Discriminatie door weigering elektrische rolstoel in bus

13 mei 2016 - Laatste update 13 mei 2016

Het College voor de Rechten van de Mens oordeelt dat vervoersbedrijf HTM discrimineerde door een broer en zus in een elektrische rolstoel niet toe te laten in de stadsbussen. Het College baseert zich op de gelijkebehandelingswetgeving voor mensen met een beperking (WGBH/CZ). Hierin is vastgelegd dat busmaatschappijen verplicht zijn om bussen zodanig aan te passen dat mensen met een handicap er zelfstandig en onbelemmerd gebruik van kunnen maken. Dat is een belangrijke voorwaarde om volwaardig mee te kunnen doen aan de samenleving. Dit najaar onderzoekt het College hoe het gesteld is met de toegankelijkheid van bussen in Nederland.

Discriminatie door weigering elektrische rolstoel in bus

HTM beweert dat elektrische rolstoelen vanwege hun gewicht een veiligheidsrisico kunnen vormen in de bus voor de personen in de rolstoel en de medepassagiers. HTM baseert zich op een inschatting, maar heeft dat risico niet aangetoond. Daarbij mag iemand in een rolstoel alleen geweigerd worden in de bus als de rolstoel niet voldoet aan de Europese richtlijnen. De elektrische rolstoelen in deze zaak voldeden daar wel aan. De busmaatschappij heeft ook een beroep gedaan op de algemene voorwaarden voor stads- en streekvervoer, waarin zou staan dat het verboden is om elektrische rolstoelen mee te nemen in de bus. Deze voorwaarden, of in ieder geval de manier waarop HTM de voorwaarden heeft geïnterpreteerd, zijn in strijd met de gelijkebehandelingswetgeving en moeten daarom buiten toepassing worden gelaten. Alternatief vervoer dat HTM heeft aangeboden, namelijk de taxibus, voldoet niet. Een taxibus moet namelijk van tevoren worden besteld en dat is niet het geval bij een stadsbus. Daarmee kunnen mensen in een rolstoel niet zelfstandig en onbelemmerd van het openbaar vervoer gebruik maken.

Geen onderscheid voor mensen met een beperking

Op 12 april 2016 gaf de Eerste Kamer groen licht voor de bekrachtiging van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Met de inwerkingtreding van het Verdrag is de overheid verplicht om de specifieke belemmeringen van personen met een beperking weg te nemen en moeten onder andere openbaarvervoerbedrijven discriminatie uitbannen. Het College voor de Rechten van de Mens houdt toezicht op de naleving en implementatie van het Verdrag in Nederland en stimuleert dat de rechten van mensen met een beperking in de praktijk worden toegepast. Vanuit deze rol oordeelt het College bij klachten over discriminatie, wordt onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld de toegankelijkheid van bussen en brengt het College adviezen uit aan betrokken partijen (gemeenten, ministeries, brancheorganisaties) over het te voeren beleid.

Lees de samenvatting en het oordeel (2016-39)

Meer informatie over als je een beperking hebt

Voor de redactie

College voor de Rechten van de Mens, Marysha Molthoff, perswoordvoerder, tel. 030 - 888 3 888 of 06 - 52 30 73 28, e-mail m.molthoff@mensenrechten.nl.

College voor de Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens is een onafhankelijke toezichthouder op mensenrechten in Nederland. Het College is bij wet ingesteld en beschermt, bevordert, bewaakt en belicht mensenrechten door middel van onderzoek, advies en voorlichting. Dit geldt zowel voor Europees Nederland als Caribisch Nederland: de eilanden Bonaire, St.Eustatius en Saba. Het College voor de Rechten van de Mens ziet ook toe op de naleving van de gelijkebehandelingswetgeving en in individuele gevallen oordeelt het of iemand gediscrimineerd is op het werk, in het onderwijs of als consument.

Wat zijn mensenrechten?

Mensenrechten zijn rechten die gelden voor ieder mens in Nederland. Ze beschermen ons tegen de macht van de staat en zorgen ervoor dat een mens in waardigheid kan leven. Zo heb je bijvoorbeeld recht op een vrije mening, onderwijs, genoeg te eten en een dak boven je hoofd. Die rechten zijn vastgelegd in de Grondwet en internationale verdragen.