizen in het openbaar vervoer

Op 14 mei presenteerde staatssecretaris Van Veldhoven - Van der Meer het Protocol verantwoord blijven reizen in het Openbaar Vervoer. Dat is een van de protocollen waarvoor het College deze oproep doet.

Het OV-protocol van het Nationale OV beraad is ook van toepassing op reizigers met een beperking. Mensen met een beperking zijn wellicht nog meer dan mensen zonder een beperking aangewezen op het openbaar vervoer, bijvoorbeeld omdat zij geen fiets of auto rijden. Daarom is het belangrijk om in het OV-protocol te laten zien of en hoe deze mensen en hun organisaties hierbij zijn betrokken en wat specifiek voor hen wordt gedaan.

Wat doet het College?

Het College beschermt, bevordert en monitort de uitvoering van het verdrag in Nederland. Op 14 mei opende het College het meldpunt Goed Toegankelijk. Hier kunnen mensen met een beperking en ondernemers problemen én oplossingen delen in de toegankelijkheid van goederen en diensten.

Meer informatie