Grootschaligheid Heumensoord schadelijk voor asielzoeker

10 februari 2016 - Laatste update 17 maart 2016

Het College voor de Rechten van de Mens bezocht op 14 januari jl. samen met de Nationale ombudsman de noodopvang voor asielzoekers in Heumensoord. Het College concludeert dat de grootschalige opvang in paviljoens schadelijk is voor de veiligheid en gezondheid van de asielzoekers. In de toekomst moet daarom voorkomen worden dat asielzoekers op zo’n grote schaal worden opgevangen. Om de leefbaarheid en veiligheid voor het verblijf tot 1 juni 2016 te verbeteren doen het College en de Nationale ombudsman een aantal dringende aanbevelingen. Aanleiding voor het gezamenlijke bezoek waren klachten van asielzoekers over de voorzieningen op Heumensoord. Zij klagen onder andere over een gebrek aan privacy, rust, leefgeld, discriminatie tussen bewoners en de uitzichtloosheid in de asielprocedure. Met familie in soms nog levensgevaarlijke regio’s breekt dit hen op.

Grootschaligheid Heumensoord schadelijk voor asielzoeker

Klachtenprocedure

De asielzoekers voelen zich door het COA totaal niet gehoord in hun klachten en weten niet waar zij met hun klachten terecht kunnen. Wanneer mensen menen dat hun mensenrechten geschonden worden moet je daar een klacht over kunnen indienen. In eerste instantie bij het COA zelf. Dit blijkt in de praktijk niet te werken. De klachtenprocedure die er is, is onbekend bij de asielzoekers en wordt ook niet onder hun aandacht gebracht. Het College beveelt daarom aan om veel meer bekendheid te geven aan de klachtenprocedure. Het COA kan dit onder andere doen door de klachtenregeling uit te delen en door speciale klachtenfunctionarissen en vertrouwenspersonen aan te stellen.

Discriminatie en kwetsbare groepen

Ook zijn er klachten over discriminatie tussen asielzoekers onderling, onder andere van homoseksuele asielzoekers. Zij worden bedreigd en voelen zich onveilig in Heumensoord. Zij hebben niet het gevoel dat het COA in de gaten heeft wat hen wordt aangedaan. Door de informele wijze waarop het personeel klachten probeert op te lossen, is het COA onvoldoende op de hoogte wat er onder de asielzoekers leeft. Het College concludeert daarom dat de waarborgen ontbreken om de veiligheid van deze asielzoekers te garanderen. Een eerste stap begint bij het herkennen van discriminatie. Dit kan verbeterd worden door het COA personeel hierop te trainen. Daarnaast moet het COA de opvangbehoeftes van kwetsbare personen, zoals homoseksuelen en zwangere vrouwen, beter onderzoeken. Dat kan een veilige opvangplek elders zijn als de veiligheid in Heumensoord onvoldoende is te garanderen.

Lees de aanbevelingen over noodopvang Heumensoord

Voor de redactie

College voor de Rechten van de Mens, Elsa van de Loo, perswoordvoerder, tel. 030 - 888 3 888 of 06 – 48 13 00 42, e-mail e.van.de.loo@mensenrechten.nl, www.mensenrechten.nl. Nationale ombudsman, Erna van Eerden, tel 070-3563637, www.nationaleombudsman.nl.

College voor de Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens is een onafhankelijke toezichthouder op mensenrechten in Nederland. Het College is bij wet ingesteld en beschermt, bevordert, bewaakt en belicht mensenrechten door middel van onderzoek, advies en voorlichting. Dit geldt zowel voor Europees Nederland als Caribisch Nederland: de eilanden Bonaire, St.Eustatius en Saba. Het College voor de Rechten van de Mens ziet ook toe op de naleving van de gelijkebehandelingswetgeving en in individuele gevallen oordeelt het of iemand gediscrimineerd is op het werk, in het onderwijs of als consument.

Wat zijn mensenrechten?

Mensenrechten zijn rechten die gelden voor ieder mens in Nederland. Ze beschermen ons tegen de macht van de staat en zorgen ervoor dat een mens in waardigheid kan leven. Zo heb je bijvoorbeeld recht op een vrije mening, onderwijs, genoeg te eten en een dak boven je hoofd. Die rechten zijn vastgelegd in de Grondwet en internationale verdragen.