Toegelicht

Grenzen sluiten voor vluchtelingen?

23 maart 2015 - Laatste update 22 juni 2020

Kan Europa de grenzen sluiten voor vluchtelingen? Die vraag roept de VVD migratienota op. In dit toegelicht leest u hoe deze nota zich verhoudt tot mensenrechten.

 

Wat speelt er?

Op meerdere plekken in de wereld heerst oorlog. Als gevolg daarvan vluchten mensen hun land uit. Een deel hiervan vlucht naar Europa en vraagt vervolgens asiel aan. In reactie hierop maakte de VVD een migratienota openbaar. Hierin stelt de partij voor om de Europese buitengrenzen te sluiten voor vluchtelingen van buiten de Europese Unie.

Wat heeft dit met mensenrechten te maken?

Iedereen heeft het recht om in een ander land asiel te zoeken en beschermd te worden tegen vervolging. Dit staat in artikel 14 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) en in artikel 18 EU-Grondrechtenhandvest. Wie recht heeft asiel te krijgen is uitgewerkt in het Vluchtelingenverdrag en andere bepalingen die van toepassing zijn op asielzoekers en vluchtelingen. Dit recht betekent dat asielzoekers niet aan de grens mogen worden geweerd voordat is onderzocht of zij terecht een beroep doen op bescherming van Nederland. De grenzen helemaal sluiten zou dat onderzoek onmogelijk maken.

Als een asielverzoek niet goed wordt onderzocht ontstaat het risico dat de overheid mensen dwingt terug te keren naar een land waar zij een reëel risico lopen op foltering of een wrede, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing. Dat is verboden op grond van artikel 3 van het Europees Verdrag inzake de Rechten voor de Mens (EVRM). Dit is het zogenaamde non-refoulement beginsel.

Wat schrijven de media hierover?

Datum

Titel artikel Bron
22-3-2015 VVD: grenzen EU dicht Telegraaf
22-3-2015 VVD: alleen asiel voor Europese vluchteling Hart van Nederland
23-3-2015 VVD op ramkoers met PvdA Volkskrant

Wil je iets kwijt over dit onderwerp?