Aanpak huiselijk geweld op Caribisch Nederland moet beter

23 mei 2014 - Laatste update 27 januari 2016

Huiselijk geweld op Caribisch Nederland, de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba, is een veelvoorkomend verschijnsel en nauw gerelateerd aan de armoedeproblematiek op de eilanden. Huiselijk geweld op de eilanden bestaat, in vergelijking tot Nederland, vaker uit zwaardere vormen van fysiek geweld en is hardnekkig. Dit blijkt uit een rapport onderzoeksbureau Regioplan naar de aanpak van huiselijk geweld op Caribisch Nederland.

Aanpak huiselijk geweld op Caribisch Nederland moet beter
  • De conclusie is dat huiselijk geweld een krachtige beleidsregie van de openbare lichamen op de drie eilanden vraagt. De aanpak bestaat uit:
  • - Het opstellen van een implementatieplan aanpak huiselijk geweld, samen met de ketenpartners
  • - Het creëren van opvanghuis voor slachtoffers
  • - Het uitvoeren van een permanente publiekscampagne gericht op bewustwording bij het algemene publiek en specifieke risicogroepen
  • - Het investeren in de capaciteit van de hulpverleningsketen, waaronder het maatschappelijk werk.

De analyse van het onderzoeksbureau komt overeen met de signalen die het College voor de Rechten van de Mens hoorde tijdens zijn werkbezoek aan Caribisch Nederland in november 2013.

In het briefadvies van het College over het conceptvoorstel van de goedkeurings- en uitvoeringswetgeving voor het Verdrag van Istanbul, beveelt het College aan om dat verdrag ook direct van toepassing te verklaren voor Caribisch Nederland. ‘Gelding van dit verdrag dwingt tot de voortvarendheid die, vanwege de ernst en omvang van de problematiek, geboden is.’ Ook het College dringt aan op een concreet stappenplan met een duidelijk tijdsplanning voor beleid en concrete maatregelen, zoals het opzetten van opvangvoorzieningen, preventie, voorlichting, signalering en deskundigheidsbevordering.

Daarnaast roept het College in het advies over de evaluatie van de staatkundige structuur van Bonaire, Sint Eustatius en Saba de overheid op tot een integrale aanpak van de armoedeproblematiek door zowel rijksoverheid en de openbare lichamen. Nederland dient voortvarend passende maatregelen te nemen om het recht op behoorlijke levensstandaard voor de bewoners van Caribisch Nederland te garanderen.

In zijn brief van 19 mei jongstleden aan de Tweede Kamer reageert Martin van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, op het rapport van Regioplan: ‘De uitkomsten van het onderzoek zijn reden tot zorg’. Medio juni 2014 spreken de bestuurders van Caribisch Nederland en de ministeries samen over de integrale aanpak van de brede sociale problematiek. Na die zogenaamde CN-week informeert de minister van BZK de Tweede Kamer hierover.

Download het rapport (pdf)