Wetsvoorstel Verduidelijking rechtspositie transgender en intersekse personen aangenomen

12 maart 2019 - Laatste update 7 augustus 2020

De Eerste Kamer heeft op 12 maart het wetsvoorstel 'Verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen’ aangenomen. Met de wijziging van de wet wordt het verbod van discriminatie van transgenders en intersekse personen duidelijker zichtbaar gemaakt in de Algemene wet gelijke behandeling (AWGB).

De wetswijziging geeft een verduidelijking van het verbod om ongeoorloofd onderscheid te maken op grond van geslacht dat is opgenomen in artikel 1 AWGB. Voortaan wordt daaronder ook expliciet onderscheid op grond van ‘genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken’ verstaan. Het College heeft in een advies uit 2016 (Achtergrondrapport wetswijziging Awgbde wenselijkheid van deze toevoeging aan de wet onderstreept.

Maatschappelijk belang

Discriminatie van transgenders en intersekse personen valt in Nederland nu al onder het verbod van onderscheid op grond van geslacht. Uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Unie, die het College in zijn oordelen volgt, maken dit duidelijk. Er is daarom geen strikt juridische noodzaak om deze gronden toe te voegen aan de AWGB. Er is echter wel een maatschappelijk belang om de discriminatie van transgenders en intersekse personen buiten enige twijfel te stellen en meer zichtbaar uit te dragen. Naar schatting 130 duizend tot 1 miljoen Nederlanders zijn transgender of hebben een intersekse conditie. Zij hebben veel te maken met discriminatie, maar melden dat zelden.

Versterken positie transgenders en intersekse personen

De meerwaarde van het expliciet benoemen van transgenders en intersekse personen is dat organisaties (zoals bedrijven, scholen, sport verenigingen) er meer van doordrongen zijn dat discriminatie op grond van genderidentiteit, genderexpressie of geslachtskenmerken niet is toegestaan. Ook kunnen betrokkenen zich meer gesteund voelen. De verwachting is dat ze daardoor vaker melding durven maken van discriminatie. De uitspraken over die meldingen, bijvoorbeeld van het College voor de Rechten van de Mens, kunnen de positie van deze groepen weer verder versterken.

Melden discriminatie

Wanneer je je als transgender, of vanwege een intersekse conditie, gediscrimineerd voelt, kun je hiervan een melding maken bij het College via ons klachtenformulier. Ook kun je het College vragen om een procedure te starten en daarover een onafhankelijk oordeel te geven. De afgelopen jaren heeft het College in drie zaken geoordeeld dat sprake was van discriminatie van transgenders. Het ging om niet tijdig doorvoeren van de geslachtswijziging in de administratie van een dienstverlenend bedrijf, om discriminatie bij een sollicitatie en om discriminatie bij een sportvereniging.