College adviseert Tweede Kamer over VN-Gehandicaptenverdrag

10 oktober 2014 - Laatste update 27 januari 2016

De wetsvoorstellen ter ratificatie van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking liggen inmiddels bij de Tweede Kamer. Dit is een goede ontwikkeling om ongelijke behandeling van mensen met een beperking aan te pakken, toegankelijkheid te vergroten en participatie en inclusie te bevorderen. Autonomie van mensen met een beperking staat hierbij voorop. Tegelijkertijd getuigen de wetsvoorstellen niet van een diep gevoelde ambitie om in Nederland een inclusieve samenleving te realiseren.

College adviseert Tweede Kamer over VN-Gehandicaptenverdrag

De aanpassing van de Kieswet is beperkt tot (gedeeltelijke) toegankelijkheid voor mensen in een rolstoel. Ook past de regering het bouwbesluit niet aan, terwijl deze niet gericht is op 100% toegankelijkheid van gebouwen. Verder is de toegankelijkheid van websites van de overheid nog niet gewaarborgd. Bovendien houdt de regering onvoldoende rekening met het uitgangspunt dat mensen met een beperking die zelf geen besluiten kunnen nemen ondersteuning nodig hebben in plaats van dat anderen een beslissing voor hen nemen.

Door middel van de wetsvoorstellen past de regering twee bestaande wetten aan: de Kieswet en de Wet gelijke behandeling op grond van handicap en chronische ziekte. Het College voor de Rechten van de Mens wijst erop dat niet slechts deze wetten, maar alle regelgeving in lijn met het verdrag moet zijn. Bovendien zijn er aanvullende stappen nodig om daadwerkelijk te komen tot een inclusieve samenleving. Het College vraagt de Kamer erop toe te zien dat het plan van aanpak zo spoedig mogelijk op tafel komt.

Bijeenkomst leven met een beperking in Nederland

Zodra het verdrag geratificeerd is houdt het College toezicht op de uitvoering van het verdrag. Ter voorbereiding op deze taak inventariseert het College waar mensen met een beperking in Nederland tegenaan lopen. Zo hield het College afgelopen maand een internetconsultatie en organiseert het op 30 oktober 2014 een bijeenkomst over leven met een beperking in Nederland. Iedereen die aan deze bijeenkomst wil deelnemen is welkom. Meer informatie over deze bijeenkomst.

Lees het advies