CGB neemt deel aan gesprek over Wet werken naar vermogen

14 maart 2012 - Laatste update 27 januari 2016

Op 14 en 15 maart organiseert de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over de Wet werken naar vermogen (WWNV). Deze wet moet ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen met een beperking kunnen werken. Namens de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) neemt commissielid Domenica Ghidei deel aan dit gesprek.

CGB neemt deel aan gesprek over Wet werken naar vermogen

De gedachte om de arbeidsdeelname van mensen met een beperking te stimuleren is in lijn met de Wet gelijke behandeling handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ) en het VN Gehandicaptenverdrag. Op basis van de WGBH/CZ moeten mensen met een beperking dezelfde kansen krijgen als mensen zonder beperking en mogen zij niet gediscrimineerd worden. Discriminatie wordt vaak veroorzaakt door vooroordelen over mensen met een beperking en door onbekendheid met wat een beperking inhoud.

De CGB constateert op basis van het wetsvoorstel dat niet duidelijk is hoe beide wetten zich tot elkaar verhouden. Duidelijk is dat er raakvlakken zijn. Zo moet de WWVN werkgevers prikkelen om mensen met een beperking in dienst te nemen en de WGBH/CZ gaat uit van een verbod op discriminatie waarbij de werkgever aanpassingen moet regelen. Dit verbod op discriminatie geldt voor alle fases van het werk: werving en selectie, aangaan contract, arbeidsvoorwaarden, opleidingen, arbeidsomstandigheden, promotie en ontslag.