Toegelicht

Gediscrimineerd op uw werk omdat u transgender bent?

15 juni 2017 - Laatste update 22 juni 2020

Midzomergracht Festival viert voor de 21ste keer seksuele diversiteit en gender diversiteit samen met de inwoners van Utrecht. Van 16 t/m 25 juni 2017. Doel van het festival is om de maatschappelijke tolerantie jegens seksuele diversiteit te vergroten door de culturele aspecten ervan toegankelijk te maken voor een groot publiek. Voor ons een mooie aanleiding om een toelichting te geven op de maatschappelijke hindernissen die seksueel diverse mensen soms ervaren.

 

Zichtbaar jezelf kunnen zijn is een maatschappelijk ideaal. Voor veel personen die niet voldoen aan het traditionele man/vrouw beeld, zoals transgenders, is dit helaas niet de dagelijkse realiteit. Zo hebben transgenders het lastig op de arbeidsmarkt. Vaker dan de gemiddelde Nederlander zijn zij werkloos, arbeidsongeschikt of bijstandsgerechtigd, ook bij een vergelijkbare opleiding. Dit blijkt onder meer uit recent onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Gebrek aan sociale steun, te weinig weerbaarheid van transgenders maar ook discriminatie op de arbeidsmarkt zijn oorzaken voor hun achterstand. Lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en personen met een intersekse conditie (LHBTI) kunnen ook op het werk te maken krijgen met negatief gedrag van collega's zoals pesten, negeren, grappen maken, beledigen, uitsluiting of (seksuele) intimidatie.

 

Wat heeft dit met mensenrechten te maken?

De belangrijkste wet als het gaat om discriminatie bij de toegang tot of op het werk van de LHBTI-groep is de Algemene wet gelijke behandeling (AWGB). Werkgevers mogen ook transgenders niet afwijzen voor een functie vanwege hun genderidentiteit en -expressie. Ook hebben werkgevers de wettelijke verplichting te zorgen voor een discriminatievrije werkomgeving. Deze verplichting is vastgelegd in de gelijkebehandelingswetgeving en de Arbowet.

Er bestaat geen verdrag dat zich specifiek richt op LHBTI-ers. De non-discriminatiebepalingen die in verschillende VN-verdragen zijn opgenomen, gelden ook voor deze doelgroep. Zo zijn het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR) en het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (IVESCR) van toepassing. Op het niveau van de Raad van Europa en de Europese Unie zijn de rechten van LHBTI-ers ook vastgelegd.

Ook op internationaal niveau bestaat een aantal belangrijke beginselen voor de bescherming van hun rechten. Deze staan in de Verklaring van Montreal en de Yogyakarta Principles.

 

Wat doet het College?

Het College belicht, beschermt, bewaakt en bevordert de mensenrechten in Nederland door advies, onderzoek, voorlichting, monitoring en het individueel oordelen in het geval van discriminatie op het werk.

 

Bent u transgender en vindt u dat u bij een sollicitatie of op het werk gediscrimineerd bent, dan kunt u het College vragen om een oordeel over de situatie: Is er nu wel of niet sprake van discriminatie?

 

 

Wil je iets kwijt over dit onderwerp?