Toegelicht

Bloeddonatie door homoseksuelen

12 november 2013 - Laatste update 22 juni 2020

In Nederland worden mannen die seksueel contact hebben, of hebben gehad, met mannen (MSM) uitgesloten van bloeddonatie.

 

 

Wat speelt er?

Onder leiding van de Kamercommissie Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) spraken Kamerleden in februari 2014 onder meer over bloeddonatie door homoseksuele donors. In Nederland worden mannen die seksueel contact hebben, of hebben gehad, met mannen (MSM) uitgesloten van bloeddonatie. Reden is de veiligheid van de ontvangers van bloedproducten.

Mensenrechten

Het verbod op discriminatie vormt de kern van de mensenrechten. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) stelt dat alle mensen vrij en gelijk in waardigheid en rechten worden geboren. Artikel 2, eerste lid, UVRM, bepaalt dat iedereen aanspraak kan maken op alle rechten en vrijheden die in de Verklaring zijn opgesomd. Dit betekent dat het recht in beginsel geldt voor iedereen.

Ook heeft iedereen recht op een zo goed mogelijke lichamelijke en geestelijke gezondheid, zoals vastgelegd in artikel 12 van het Internationaal verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (IVESCR). Een van de elementen van dit recht is dat staten verplicht zijn te zorgen voor kwalitatief goede gezondheidszorg, die ook toegankelijk, beschikbaar en betaalbaar is. Dit betekent dat de bloeddonatie in Nederland kwalitatief goed moet zijn en veilig voor de ontvangers van bloedproducten.

Gelijke behandeling

Gelijke behandeling wordt onder meer voorgeschreven door het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten. In artikel 1 van de Grondwet staat dat "Allen die zich in Nederland bevinden, in gelijke gevallen gelijk worden behandeld. Dit artikel is nader uitgewerkt in verschillende gelijkebehandelingswetten om het recht op gelijke behandeling tussen burgers onderling te regelen. Samen vormen deze wetten de gelijkebehandelingswetgeving. In de gelijkebehandelingswetgeving staat dat mensen niet ongelijk behandeld mogen worden vanwege persoonskenmerken die er niet toe doen.

Uitspraak Commissie Gelijke Behandeling

In 2007 deed de Commissie Gelijke Behandeling uitspraak in een zaak over de uitsluiting van MSM van het geven van bloed. De Commissie oordeelde dat dit directe discriminatie is op grond van seksuele gerichtheid, maar dat toepassing van de wet in dit geval moest wijken voor het belang van de veilige bloedvoorziening. Wel deed de Commissie de aanbeveling aan Bloedbank Sanquin om, naast haar zorg voor maximale veiligheid van de bloedproducten, ook door te zoeken naar middelen die uitsluiting van homoseksuele mannen niet langer nodig maakt.

De minister van OCW heeft Bloedbank Sanquin gevraagd onderzoek te doen naar de mogelijkheden om homoseksuele mannen wel bloed te laten doneren, zonder de veiligheid van de ontvangers van de bloedproducten in gevaar te brengen. De resultaten van dit onderzoek zullen begin 2015 bekend zijn.

Lees het oordeel (2007-85)

In de media

Datum

Titel artikel Bron
03-12-2013 Homo loog drie keer voor bloeddonatie NOS
20-04-2012 Bloeddonatie overwinning op de homodiscriminatie of niet zo zuiver Volkskrant
04-04-2012 Sanquin wijzigt homobeleid niet NOS

Wil je iets kwijt over dit onderwerp?