Nieuwe leden benoemd voor de Raad van Advies College voor de Rechten van de Mens

16 oktober 2019 - Laatste update 22 juni 2020

Semih Eski (voorzitter CNV Jongeren), Lisa van Ginneken (voorzitter Transvisie), Kathleen Ferrier (voorzitter Nederlandse Unesco-Commissie) en Janneke Gerards (hoogleraar fundamentele rechten aan de Universiteit Utrecht) zijn benoemd als lid van de Raad van Advies van het College voor de Rechten van de Mens.

De Raad van Advies van het College voor de Rechten van de Mens adviseert het College over het beleid en adviseert de minister van Justitie en Veiligheid over de benoeming van de leden en de plaatsvervangende leden van het College. 

De Raad van Advies bestaat uit elf leden. Drie van hen zijn vaste leden: de Nationale ombudsman, de voorzitter van de Autoriteit persoonsgegevens en de voorzitter van de Raad voor de rechtspraak. Daarnaast worden leden benoemd zoals Eski, Ferrier, Gerards en Van Ginneken omdat zij betrokken zijn bij maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor de bescherming van mensenrechten, als wetenschapper onderzoek doen naar mensenrechten en/of gelijke behandeling of werkgevers- en werknemersorganisaties vertegenwoordigen. De leden worden voorgedragen door de vaste leden van de Raad van Advies en het College en benoemd door de Minister van Justitie en Veiligheid, met betrokkenheid van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Voorstellen: nieuwe leden Raad van Advies College voor de Rechten van de Mens

Semih Eski

Semih Eski is voorzitter van CNV Jongeren, lid van het Algemeen Bestuur van het CNV en plaatsvervangend lid van de Sociaal Economische Raad (SER). Hij volgde opleidingen in het vmbo, mbo en hbo en behaalde zijn master internationale betrekkingen aan de Universiteit van Amsterdam. Eski zet zich in voor de sociaaleconomische positie van jongeren.

Lisa van Ginneken

Lisa van Ginneken is voorzitter van Transvisie, de landelijke belangenorganisatie voor transgender personen en hun naasten. Daarnaast is zij via haar eigen bedrijf cnxy actief als organisatieveranderaar, trainer en coach. Van Ginneken studeerde bedrijfskundige informatica aan de Hogeschool West-Brabant en werkte in de ICT.

Kathleen Ferrier

Kathleen Ferrier is voorzitter van de Nederlandse Unesco-Commissie en werkte de afgelopen jaren in China en Zuidoost-Azië, waar ze als docent politiek en mensenrechten betrokken is bij verschillende universiteiten, waaronder de Aziatische Universiteit voor Vrouwen in Bangladesh. Ferrier was eerder voorzitter van de Beoordelingscommissie Voorstellen Museale Voorzieningen Nederlands Slavernijverleden en was van 2002-2012 Tweede Kamerlid voor het CDA. Ferrier studeerde Spaanse en Portugese taal- en letterkunde aan de Universiteit Leiden.

Janneke Gerards

Janneke Gerards is hoogleraar fundamentele rechten aan de Universiteit Utrecht en codirecteur van het Montaigne Centrum voor Rechtsstaat en Rechtspleging. Haar onderzoek richt zich op nationale en Europese grondrechten, gelijkebehandelingsrecht, rechterlijke toetsing en constitutioneel recht. De impact van maatschappelijke, politieke en technologische ontwikkelingen op de fundamentele rechten heeft daarbij haar bijzondere aandacht. Gerards is naast haar wetenschappelijke werk raadsheer-plaatsvervanger bij het gerechtshof Den Haag, lid van de Sociaal-Wetenschappelijke Raad van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) en lid van de Commissie Mensenrechten van de Adviesraad Internationale Vraagstukken.

Samenstelling Raad van Advies

De Raad van Advies van het College voor de Rechten van de Mens bestaat nu uit: Yolan Koster (voorzitter en wethouder in Bergen Noord-Holland), Klara Boonstra (directeur Wiardi Beckmanstichting), Semih Eski (CNV Jongeren), Lisa van Ginneken (Transvisie), Glenn Helberg (kinder- en jeugdpsychiater), Sieto de Leeuw (voorzitter Algemene Bond Uitzendbureaus), Dorine Manson (managing director Goede Doelen Loterij), Mardjan Seighali (directeur van Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF) en de vaste leden: Henk Naves (voorzitter van de Raad voor de rechtspraak), Aleid Wolfsen (voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens) en Reinier van Zutphen (Nationale Ombudsman).

Eski en Van Ginneken treden per direct toe tot de Raad van Advies en zijn benoemd voor vier jaar. Zij nemen de plaatsen in die zijn ontstaan als gevolg van het vertrek van André Rouvoet (Zorgverzekeraars Nederland) en Yvonne Donders (toegetreden tot het College). Ferrier en Gerards treden met ingang van 1 september 2020 toe tot de Raad van Advies en volgen Glenn Helberg (kinder- en jeugdpsychiater), Sieto de Leeuw (voorzitter Algemene Bond Uitzendbureaus) en Klara Boonstra (directeur Wiardi Beckmanstichting) op, omdat hun benoemingstermijn in die periode eindigt. In de loop van 2020 wordt naar verwachting nog een lid benoemd dat afkomstig is uit werkgeversorganisaties.

Alle informatie over de Raad van Advies.

Onderwerpen

Advies