Lancering Actieplan Mensenrechten in Nederland

10 december 2013 - Laatste update 27 januari 2016

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken lanceert op de internationale dag van de rechten van de mens het eerste Nationale Actieplan Mensenrechten in Nederland. Een Actieplan waar het College voor de Rechten van de Mens, NGO's en internationale toezichthouders al langer om hebben gevraagd. Namens het College sprak voorzitter Laurien Koster tijdens de presentatiebijeenkomst.

Lancering Actieplan Mensenrechten in Nederland

Laurien Koster: "Met het uitbrengen van dit Actieplan beoogt de Minister overzicht, ambitie en discussie. Het Actieplan biedt een haakje om het gesprek over mensenrechten, ook in Nederland, permanent te voeren. Door structuren en mechanismen uiteen te zetten wordt duidelijk wie en welke toezichtmechanismen betrokken zijn bij het bevorderen en bewaken van mensenrechten. Dat daarbij de Minister van Binnenlandse Zaken een inspirerende rol vervult in de coördinatie van beleid acht ik van belang om de ambities voor binnenlandse verwezenlijking van mensenrechten te realiseren." Het College vraagt nog wel aandacht voor de verantwoordelijkheid van de regering bij de verwezenlijking van mensenrechten op gemeentelijk niveau bij de decentralisatie van het sociaal domein, voor mensenrechten in Caribisch Nederland en voor het belang van mensenrechteneducatie op scholen.

Het Actieplan benoemt de mensenrechteninfrastructuur en geeft actiepunten op een aantal specifieke beleidsthema's op terreinen als non-discriminatie en gelijke behandeling, de informatiesamenleving (privacy), immigratie & asiel en onderwijs, arbeid en cultuur.

Het Actieplan gaat in op een aantal van de aanbevelingen die het College voor de Rechten van de Mens in haar Rapportage 'Mensenrechten in Nederland 2012' heeft gedaan. Samen met de kabinetsreactie op de Jaarlijkse Rapportage, biedt dit Actieplan een mooie gelegenheid voor een discussie tussen kabinet, parlement en andere betrokkenen.

Lees de speech van Laurien Koster