Benoeming nieuwe leden College voor de Rechten van de Mens

8 maart 2019 - Laatste update 7 augustus 2020

De Ministerraad heeft vrijdag 8 maart ingestemd met de benoeming van vier nieuwe leden van het College voor de Rechten van de Mens. Dit zijn: mevrouw mr. dr. Britta Böhler, mevrouw prof. dr. Yvonne Donders, de heer mr. dr. John Morijn en mevrouw mr. dr. Marjolein Swaanenburg - van Roosmalen. Het College voor de Rechten van de Mens bestaat daarmee uit tien leden. Voorzitter is Adriana van Dooijeweert. Na het besluit van de Ministerraad worden Collegeleden benoemd bij Koninklijk Besluit.

“Met de nieuwe leden verwelkomen we een mooie en diverse verdieping van expertise op verschillende terreinen waarin nationale en internationale mensenrechten een belangrijke rol spelen,” reageert voorzitter Van Dooijeweert. “Het onafhankelijke College is er immers om de mensenrechten in Nederland te belichten, beschermen en te bevorderen. De nieuwe leden gaan ook oordelen geven over klachten op grond van de gelijke behandelingswetgeving. Wanneer je een klacht hebt over discriminatie, bijvoorbeeld op het werk of school, beoordeelt het College of er sprake is van discriminatie.”

De nieuwe leden zijn voorgedragen omdat andere leden dit jaar afscheid nemen van het College, zij hebben de maximale zittingstermijn van negen jaar bereikt. Van Dooijeweert: “Met hen vertrekken er leden die al sinds de Commissie Gelijke Behandeling betrokken zijn bij het oordelenproces. De commissie groeide in 2012 uit tot ons nationale Mensenrechteninstituut. Daarom was de wervingsprocedure, die vorig jaar startte, gericht op het vinden van kandidaten die dit verlies snel en goed kunnen compenseren. Daar is de selectiecommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van de Raad van Advies en het College, goed in geslaagd.”

Voorstellen: nieuwe leden College voor de Rechten van de Mens

Mevrouw mr. dr. Britta Böhler

Britta Böhler (1960) studeerde rechten aan de Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg en promoveerde daarna in de rechtsfilosofie. In 1994 verhuisde ze naar Amsterdam waar ze tot 2010 werkzaam was als advocaat. In 2005 werd aan haar de Clara Meijer Wichmann-Penning toegekend voor haar inzet voor de verdediging van de rechten van de mens. Van 2007 tot 2011 was Böhler senator in de Eerste Kamer en van 2012 tot 2017 was zij bijzonder hoogleraar advocatuur aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 2019 is Böhler hoogleraar advocaat en ethos aan de Universiteit Maastricht.

Mevrouw prof. dr. Yvonne Donders

Yvonne Donders (1972) is hoogleraar Internationale Mensenrechten en voorzitter van de afdeling Internationaal en Europees Publiekrecht van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Zij studeerde internationale betrekkingen en promoveerde op onderzoek naar het mensenrecht op culturele identiteit aan de Universiteit Maastricht. Donders werkte bij de afdeling Mensenrechten van het Internationale Secretariaat van UNESCO in Parijs en was directeur van het Amsterdam Centre for International Law van de Rechtenfaculteit van UvA. Haar onderwijs en onderzoek beslaan het terrein van internationaal publiekrecht, in het bijzonder internationale mensenrechten, economische, sociale en culturele mensenrechten en mensenrechten en culturele diversiteit.

De heer mr. dr. John Morijn

John Morijn (1977) studeerde Nederlands recht, Europees recht en mensenrechten. Hij promoveerde aan het Europees Universitair Instituut in Florence op een proefschrift over de verhouding tussen mensenrechten en internationale handel. Morijn werkte als ambtenaar aan mensenrechtelijke dossiers bij de Directie Europese en Internationale Aangelegenheden van het ministerie van Justitie en Veiligheid en de Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Voor BZK werkte hij bijna vier jaar bij de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging (EU) in Brussel. Sinds 2009 is Morijn universitair docent mensenrechten aan de rechtenfaculteit van de Rijksuniversiteit Groningen.

Mevrouw mr. dr. Marjolein Swaanenburg - van Roosmalen

Marjolein Swaanenburg - van Roosmalen (1975) heeft zich bij het Constitutioneel Beraad van de Raad van State beziggehouden met constitutionele vraagstukken bij wetgevingsadvisering en rechtspraak. Daarnaast was zij verbindingsagent voor de Raad van State bij onder meer het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Swaanenburg - van Roosmalen was eerder co-president van de Joint Council on Constitutional Justice van de Venice Commission en internationaal consultant voor de Raad van Europa. Zij promoveerde aan de Universiteit Leiden op overheidsaansprakelijkheid in Engeland en Nederland. Swaanenburg - van Roosmalen is in 2018 benoemd als plaatsvervangend lid van het College voor de Rechten van de Mens en treedt nu toe tot het College als lid.

De leden die in 2019 afscheid nemen van het College voor de Rechten van de Mens zijn: Jos Dute, Carina van Eck en Dick Houtzager. Met de opvolging door vier leden, blijft de totale aanstellingsomvang van het College gelijk, de meeste collegeleden hebben een parttime aanstelling. Het College vindt het namelijk belangrijk dat leden, naast hun betrokkenheid bij het College, ook op andere gebieden in de samenleving actief zijn. Zo zijn sommige collegeleden tevens werkzaam als rechter(-plaatsvervanger), hoogleraar, lector, docent of redacteur.

Over het College voor de Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens is hét Nationale Mensenrechteninstituut van Nederland. Als onafhankelijk en onpartijdig toezichthouder belicht, beschermt en bevordert het College de mensenrechten in zowel Europees als Caribisch Nederland. Daartoe voert het College de taken uit die bij de Wet College voor de Rechten van de Mens zijn opgedragen. Het College doet onderzoek, adviseert regering en parlement, rapporteert aan internationale comités, geeft voorlichting, bevordert mensenrechteneducatie en oordeelt in individuele gevallen over discriminatie. Het College is tevens toezichthouder voor het VN-verdrag handicap.