Passend onderwijs besproken in de Tweede Kamer

17 december 2013 - Laatste update 26 januari 2016

Woensdag 18 december houdt de Tweede Kamer een algemeen overleg over Passend onderwijs. Na de invoering van de Wet passend onderwijs op 1 augustus 2014 mogen scholen binnen de samenwerkingsverbanden afspraken maken over de verdeling van leerlingen met een beperking en over het geld voor extra ondersteuning. Dit kan knellen met de verplichting die scholen nu al hebben op basis van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte. Leerlingen met een beperking hebben recht op extra ondersteuning om onderwijs te volgen op de school van hun keuze. Scholen moeten onderzoeken of zij die ondersteuning kunnen bieden.

Passend onderwijs besproken in de Tweede Kamer

Dat betekent dat als een leerling met een beperking zich meldt bij een school die daarin niet is gespecialiseerd, die school de leerling niet direct mag verwijzen naar een gespecialiseerde school. De school moet eerst zelf onderzoeken of de leerling met behulp van een aanpassing op de school terecht kan of kan blijven. Bijvoorbeeld langere examentijd voor dyslectici, of extra begeleiding voor een leerling met autisme. Alleen als de aanpassingen in redelijkheid niet van de school gevraagd kunnen worden mogen scholen doorverwijzen. Gemaakte afspraken binnen de samenwerkingsverbanden mogen daarbij wel een rol spelen, maar ze mogen geen 'excuus' vormen om leerlingen met een beperking te weigeren.

Naar het dossier Passend onderwijs