College voor de Rechten van de Mens rapporteert over geweld tegen vrouwen in Nederland

8 november 2018 - Laatste update 7 augustus 2020

De overheid moet meer doen om geweld tegen vrouwen te voorkomen en te bestrijden. Dat is een van de belangrijkste boodschappen van het rapport van het College voor de Rechten van de Mens aan GREVIO

GREVIO

GREVIO staat voor ‘Group of experts on violence against women and domestic violence’. Dit is een commissie van onafhankelijke deskundigen die toezicht houdt op de naleving van het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, beter bekend als het Verdrag van Istanbul. Dit verdrag bevat verplichtingen over allerlei soorten maatregelen die overheden moeten nemen om geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld aan te pakken.

Wat vindt het College?

Het College laat zien dat Nederland weliswaar veel doet, vooral op het terrein van huiselijk geweld, maar dat er nog veel te verbeteren valt. Het signaleert dat het beleid en de praktijk te weinig rekening houden met het feit dat verschillende vormen van geweld vooral vrouwen treffen. Meer is nodig om de positie van vrouwen in de samenleving te versterken en de stereotiepe beeldvorming over de rollen van vrouwen en mannen te doorbreken. Dat draagt bij aan het aanpakken van de structurele oorzaken van geweld tegen vrouwen. Het College noemt diverse andere knelpunten, bijvoorbeeld in de toegang tot de opvang en ondersteuning voor slachtoffers van geweld en de beschikbaarheid en toegankelijkheid van specialistische hulp voor slachtoffers van seksueel geweld. Het College pleit voor meer samenhang tussen alle onderdelen van het beleid en voor beter toezicht op de uitvoering in gemeenten. Het Verdrag van Istanbul kan daarbij veel beter worden benut als kader om als uitgangspunt van beleid te nemen.

Wat gebeurt er met het rapport?

Het College heeft dit rapport ingediend bij GREVIO, die dit meeneemt bij de voorbereiding van haar onderzoek naar de situatie in Nederland. Zij kijkt daarbij ook naar de rapportage van de regering en van de niet-gouvernementele organisaties. Bij het onderzoek hoort ook een bezoek van GREVIO aan Nederland. Alle documenten zijn te vinden op de website van GREVIO.

Lees meer over het Verdrag inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld voor Nederland.