Garandeer mensenrechten voor Caribisch Nederland

25 april 2016 - Laatste update 22 juni 2020

De Nederlandse regering en de besturen van de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba moeten zich actiever inzetten om de mensenrechten te verbeteren voor de bewoners van de drie Caribische eilanden. Hiervoor pleit het College voor de Rechten van de Mens in het vandaag gepubliceerde advies ‘Naar een mensenrechtelijk aanvaardbaar voorzieningenniveau voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba’.

 

De voorzieningen op het gebied van sociale zekerheid, werk en inkomen, kinderrechten, veiligheid en strafrecht laten nog veel te wensen over in Caribisch Nederland. Om deze te verbeteren zijn concrete afspraken nodig waarbij de mensenrechtelijke normen worden gehanteerd.

Armoedebestrijding

Vooral voor het sociaal beleid is dat urgent. De armoedeproblematiek is groot en verstrekkend op de drie Caribische eilanden. Om de armoede te bestrijden moet de overheid haar verplichtingen, die voortkomen uit economische, sociale en culturele rechten, expliciet garanderen. Dat betekent onder andere dat het ministerie van Sociale Zaken Werkgelegenheid een ijkpunt dient vast te stellen voor het sociaal minimum. Aan de hand daarvan moet het niveau van de uitkeringen bezien worden en zo nodig aangepast.

Lokale mensenrechteninfrastructuur

Verder roept het College op tot versterking van het bestuur op Bonaire, Sint Eustatius en Saba, zodat mensenrechten lokaal waargemaakt kunnen worden. Alleen dan kan van een goede mensenrechteninfrastructuur sprake zijn. Daarbij is het noodzakelijk dat onderzocht wordt hoe een juridisch loket zo snel mogelijk geïnstalleerd kan worden op de eilanden en moet de rol van de Nationale Ombudsman en het College als toezichthouder en klachtenbehandelaar worden versterkt.