College oordeelt over verschil in beloning tussen mannelijke en vrouwelijke werknemer 

16 juli 2020 - Laatste update 5 augustus 2020

GGZ Delfland heeft een vrouw gediscrimineerd door haar lager te belonen dan haar mannelijke collega. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens naar aanleiding van een klacht van de vrouw.

Een vrouw werkt als sociaalpsychiatrisch verpleegkundige (spv’er) bij GGZ Delfland. Een mannelijke collega met dezelfde functie en taken werd hetzelfde ingeschaald, maar ontving daarnaast een toeslag waardoor zijn salaris hoger uitviel. De vrouw signaleerde dit salarisverschil en vroeg om een verhoging van haar salaris met dezelfde toeslag. Haar verzoek werd afgewezen. De vrouw vindt dit discriminatie op grond van haar geslacht en vraagt het College om een oordeel.

Gelijke beloning wettelijk verplicht 

De plicht van werkgevers om mannen en vrouwen gelijk te belonen is vastgelegd in de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen (WGB m/v). Beloning is niet gelijk als de werkgever geen goede verklaring heeft om een werknemer voor hetzelfde werk een lager salaris te geven dan een collega van het andere geslacht. 

Oordeel College

GGZ Delfland stelt dat bij de indiensttreding van de man sprake was van arbeidskrapte en de man daarom een tijdelijke arbeidsmarktkraptetoeslag ontving. Uit de arbeidsovereenkomst en salarisstroken van de man blijkt echter dat sprake was van een vaste toeslag. GGZ Delfland weet niet goed te onderbouwen op welke wijze zij heeft gehandeld en welke criteria zijn toegepast bij de toekenning van deze toeslag. Daarom oordeelt het College dat GGZ Delfland de vrouw heeft gediscrimineerd door haar voor arbeid van gelijke waarde lager te belonen dan de man (oordeel 2020-55).

Beloningsonderscheid

In Nederland is er sprake van een loonkloof: mannen verdienen gemiddeld meer dan vrouwen. Dat verschil is deels te verklaren door verschillen tussen mannen en vrouwen in factoren als aantal contracturen, type werksector en opleidingsachtergrond. Maar een deel van het verschil wordt hiermee niet verklaard. Hierbij speelt beloningsonderscheid een rol: ten onrechte voor hetzelfde werk minder salaris toekennen, meestal in het nadeel van vrouwen ten opzichte van hun mannelijke collega’s. Dat gebeurt vaak onbewust. Het College vond in drie onderzoeken naar beloningsonderscheid een aantal veelvoorkomende valkuilen in het beloningsbeleid, die onbedoeld nadelig kunnen uitpakken voor vrouwen. Bijvoorbeeld door structurele in plaats van tijdelijke toeslagen toe te kennen, zoals in de zaak van GGZ Delfland het geval was.

Naast onderscheid tussen mannen en vrouwen is ook onderscheid in beloning tussen mensen met en zonder migratieachtergrond, voltijders en deeltijders, mensen met en zonder beperking of tijdelijke en vaste werknemers wettelijk verboden.

Grip op gelijke lonen

Ben je verantwoordelijk voor het beloningsbeleid van een bedrijf of organisatie? Het College heeft een aantal tips om grip te krijgen op gelijke lonen op een rijtje gezet. Heb je nog vragen over jouw beleid, neem dan contact met ons op.

Zelf discriminatie melden

Denk jij dat je voor hetzelfde werk onterecht minder verdient dan een collega van het andere geslacht? In dat geval kun je bij het College een klacht indienen en kunnen wij deze onderzoeken. Ook met vragen of een melding kun jij bij ons terecht.