Hoe gaat het met het VN-verdrag Handicap na twee jaar?

3 december 2018 - Laatste update 7 augustus 2020

Op de internationale dag voor mensen met een beperking brengt het College voor de Rechten van de Mens zijn rapport uit over de uitwerking van het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap in Nederland. Dit rapport is gericht aan het VN-comité dat toezicht houdt op de uitvoering van het verdrag. Uit het rapport blijkt dat Nederlandse overheid wel stappen heeft gezet om een inclusieve maatschappij te bevorderen, maar dat de aanpassingen te langzaam gaan.

Een aantal bevindingen op een rij:

Zelfbeschikking

Mensen met een beperking worden in Nederland in sommige situaties onder curatele, beschermingsbewind of mentorschap geplaatst. Hierdoor verliezen zij hun beslissingsbevoegdheid. Dit is niet in lijn met het VN-verdrag. Hierin is bepaald dat mensen met een beperking beslissingsbevoegd zijn en dat men zo nodig ondersteund moet worden bij het maken van beslissingen.

Inclusief onderwijs

In het onderwijs hebben leerlingen met een beperking minder kansen dan leerlingen zonder beperking. Het reguliere onderwijs is onvoldoende toegankelijk voor leerlingen met een beperking. Velen moeten daarom noodgedwongen uitwijken naar het speciaal onderwijs. Het College constateert dat de overheid nog geen plan heeft ontwikkeld om het onderwijs inclusief te maken.

Arbeidsmarkt

Op de arbeidsmarkt worden te weinig mensen met een beperking in dienst genomen. Dit geldt met name voor de publieke sector. Omdat zij niet op gelijke manier kunnen meedoen op de arbeidsmarkt kunnen veel mensen met een beperking niet zelf in hun levensonderhoud voorzien. Dat beperkt hun zelfstandigheid.

Gezondheidszorg

De gezondheidszorg voor personen met een psychische beperking is vaak niet tijdig beschikbaar. De wachttijden zijn nog steeds erg lang. Bovendien krijgen mensen die thuis wonen niet altijd de juiste psychische zorg. Dat kan tot problemen leiden, zoals verlies van werk en het oplopen van schulden.

Maatschappelijke ondersteuning door gemeenten

Een andere bevinding van het College is dat de mate van beschikbare ondersteuning per gemeente verschilt. Daarnaast hebben nog niet alle gemeente een plan om het VN-verdrag uit te voeren.

Positieve ontwikkelingen

Het College constateert ook een aantal positieve ontwikkelingen om mensen met een beperking zelfstandig aan de samenleving te laten deelnemen. Zo worden de verkiezingen toegankelijker gemaakt en zijn de rechten van mensen met een beperking in de wet gelijke behandeling uitgebreid. Ook heeft de regering het programma ‘Onbeperkt Meedoen’ ontwikkeld. Daarin staan afspraken om de participatie van mensen met een beperking te vergroten. Mensen met een beperking zijn hierin vertegenwoordigd.

Het hele rapport aan het Comité voor de rechten van personen met een handicap lees je hier.