Nog altijd geen gelijke kansen voor vrouwen in Nederland

7 november 2016 - Laatste update 7 november 2016

“We kunnen dromen van een wereld waarin mannen en vrouwen gelijke kansen hebben, maar zover zijn we nog niet.” Met deze woorden besluit collegelid Kathalijne Buitenweg vandaag haar toespraak voor het Comité inzake de uitbanning van discriminatie van vrouwen (CEDAW). Buitenweg is namens het College voor de Rechten van de Mens aanwezig in Genève om de mensenrechtensituatie van vrouwen in Nederland toe te lichten. In haar toespraak benadrukt Kathalijne Buitenweg de verantwoordelijkheid van de Nederlandse regering als het gaat om het uitbannen van discriminatie van vrouwen. Kathalijne benoemt dat de regering op dit gebied meer mogelijkheden heeft dan zij misschien beseft. Bijvoorbeeld op het gebied van vertegenwoordiging van vrouwen in de politiek: zowel in landelijke als lokale politiek is het aandeel vrouwen onevenredig. De regering zou obstakels voor vrouwen om deel te nemen aan de (lokale) politiek kunnen analyseren. Positie op de arbeidsmarktOp de arbeidsmarkt vindt ook in Nederland nog veel discriminatie plaats. Denk aan zwangerschapsdiscriminatie dat 43% van de werkende zwangere en pas bevallen vrouwen treft. Ook ongelijke beloning van vrouwen komt in Nederland nog veel voor. Stereotype beelden van vrouwen liggen vaak aan discriminatie ten grondslag. Zonder objectieve redenen krijgen vrouwen stelselmatig minder betaald dan hun mannelijke collega’s. Zodra vrouwen kinderen krijgen heerst het idee dat hun loyaliteit naar hun werkgever verandert en zij hun ambitie verliezen. De Nederlandse regering focust op de assertiviteit van slachtoffers van discriminatie en roept vrouwen op het vermoeden van discriminatie te melden. Het College voor de Rechten van de Mens wijst erop dat de regering meer actie moet ondernemen om discriminatie van vrouwen op de arbeidsmarkt te voorkomen en moet monitoren hoe het bedrijfsleven deze problematiek aanpakt.

Nog altijd geen gelijke kansen voor vrouwen in Nederland

Lokaal beleid

Kathalijne Buitenweg benadrukt dat op het oog genderneutraal beleid vrouwen kan achterstellen. Het langer zelfstandig laten wonen van burgers vergt veel van de omgeving – bijvoorbeeld in de vorm van mantelzorg. Veel van deze mantelzorgtaken komen in de praktijk op de schouders van vrouwen. Hun eigen carrière kan daardoor onder druk komen te staan.

Geweld tegen vrouwen

Er is weliswaar vooruitgang in de strijd tegen geweld tegen vrouwen, maar vooral huiselijk geweld komt nog steeds veel voor. Het College besteedt aandacht aan het feit dat het Nederlandse beleid er onvoldoende rekening mee houdt dat huiselijk geweld vooral vrouwen treft en waarom dat zo is. De overheid heeft nu stappen gezet om daar verandering in te brengen; het College onderstreept het belang dat die verandering structureel zal zijn, en dat er maatregelen komen die de fundamentele oorzaken van geweld tegen vrouwen aanpakken. Verder besteedt het College onder dit thema aandacht aan de onaanvaardbaar lange wachtlijsten bij Veilig Thuis, de specifieke problemen van vrouwen die niet de Nederlandse nationaliteit hebben, en huwelijksdwang en huwelijkse gevangenschap.

Over het Comité

Het Comité inzake de uitbanning van discriminatie van vrouwen (CEDAW) houdt toezicht op de naleving van het verdrag in alle landen die partij zijn, waaronder Nederland. Dat gebeurt in de vorm van een rapportageprocedure. Landen leveren elke vijf jaar een rapport in, en het CEDAW bespreekt dat rapport in de vorm van een constructieve dialoog met de regering. Mensenrechteninstituten en niet-gouvernementele organisaties mogen hun eigen rapporten aanleveren die het CEDAW kan gebruiken voor de dialoog.

Hoe gaat het verder?

Donderdag 9 november wordt de Nederlandse regering aan de tand gevoeld door het Comité over hoe zij omgaat met de positie van vrouwen. De uitkomst van de dialoog is een slotcommentaar (in het Engels: concluding observations). Dat bevat de zorgpunten en aanbevelingen van het CEDAW aan Nederland.

Volg de bijeenkomst live