Wetsvoorstel arbeidsmarktdiscriminatie stap vooruit maar concrete uitwerking standaarden noodzakelijk

14 november 2019 - Laatste update 22 juni 2020

Jong en oud, mensen met en zonder beperking, zwanger of niet, etnische minder- of meerderheid, iedereen zou een eerlijke kans moeten krijgen bij werving en selectie. Om die inclusieve arbeidsmarkt een stap dichterbij te brengen, schreef staatssecretaris Van Ark een wetsvoorstel, genaamd Toezicht discriminatievrije werving en selectie. De staatssecretaris heeft gevraagd aan het College voor de Rechten van de Mens naar het wetsvoorstel te kijken. Het College is positief over het wetsvoorstel, maar vindt dat de regering de inhoudelijke standaarden nader moet uitwerken. 

Het wetsvoorstel Toezicht discriminatievrije werving en selectie is een onderdeel van de uitvoering van het Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie 2018-2022. In dit Actieplan staan verschillende maatregelen die de regering wil nemen om discriminatie op de arbeidsmarkt uit te bannen.     

Werkgevers en intermediairs moeten beleid ontwikkelen

Met het wetsvoorstel wil de staatssecretaris discriminatie bij het werven en selecteren van werknemers voorkomen. Arbeidsmarktdiscriminatie is een hardnekkig probleem. Dit blijkt uit recent onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau en onderzoeken van het College. Als de Tweede en de Eerste Kamer instemmen met het voorstel, worden  werkgevers en intermediairs, zoals uitzendbureaus, verplicht om beleid te ontwikkelen om discriminatie te voorkomen. 

Boete en openbaarmaking

Werkgevers en intermediairs moeten maatregelen op papier zetten en hun HR-personeel over deze maatregelen informeren. De Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal toezicht houden of werkgevers en intermediairs hun verplichtingen nakomen. Wanneer zij dit niet doen kan de Inspectie SZW een boete opleggen en dit ook openbaar maken.  

Wetsvoorstel is stap vooruit

Het College ziet het wetsvoorstel als een manier voor de regering om te werken aan bewustwording over (onbewuste) discriminatie bij werving en selectie. Het is positief dat de regering werkgevers en intermediairs wil verplichten om maatregelen te nemen om discriminatie bij het opstellen en vervullen van een vacature te voorkomen. 

Advies 1: Zet inhoudelijke standaarden uiteen

De staatssecretaris maakt in haar voorstel echter nog onvoldoende duidelijk welke inhoudelijke standaarden gelden voor het beleid van werkgevers en intermediairs. Om effectief op te treden tegen discriminatie in het wervings- en selectieproces moet helder zijn welke maatregelen werkgevers en intermediairs moeten nemen. Zij moeten begrijpen wat gelijkebehandelingswetgeving van hen vraagt en welke methodes bij werving en selectie wel en niet helpen om discriminatie te voorkomen. 

Advies 2: Verplicht werkgevers om hun beleid regelmatig bij te werken

Het College benadrukt dat het opstellen van beleid door werkgevers en intermediairs geen eenmalige opdracht mag zijn. Werkgevers en intermediairs moeten niet alleen actief zorgen dat het beleid in de praktijk wordt gebracht, maar ook dat, wanneer het beleid niet blijkt te werken, deze wordt aangepast. Goed beleid tegen discriminatie bij werving en selectie vraagt dus om een doorlopend proces van evaluatie en aanpassing. De Inspectie SZW moet daarop toezien.

Advies 3: Blijf voortgang maken met het Actieplan

Omdat arbeidsmarktdiscriminatie zo’n hardnekkig probleem is, moet de regering meer doen dan alleen maar toezicht houden en handhaven. Bewustwording en het overdragen van kennis die voortvloeit uit onderzoek  aan werkgevers blijft ook noodzakelijk. Het College moedigt de regering daarom aan om voortgang te blijven maken met de overige onderdelen van het Actieplan.

Werkgever, doe een training

Wil jij je graag met jouw organisatie inzetten op kwaliteit en ervaring bij werving en selectie, dan kan de training Selecteren Zonder Vooroordelen een uitkomst bieden. De training geeft inzicht in hoe stereotyperingen ontstaan en hoe ze discriminatie in de hand kunnen werken. Het tweede deel van de training behandelt mogelijke maatregelen, zoals anoniem solliciteren, om beter te kunnen selecteren op kwaliteit.

Meld discriminatie

Voel jij je gediscrimineerd bij het solliciteren voor een baan of op de werkvloer? Dan kan je het College vragen om een oordeel te geven over de situatie. Het College is iedere werkdag van 10.00 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar tijdens het juridisch spreekuur op (030) 888 38 88 of via de site van het College. Wil je niet om een oordeel vragen, maar wil je wel een misstand melden? Dat kan ook

Wat doet het College tegen arbeidsmarktdiscriminatie?

Het College zet zich in om arbeidsmarktdiscriminatie te voorkomen en aan te pakken. Het College oordeelt of in individuele gevallen sprake is van ongelijke behandeling op basis van onder andere leeftijd, geslacht of afkomst. 

Daarnaast heeft het College onderzoek gedaan naar zwangerschaps- en leeftijdsdiscriminatie. Binnenkort publiceert het College een literatuurstudie over de effectiviteit van maatregelen om arbeidsmarktdiscriminatie bij werving en selectie tegen te gaan. 

Meer informatie

•    Lees de brief over het wetsvoorstel 
•    Lees meer over discriminatie op het werk
•    Meld een misstand
•    Vraag om een oordeel