Toegelicht

Vrouwen om het leven gebracht door hun (ex-)partner

4 september 2015 - Laatste update 22 juni 2020

Ruim de helft van de vrouwen die worden vermoord, worden omgebracht door hun partner of een ex.

 

Wat speelt er?

Op 27 augustus 2015 berichtte het CBS dat in 2014 31 vrouwen door moord of doodslag om het leven zijn gebracht. Ruim de helft van de vrouwen die in de afgelopen vijf jaar werden vermoord, werd omgebracht door hun partner of een ex. De media berichtten in juli en augustus van dit jaar over verschillende van dit soort misdrijven. Een van deze zaken gaat over een verpleegkundige die op 10 augustus in Waalwijk is doodgeschoten. Haar ex-partner is inmiddels in staat van beschuldiging van moord dan wel doodslag gesteld. In de media verschenen berichten over meldingen en aangiften door het slachtoffer van bedreigingen en intimidatie door haar ex-partner. De politie heeft toegegeven dat fouten zijn gemaakt.

Wat heeft dit met mensenrechten te maken?

In de eerste plaats beschermen mensenrechten tegen inbreuken door de overheid. Bijvoorbeeld tegen geweld door de politie. Bij geweld in de huiselijke sfeer gaat het om een burger die een inbreuk maakt op de lichamelijke integriteit van een ander. Op de overheid rust een verplichting om individuen daartegen te beschermen. De overheid doet dat onder meer door wetgeving, zoals het strafbaar stellen van moord, doodslag en mishandeling. Maar dat is niet voldoende. De overheid moet ook effectieve bescherming bieden. De overheid kan niet elk geval van mishandeling tussen burgers voorkomen.

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft inmiddels verschillende zaken behandeld waarin het onderzocht of de overheid aan haar verplichting tot bescherming heeft voldaan in gevallen van huiselijk geweld. Het Hof onderzoekt dan of een overheidsinstantie, zoals de politie, wist dat er een reële en acute dreiging bestond, of dat had moeten weten. Als instanties verzuimen maatregelen te treffen die binnen hun bevoegdheid vallen en in redelijkheid van hen verwacht kunnen worden, dan voldoen zij niet aan hun verplichtingen om bescherming te bieden. Dan kan er sprake zijn van een schending van het recht op lichamelijke integriteit van het slachtoffer.

Vrouwen zijn veel vaker slachtoffer van huiselijk geweld dan mannen. Daarom is het nodig dat de overheid daarmee rekening houdt in beleid en praktijk. Een nieuw Verdrag kan daaraan een belangrijke impuls geven. In juni 2015 heeft de Tweede Kamer ingestemd met de goedkeuring van het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Verdrag van Istanbul). Als de Eerste Kamer dat ook doet, zal het voor Nederland in werking treden.

Het Verdrag omschrijft geweld tegen vrouwen als een schending van mensenrechten en een vorm van discriminatie van vrouwen. Het Verdrag werkt de verplichtingen van staten verder uit. Artikel 5 verplicht staten wetgevende en andere maatregelen te nemen om de vereiste zorgvuldigheid in acht te nemen bij het voorkomen, onderzoeken, bestraffen en bewerkstelligen van herstel na daden van geweld die door individuen zijn gepleegd. Het Verdrag verplicht de staat ook om trainingen te bieden aan alle beroepskrachten die te maken hebben met slachtoffers of plegers van daden van geweld over het voorkomen en opsporen van dit soort geweld, over de gelijkheid van vrouwen en mannen, de behoeften en rechten van slachtoffers en over hoe te voorkomen dat de slachtoffers opnieuw slachtoffer worden (artikel 15).

Wat doet het College?

Het College heeft in november 2014 een symposium over het Verdrag van Istanbul georganiseerd.

In de media

Datum

Titel artikel Bron  

27-08-2015

Dader vaak partner bij moord op vrouw NOS  
24-08-2015 Een kundige politie had verpleegster Linda gered NRC  

12-08-2015

Onderzoek naar aangiftes verpleegkundige Linda AD  

12-08-2015

Politie wist dat moordverdachte verpleegkundige Linda pistool had RTL Nieuws  

Wil je iets kwijt over dit onderwerp?