Erkenning voor maatschappelijk probleem in Actieplan zwangerschapsdiscriminatie

3 april 2017 - Laatste update 3 april 2017

Onlangs heeft minister Asscher een Actieplan zwangerschapsdiscriminatie naar de Kamer gestuurd. Hiermee geeft de minister gehoor aan de oproep van het College voor de Rechten van de Mens om zwangerschapsdiscriminatie structureel aan te pakken. Nog altijd heeft 43% van de vrouwen hiermee te maken. Het actieplan is een belangrijke stap waarmee de overheid erkent dat zwangerschapsdiscriminatie een maatschappelijk probleem is.

Erkenning voor maatschappelijk probleem in Actieplan zwangerschapsdiscriminatie

De maatregelen in het actieplan hebben betrekking op drie belangrijke pijlers: handhaving, kennis en bewustwording en melding en registratie. Het College is blij met de extra inzet van het kabinet ten aanzien van voorlichting en bewustwording over de rechten en plichten bij zwangerschap en ouderschap in relatie tot werk. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een breed scala aan voorlichtingskanalen zoals de GGD, consultatiebureaus, verloskundigenpraktijken, bedrijfsartsen, sociale partners en UWV. Ook besteedt de overheid zelf aandacht aan het thema op websites en in de komende voorlichtingscampagne. Deze aandacht moet, wat het College betreft, structureel aanwezig zijn.

Zorgpunt zijn de acties gericht op het vergroten van de meldingsbereidheid en het verbeteren van de handhaving. Een groter aantal meldingen kan inzicht geven in de problemen en het belang van actie voor werkgevers vergroten. Het is daarnaast ook van groot belang dat werkgevers zelf invulling geven aan hun verantwoordelijkheid om discriminatie te voorkomen en te bestrijden. Hoe dit wordt bewerkstelligd is nog te vaag in het actieplan en vraagt om concretisering. Het intensiveren van toezicht door Inspectie SZW richting werkgevers is veelbelovend. Maar hiervoor moet wel voldoende capaciteit worden vrijgemaakt.

Het actieplan zou moeten leiden tot minder zwangerschapsdiscriminatie. Deze doelstelling wordt echter niet expliciet in het actieplan beschreven, waardoor niet duidelijk is wat de ambitie van de overheid precies is. Het College hoopt dat de acties uit het actieplan zwangerschapsdiscriminatie ertoe leiden dat het aantal gerapporteerde zwangerschapservaringen over vijf jaar is gehalveerd. Het College blijft toezicht houden op de ontwikkelingen en vrouwen die zwangerschapsdiscriminatie meemaken kunnen dit bij het College blijven melden.

Meer informatie