Recht op onderwijs en maatwerk gaan prima samen

23 mei 2013 - Laatste update 26 januari 2016

Kinderen tot 18 jaar hebben recht op onderwijs. Recent publiceerde de Kinderombudsman een onderzoek dat pleit voor onderwijs op maat. Dit betekent bijvoorbeeld dat onderwijs niet altijd op school hoeft plaats te vinden als dit voor het kind onmogelijk is. Voor onderwijs op maat moet het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap afspraken maken met scholen, de Onderwijsinspectie en andere partijen in het onderwijsveld. Het leerrecht zou het uitgangspunt moeten zijn en niet de leerplicht.

Recht op onderwijs en maatwerk gaan prima samen

Het College ontvangt regelmatig vragen en krijgt zaken voorgelegd over leerlingen, die door problemen met scholen thuis komen te zitten. Het gaat dan vaak om leerlingen die vanwege hun beperking geen plek op een school kunnen krijgen. Een school moet doeltreffende aanpassingen verrichten, zodat een leerling met een beperking gewoon naar school kan. Dat bepaalt de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte. Die aanpassingen bestaan vaak uit maatwerk, zoals het geven van extra ondersteuning of het aanpassen van de lestijden. Ook het geven van onderwijs buiten de school kan een doeltreffende aanpassing zijn.

In 2014 wordt het VN-verdrag voor mensen met een handicap goedgekeurd, zo heeft het kabinet aangekondigd. Het recht op onderwijs voor kinderen met een beperking is daarvan een belangrijk onderdeel. Het leveren van maatwerk aan die groep kinderen past dan ook uitstekend in de doelstelling van het verdrag.

Naar de dossiers Als je een beperking hebt of Onderwijs