Dossier

Coronavirus en mensenrechten

De regering heeft vergaande maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Dat betekent dat een aantal vrijheidsrechten is ingeperkt. In dit dossier beantwoordt het College een aantal vragen daarover. Klik hier voor het dossier in eenvoudige taal en Nederlandse Gebarentaal (NGT).

Sinds februari 2020 hebben duizenden mensen in ons land het coronavirus opgelopen. Voor een deel van deze mensen heeft de ziekte COVID-19 die door het virus wordt veroorzaakt dusdanig ernstige gevolgen dat zij op de intensive care belanden of zelfs komen te overlijden. Medisch personeel werkt gigantisch hard om zieken te behandelen en het lijden te verlichten. Tegelijkertijd zien we dat ook buiten de ziekenhuizen mensen zijn overleden terwijl zij klachten hadden die wijzen op het coronavirus. In het bijzonder in de verpleeghuizen is sprake van hogere sterftecijfers dan normaal. De strenge vrijheidsbeperkende maatregelen die de overheid de afgelopen maanden heeft gehanteerd hadden met name tot doel om groepen mensen die vanwege ziekte of ouderdom extra kwetsbaar zijn als zij besmet zouden worden, af te schermen. Daarnaast was het indammen van de verspreiding van het virus noodzakelijk – ook onder jongere mensen – om te voorkomen dat het systeem van de gezondheidszorg, met name in de ziekenhuizen, volkomen overbelast zou raken en er geen capaciteit zou zijn om alle COVID-19 patiënten te behandelen.

Op dit moment staat de overheid weer voor een complexe uitdaging;  het aantal coronabesmettingen in Nederland loopt weer in hoog tempo op. De komende tijd komen er nieuwe coronamaatregelen om de verspreiding van het virus te bedwingen. Daarnaast wordt er ook nagedacht over de manier waarop we op de lange termijn de samenleving kunnen inrichten. Hoe organiseren we een samenleving waarin mensen anderhalve meter afstand van elkaar houden? Het treffen van op de persoon gerichte maatregelen zou het – in combinatie met een grotere beschikbaarheid aan (snellere) coronatests – makkelijker kunnen maken om de huidige collectieve vrijheidsbeperkende maatregelen langzaam te versoepelen. Maar sommige vrijheidsbeperkende maatregelen – onder meer het verbod op grootschalige evenementen en samenkomsten van grote groepen mensen – zullen naar verwachting nog langere tijd noodzakelijk zijn.  

 

1. Wat is de status van de Wet Tijdelijke Maatregelen COVID-19?

Op 13 juli 2020 werd het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend door de regering. In de Tweede Kamer hebben veel van de knelpunten met betrekking tot controle en sancties aandacht gekregen. Het wetsvoorstel is door de Tweede Kamer fors aangepast. Waarom deze wet precies nodig is (rechtstatelijk) kan je lezen in het dossier hieronder. Op 13 oktober 2020 heeft een meerderheid van de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel. De volgende aanpassingen zijn daarvoor nodig geweest:

 • De wet duurt nu nog maar drie maanden, in plaats van zes maanden. Dit betekent dat de Tweede en Eerste Kamer nu elke drie maanden moeten stemmen over verlenging van de wet én dat de Raad van State zich ook elke 3 maanden weer opnieuw moet uitspreken over noodzaak of redelijkheid van die verlenging.
 • De wet geeft de ministers de bevoegdheid om coronamaatregelen op te leggen aan de bevolking en zo onze vrijheid in te perken. In de wet zijn nu strengere voorwaarden opgenomen waaraan die door de ministers te bepalen maatregelen dan moeten voldoen: strengere eisen van ‘proportionaliteit’ en ‘subsidiariteit’. Dat betekent dat de ministers bij elke maatregel die ze willen opleggen zullen moeten aantonen dat de maatregelen niet verder gaan dan nodig is en dat het niet mogelijk is om de verspreiding van het coronavirus met minder vergaande inperking van vrijheid tegen te gaan.
 • De ‘vangnetbepaling’ is uit de wettekst. Deze bepaling stelde dat, als de mogelijke maatregelen in de wet niet voldoende waren om het virus te bestrijden, de minister van Volksgezondheid, Welzijn & Sport andere, niet in de wet geregelde, maatregelen mocht nemen. De Tweede Kamer vond dit een te ruime bevoegdheid (een ‘blanco cheque’) voor de minister.
 • De wet stelt nu dat er altijd (behalve in uitzonderlijke omstandigheden) minimaal één bezoeker per persoon die verblijft in een zorgstelling (denk aan een bejaardentehuis) mogelijk moet blijven.
 • Als er in de toekomst nog maatregelen uitgevaardigd worden via noodverordeningen – dat is nog steeds mogelijk – dan moet de voorzitter van de veiligheidsregio verantwoording afleggen over die noodverordening aan de gemeenteraden in die veiligheidsregio.
 • De hoogte van de boetes in verband met een overtreding van sommige coronaregels is omlaag gegaan: de boete voor het overtreden van de plicht om anderhalve meter afstand te houden bedraagt nu 95 euro. En als iemand een boete krijgt voor overtreding van de regels levert dat niet automatisch een strafblad op.
 • De belangrijkste verandering die de Tweede Kamer in de wet heeft aangebracht is heeft te maken met de invloed van de Kamer op de coronamaatregelen die door de ministers kunnen worden uitgevaardigd. Als er nu een ministeriële regeling wordt vastgesteld op basis van de Coronawet, moet die binnen 2 dagen aan de Tweede en Eerste Kamer worden gestuurd en mag die regeling pas een week later in werking treden. Als de Tweede Kamer binnen die week niet instemt, vervalt de regeling. In heel erg spoedeisende gevallen kan de minister de regeling wel al in werking laten treden, maar dan heeft de Tweede Kamer week de tijd om de regeling al dan niet te bekrachtigen. En als de Kamer niet bekrachtigd vervalt de regeling weer.

De Eerste Kamer is dus niet nodig om zo’n ministeriële regeling te bekrachtigen. Hierover heeft de Eerste Kamer vragen gesteld aan de Raad van State: mag de Eerste Kamer zo buiten spel worden gezet? De Raad van State gaf op 22 oktober in dit advies aan dat het niet gebruikelijk is om de Tweede Kamer meer invloed te geven op de controle van ministeriële regelingen dan de Eerste Kamer, maar dat er in de Grondwet en het staatsrecht geen regels staan die dit verbieden. Dus, zegt de Raad van State, het gebeurt niet vaak zo, maar juridisch mag het wel. Het is nu aan de Eerste Kamer om de wet goed of af te keuren. Op 25 oktober vergadert de Eerste Kamer over de wet en op 26 oktober zal erover worden gestemd.

 

2. Welke vrijheidsrechten zijn in het geding?

Om het coronavirus uit te bannen, staat ieders dagelijks leven op zijn kop: we moeten allemaal zoveel mogelijk thuisblijven. Scholen, openbare gelegenheden, cafés, restaurants, kerken en moskeeën waren wekenlang (vrijwel) dicht en mogen nu alleen open onder allerlei beperkende voorwaarden. Er zijn samenscholingsverboden uitgevaardigd en rechtszittingen zijn afgelast of uitgesteld; mensen met een beperking die in een zorginstelling wonen en mensen in verpleeghuizen mogen geen of slechts heel beperkt bezoek ontvangen. Wie bepaalde ziekteverschijnselen vertoont, moet in thuisquarantaine. Mensen die met een corona-besmetting in het ziekenhuis worden opgenomen, komen in isolatie zonder mogelijkheid van bezoek van hun naasten. Dat heeft enorme gevolgen voor heel veel mensenrechten en fundamentele vrijheden, zoals de vrijheid van vergadering en betoging, de bewegingsvrijheid, de godsdienstvrijheid, het recht op privéleven (dat ook het recht om sociale contacten te onderhouden omvat), het eigendomsrecht (bijvoorbeeld van de ondernemers die hun bedrijf moeten sluiten), de toegang tot de rechter en het recht op onderwijs. Mogen die individuele mensenrechten allemaal beperkt worden? Waar is dat geregeld? En hoever mag dat gaan?

 

3. Mag de regering zulke ingrijpende maatregelen treffen?

De mensenrechten laten behoorlijk wat ruimte aan de overheid om maatregelen te treffen ter bescherming van de volksgezondheid, ook als die een beperking van de vrijheid van burgers opleveren. Er zijn zelfs mensenrechtenbepalingen die juist van de overheid verlangen dat ze optreedt. Zo is de Nederlandse overheid verplicht om maatregelen te treffen ter bevordering van de volksgezondheid (art. 22 Grondwet). Zij moet epidemieën zoveel mogelijk voorkomen (art. 11 Europees Sociaal Handvest) en moet het recht op een zo goed mogelijke gezondheid van eenieder garanderen (art. 12 Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten). Om deze opdrachten uit te voeren werkt Nederland samen met de 193 andere lidstaten van de Wereld Gezondheidsorganisatie en sloot zij zich aan bij de Internationale Gezondheidsregeling (2005). Als er echter vrijheidsrechten worden ingeperkt om de gezondheid te beschermen, dan stellen allerlei mensenrechtenbepalingen ook weer grenzen aan die vrijheidsbeperkingen. 

 

4. Hoe ver mogen de vrijheidsbeperkingen gaan?

Er is dus een mensenrechtelijke opdracht voor de overheid om op te treden ter bescherming van de gezondheid, maar tegelijkertijd stellen de Grondwet en allerlei mensenrechtenverdragen ook grenzen aan de inbreuk op allerlei vrijheidsrechten die daarbij plaatsvindt. Bij alle bovengenoemde rechten en vrijheden geldt de bescherming van de volksgezondheid als legitiem doel om inbreuken te kunnen rechtvaardigen. Maar naast zo’n legitiem doel moet nog aan enkele andere eisen worden voldaan, wil een inbreuk echt gerechtvaardigd zijn: de eis van een wettelijke basis en de eis van evenredigheid (proportionaliteit).

Wettelijke basis

Een inbreuk op een vrijheidsrecht moet wettelijk geregeld zijn. Dat betekent dat er een voldoende duidelijke wettelijke basis voor de maatregelen moet zijn: mensen moeten kunnen weten wat ze wel en niet mogen. De regels moeten ook duidelijk zijn om willekeur bij handhaving te voorkomen. Voor de op dit moment in Nederland getroffen maatregelen bieden de Wet publieke gezondheid en de Wet veiligheidsregio’s – waarover hieronder meer – een wettelijke basis. Op basis van deze wetten kan de regering opdrachten geven aan de burgemeesters en voorzitters van de veiligheidsregio’s om noodverordeningen uit te vaardigen. En in die noodverordeningen staat dan bijvoorbeeld dat samenkomsten verboden zijn en dat horecagelegenheden en dergelijke dicht moeten.

Niet verder inperken dan nodig

Vrijheidsbeperkende maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan moeten in een evenredige verhouding staan tot dat doel. Dat noemen we de proportionaliteiteis: de maatregelen mogen niet verder gaan dan nodig is om het doel te bereiken. Daarnaast moeten de maatregelen voldoen aan de subsidiariteitseis: is er geen minder ingrijpende maatregel beschikbaar waarmee de volksgezondheid voldoende beschermd wordt? Met het oog op deze twee eisen  wijst de Raad van Europa alle 47 lidstaten er in een  ‘Mensenrechten en COVID-19’-toolkit op dat het van belang is om de vrijheidsbeperkende maatregelen in duur te beperken tot het moment waarop het besmettingsgevaar en het risico voor de volksgezondheid voldoende zijn ingedamd.

Afweging

De regering heeft in de afgelopen maanden een afweging tussen het algemeen belang van de volksgezondheid en de individuele mensenrechten gemaakt en op basis daarvan tot de vrijheidsbeperkingen besloten. Daarbij baseert zij zich steeds op wetenschappelijke inzichten. Voor het College is het nu nog niet goed mogelijk om te beoordelen of de nu gemaakte inbreuken op vrijheidsrechten wel of niet proportioneel zijn. Duidelijk is dat er sprake is van ernstige gezondheidsrisico’s voor een deel van de bevolking (niet alleen voor ouderen of mensen met een zwakkere gezondheid). Ook is helder dat er een noodzaak is om overbelasting van de ziekenhuiszorg zoveel mogelijk te voorkomen, omdat anders een situatie ontstaat waarin artsen moeten gaan beslissen wie te helpen en wie niet. Dan staan er mensenlevens op het spel. Hoe het echter precies zit met de risico’s op verspreiding van het virus is ook voor specialisten nog in belangrijke mate onduidelijk en daarom is het nu nog heel lastig om iets te zeggen over de proportionaliteit en subsidiariteit van de getroffen maatregelen. Daarnaast is het heel lastig om de proportionaliteit van elke getroffen maatregel afzonderlijk te bepalen. Er worden verschillende maatregelen tegelijkertijd genomen en daarbij is niet altijd precies vast te stellen welk onderdeel van het maatregelpakket het meeste effect heeft op het indammen van de verspreiding van het virus. Een vraag als ‘Is het niet disproportioneel om de horeca te sluiten als bekend is dat de meeste besmettingen in de thuissituatie plaatsvinden?’ is niet zo eenvoudig te beantwoorden als het misschien lijkt? De mensen die het virus in de thuissituatie verspreiden hebben dat veelal toch weer ergens anders opgelopen (op het werk, tijdens uitgaan, enz.) Er is inmiddels een paar keer een oordeel van de rechter gevraagd over de proportionaliteit van een bepaalde maatregel. De rechter toetst in dergelijke gevallen echter heel terughoudend: alleen als duidelijk is dat er sprake is van een geheel willekeurige maatregel waarvoor geen enkele fatsoenlijke onderbouwing te geven valt, zal de rechter die afkeuren. Tot dusverre is dat niet het geval geweest.

 

5. Welke wetten vormen de basis voor de maatregelen?

Wet publieke gezondheid

In de Wet publieke gezondheid (Wpg) is vastgelegd hoe infectieziekten als COVID-19 opgespoord en bestreden moeten worden. Hierin staan de verschillende rollen en bevoegdheden beschreven van minister, burgemeesters, artsen, Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD’en) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Ook staat in de Wpg hoe en wanneer opgeschaald kan worden. COVID-19 is dermate ernstig dat het onder de in de Wpg genoemde A-categorie valt. Dat is de categorie van besmettelijke ziekten waarbij snel vergaande maatregelen mogen worden genomen om de verspreiding ervan te voorkomen, zonder dat de normale, soms tijdrovende, procedures hoeven te worden gevolgd. Per 1 december 2020 is een nieuw hoofdstuk ingevoegd in de Wpg als gevolg van de inwerkingterding van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19. Wat deze wet inhoudt wordt verderop uitgelegd.

Bij het begin van de coronacrisis: noodverordeningen van de veiligheidsregio's

In de eerste maanden van de pandemie zagen we op TV en sociale media dat de regering steeds nieuwe maatregelen afkondigde. Het daadwerkelijk treffen van die maatregelen gebeurde echter op regionaal niveau. Op basis van artikel 7 Wpg gaf de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport opdrachten aan de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s. Die voorzitters van de veiligheidsregio’s kunnen, op basis van artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) bevoegdheden van burgemeesters overnemen, waardoor zij maatregelen zoals het uitvaardigen van noodverordeningen en het opleggen van  quarantaineverplichtingen regionaal kunnen uitvoeren. Ook de Commissarissen van de Koning (CdK’s) kunnen bevoegdheden van de burgemeesters overnemen (art. 42 Wvr).

 

6. Discussie over de wettelijke basis

Over sommige onderdelen van het pakket van vrijheidsbeperkende coronamaatregelen ontstond na de eerste weken van de crisis veel juridische discussie. De Wpg biedt veel in detail geregelde bevoegdheden om infectieziekten te bestrijden, maar die bevoegdheden richten zich vooral op het isoleren van individuele besmette personen of het afschermen van bepaalde besmette locaties. Voor het opleggen van maatregelen aan de hele samenleving was het gebruik van de noodverordeningen door de veiligheidsregio’s (zoals hierboven omschreven) noodzakelijk. En dat leverde allerlei grondwettelijke en mensenrechtelijke complicaties op. Want het is de vraag of deze noodverordeningen een voldoende wettelijke basis vormen voor een aantal van de inbreuken op vrijheidsrechten die aan de orde waren.

Bij noodverordening mag niet worden afgeweken van de Grondwet – Art. 176 van de Gemeentewet regelt dat bij noodverordening niet mag worden afgeweken van de Grondwet. En het uitgangspunt van de Grondwet is dat grote inbreuken op vrijheidsrechten in een wet van regering en parlement moeten worden vastgelegd. Aan dat uitgangspunt werd met de vrijheidsbeperkingen die in noodverordeningen waren vastgelegd niet volledig voldaan. Er is weliswaar op basis van de Gemeentewet en de Wpg enige ruimte om via een noodverordening kortdurende inbreuken op vrijheidsrechten op te leggen (denk aan de verplichting om woningen in een bepaald gebied tijdelijk te ontruimen, omdat er een bij graafwerkzaamheden gevonden bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk moet worden gemaakt), maar niet om langdurige en omvangrijke ingrepen in vrijheidsrechten op te leggen. 

Onder meer de Afdeling advisering van de Raad van State riep daarom de regering op om met een (spoed)wet te komen die de vrijheidsbeperkende coronamaatregelen nader zou reguleren. Minister De Jonge kondigde vervolgens aan dat er op zo kort mogelijk termijn een wetsvoorstel zou worden ingediend bij de Tweede Kamer. Dit gebeurde op 13 juli 2020.

Waarom gelden er uitzonderingen op het samenscholingsverbod voor religieuze samenkomsten?

De op basis van de Twmc uitgevaardigde maatregelen verboden allerlei samenkomsten, maar maken een uitzondering voor religieuze en levensbeschouwelijke samenkomsten: deze zijn  toegestaan zonder maximum deelnemersaantal (zolang de veilige afstand van anderhalve meter maar in acht genomen wordt). Er geldt slechts een dringend advies om ook dit soort samenkomsten te beperken tot een maximum van 30 deelnemers. Deze uitzonderingspositie heeft te maken met de manier waarop artikel 6 van de Grondwet bescherming geeft aan de vrijheid van godsdienst en levensbeschouwing. Het samenkomen binnen een kerkgebouw, moskee, synagoge of ander gebouw om een godsdienst of levensbeschouwing te belijden, mag volgens de Grondwet alleen door een wet (vastgesteld door regering en parlement) worden beperkt. In de Twmc is echter geen bepaling opgenomen om dit te regelen. Er is dus op dit moment geen wet die regelt dat aan religieuze samenkomsten dwingende beperkingen worden opgelegd met betrekking tot de groepsgrootte. 

Mag de politie controleren 'achter de voordeur'?

Op verschillende momenten in de afgelopen maanden zijn ook ‘regels’ uitgevaardigd over het maximum aantal mensen dat je in de thuissituatie binnen een woning mag ontvangen. Daarbij wordt dan dikwijls opgemerkt dat er binnen de privésfeer van iemands woning geen handhaving plaatsvindt, omdat de Grondwet zo’n inbreuk op de privésfeer niet toestaat.

Opnieuw moet hier het uitgangspunt van de Grondwet vastgehouden worden: inbreuken op het huisrecht en de privésfeer van burgers moeten in een wet worden vastgelegd. Op dit moment is er geen wet die regelt dat de overheid beperkingen mag opleggen aan de hoeveelheid mensen die samenkomt binnen een woning. Ook in de Twmc is geen bepaling van die strekking opgenomen. Het woord regels staat hierboven dan ook bewust tussen aanhalingstekens. Het gaat niet om echte regels, het gaat om richtlijnen van het RIVM. Die hebben de status van een dringend advies aan burgers, maar zijn niet juridisch bindend. Als burgers binnen hun eigen woning zich daar niet aan houden, kunnen ze daar wel op aangesproken worden door handhavers, maar kan hen niet een straf of boete worden opgelegd.

Het is niet zo dat de bescherming van het huisrecht zo ver gaat dat het reguleren van de hoeveelheid mensen die in een woning bijeenkomt volledig is uitgesloten. Als de wetgever in de Twmc een bepaling zou opnemen die deze mogelijkheid schept, dan zou dat niet in strijd zijn met de Grondwet. Artikel 12 Grondwet geeft namelijk aan dat het huisrecht bij wet kan worden ingeperkt. Tot dusverre heeft de wetgever er echter voor gekozen om dit niet te doen.

Mocht er ooit een wet komen die iets regelt over samenkomsten binnen woningen, dan is nog wel de vraag of de politie dan ook zonder meer mag controleren ‘achter de voordeur’.  Artikel 12 Grondwet en de Algemene wet binnentreden geven namelijk strenge regels over het binnentreden in woningen zonder toestemming van de bewoner. In de meeste gevallen is het nodig dat de overheidsfunctionarissen die binnentreden daarvoor een machtiging hebben gekregen van de officier van justitie of de burgemeester. Zo’n machtiging is weliswaar niet nodig in geval van onmiddellijk gevaar voor de veiligheid van personen, maar deze uitzondering is niet zo ruim dat ook optreden om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan daaronder valt. Als echter ergens binnen een woning een te grote groep mensen samenkomt en dat ook van buitenaf valt waar te nemen, dan kan er wel degelijk worden gehandhaafd, bijvoorbeeld door boetes uit te schrijven. 

Tijdelijke wet maatregelen COVID-19

Dit wetsvoorstel werd op 13 oktober 2020 door de Tweede Kamer aangenomen. De Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (Twmc) moest de tot dan toe geldende noodverordeningen vervangen. De wet geldt in principe drie maanden, met de mogelijkheid haar eerder buiten werking te stellen of met telkens drie maanden te verlengen. Door deze wet werd de juridische basis voor de coronamaatregelen versterkt en in lijn gebracht met de grondwettelijke eis dat langdurige inperkingen van rechten en vrijheden in een wet (vastgesteld door de regering en het parlement gezamenlijk) geregeld worden. In het licht van de hierboven geschetste juridische probleempunten vind het College deze tijdelijke wet een noodzakelijke en belangrijke stap vooruit, want ook in een crisissituatie moeten de grondwettelijke en verdragsrechtelijke regels en principes voor inbreuken op vrijheidsrechten gevolgd worden. En een belangrijk onderdeel daarvan is dat de volksvertegenwoordiging de mogelijkheid heeft om mee te beslissen over de inhoud van de maatregelen. Het parlement moet – namens ons – kunnen bewaken dat er geen onterechte, willekeurige of disproportionele maatregelen worden uitgevaardigd.
 
Het College heeft in juni 2020 geadviseerd over een conceptversie van de wet, die uiteindelijk per 1 december 2020 in werking is getreden (van een spoedwet was dus niet direct sprake). Belangrijk discussiepunt bij het wetsvoorstel in de Tweede Kamer was de betrokkenheid van de volksvertegenwoordiging bij de uitvaardiging van vrijheidsbeperkende maatregelen. In de wet wordt namelijk een bevoegdheid gecreëerd voor de regering of de Minister van Volksgezondheid om die maatregelen uit te vaardigen. De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel aangepast zodat er nu in staat dat deze ministeriële regelingen binnen een week na uitvaardiging bekrachtigd moeten worden door de Tweede Kamer. Dit biedt de Tweede Kamer een mogelijkheid om als het ware aan de noodrem te trekken als zij het niet eens is met een bepaalde maatregel. 

 

7. Waarom roept de regering geen noodtoestand uit?

Bovengenoemde wetten en regels boden volgens de regering de afgelopen maanden voldoende mogelijkheden en bevoegdheden om de maatregelen te treffen die de coronacrisis het hoofd moeten bieden. In Nederland is dan ook geen noodtoestand uitgeroepen, zoals in enkele andere landen. Als de regering een noodtoestand afkondigt, kan zij bepaalde vrijheidsrechten tijdelijk opschorten en is er bijvoorbeeld de mogelijkheid om het leger in te zetten voor ordehandhavingstaken. De bevoegdheid van de regering om dat te doen, staat in artikel 103 Grondwet en de Coördinatiewet uitzonderingstoestanden. Als een uitzonderingstoestand is uitgeroepen, kan de regering allerlei specifieke noodwetten toepassen, bijvoorbeeld op het terrein van de voedselvoorziening, de geneeskundige zorg of de rechtspleging. De noodwetten voor deze terreinen zijn echter niet toegesneden op een situatie als die van de huidige coronacrisis. Deze noodwetten zijn veel meer gericht op situaties van oorlog en andere gewapende conflicten.

Naast die noodwetten vinden we in het Nederlandse rechtssysteem ook artikelen in ‘gewone’ wetten die regelen welke maatregelen kunnen worden getroffen als er sprake is van extreme noodsituaties. Ook de Wvr heeft zulke noodbepalingen (art. 53 en 54). Die artikelen bieden onder meer de mogelijkheid voor de minister van Justitie en Veiligheid om bevoegdheden van de burgemeesters of de CdK’s over te nemen. Dan kan er met grotere snelheid worden opgetreden en hoeft medewerking van de veiligheidsregio’s niet te worden afgewacht. Deze artikelen staan in een soort ‘waakvlam-stand’. Ze staan wel in de wet, maar ze zijn niet in werking. Om dat te laten gebeuren is een speciaal besluit van de regering nodig. En zo’n besluit is nog niet genomen. Overigens kan de regering zo’n besluit nemen zonder een noodtoestand uit te roepen.

 

8. Gaan de vrijheidsbeperkingen niet veel verder dan toegestaan volgens mensenrechtenverdragen?

De vrijheidsbeperkingen die de afgelopen maanden golden en nu nog steeds gelden gaan heel ver en treffen heel veel mensen. Mensenrechtenverdragen staan staten echter toe om tijdelijk af te wijken van de verdragsverplichtingen. Daar gelden wel strenge eisen voor, zowel inhoudelijk als procedureel. Deze staan onder meer in name artikel 15 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Nederland heeft tot dusverre geen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.

De jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) laat staten vrij veel ruimte om zelf te beslissen of sprake is van een crisissituatie die noopt tot het afwijken van de EVRM-verplichtingen. Het uitroepen van een formele noodtoestand is niet vereist. Afwijken van verplichtingen mag echter alleen tijdelijk zijn om een crisissituatie te boven te komen. En het mag niet zo zijn dat de noodmaatregelen of noodwetten resulteren in een carte blanche van de wetgever aan de regering. In Nederland zien we dat de Grondwet en andere wetten, zoals de Wpg, bepaalde grenzen stellen aan de getroffen maatregelen en soms ook rechterlijke toetsing van bepaalde (quarantaine)maatregelen mogelijk maken.

Het EHRM zal altijd kunnen toetsen of de situatie zo ernstig was dat de getroffen noodmaatregelen strikt vereist waren. Die toetsing door het EHRM vindt altijd pas achteraf plaats, eerst moeten dan nationale rechterlijke instanties een uitspraak daarover doen.  Van wat voor crisissituatie ook sprake is, van bepaalde rechten mag nooit worden afgeweken. Dat zijn bijvoorbeeld het recht op leven, het verbod van onmenselijke behandeling en het verbod van strafwetgeving met terugwerkende kracht.

Wat procedurele eisen betreft, bepaalt artikel 15 EVRM dat maatregelen die verder gaan dan een reguliere inperking van vrijheidsrechten worden aangemeld bij de Raad van Europa. Nederland heeft de maatregelen die zijn getroffen niet gemeld bij de Raad van Europa.

 

9. Is (thuis)quarantaine een vorm van vrijheidsbeneming?

De oproep van de regering om zoveel mogelijk thuis te blijven en alleen voor echt noodzakelijke dingen de deur uit te gaan is een vorm van vrijheidsbeperking. Maar als aan een individu een concrete verplichting wordt opgelegd om thuis of elders in quarantaine te gaan om anderen niet te besmetten is dat een vorm van vrijheidbeneming. Artikel 5 lid 1(e) EVRM maakt het mogelijk om individuen hun vrijheid te benemen om verspreiding van besmettelijke ziekten tegen te gaan. De rechter moet dan wel altijd kunnen toetsen of die dwangmaatregel noodzakelijk en proportioneel is. Die eis geldt ook bij het opleggen van thuisquarantaine. In de Wpg is geregeld welke procedure dan gevolgd moet worden. 

Op 16 april 2021 heeft het kabinet een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit wetsvoorstel wijzigt de Wet publieke gezondheid. Het voert een algemene thuisquarantaineplicht in: reizigers die in een oranje gebied zijn geweest en weer terugkeren in Nederland moeten dan verplicht in quarantaine. Bij overtreding riskeren ze een boete. Daarnaast regelt het wetsvoorstel dat reizigers die in een oranje gebied zijn geweest, en met eigen vervoer weer terug naar Nederland gaan, verplicht kunnen worden om een negatieve testuitslag te hebben. Met dit wetsvoorstel wil het kabinet voorkomen dat reizigers coronamutaties meenemen naar Nederland. Als er instemming komt van de Tweede en Eerste Kamer, gaat de nieuwe maatregel naar verwachting in mei gelden. 

 

10. Functioneren de rechtstatelijke controlemechanismen nog voldoende?

Het is in een rechtsstaat inderdaad van groot belang dat de volksvertegenwoordiging de uitoefening van bevoegdheden door de uitvoerende macht (de regering, lokale en regionale bestuurders) controleert. Dat is bij het vaststellen van de noodverordeningen door de voorzitters van de veiligheidsregio’s wel wat ingewikkeld. Normaliter moet een noodverordening na uitvaardiging door de burgemeester zo spoedig mogelijk worden goedgekeurd door de gemeenteraad. Maar bij de uitvaardiging van noodverordeningen door de voorzitters van de veiligheidsregio’s geldt die eis niet. Hier zal de controle dus vooral moeten komen van de Tweede Kamer, die moet beoordelen of de manier waarop de ministers opdrachten geven aan de veiligheidsregio’s wettelijk en rechtsstatelijk in de haak is. Ter versterking van de controlerende rol van het parlement komt de regering, zoals boven al vermeld, met de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 ter vervanging van de noodverordeningen.

Van belang is ook dat inspecties en onafhankelijke toezichthouders hun taak kunnen blijven uitvoeren. Er is bijvoorbeeld een mensenrechtelijke plicht om personen van wie de vrijheid is ontnomen voldoende te beschermen tegen het virus en toegang te garanderen tot adequate medische zorg in geval van besmetting. Die zorgplicht geldt voor mensen in gevangenissen en politiecellen, in vreemdelingenbewaring, maar ook voor mensen die in de praktijk ‘vastzitten’ in asielzoekerscentra of in (psychiatrische) ziekenhuizen, zorginstellingen of verpleeghuizen. Juist in dat soort situaties is controle en onderzoek door inspecties en onafhankelijke toezichthouders een belangrijk rechtsstatelijke waarborgmechanisme.

 

11. Functioneert de rechtspraak nog voldoende?

Er worden nog rechtszaken afgehandeld door de rechterlijke instanties in Nederland, maar in veel gevallen zijn rechtszittingen uitgesteld, of vinden die in een andere vorm plaats (via de telefoon of via videoverbindingen). Niet binnen alle gebouwen van de rechterlijke instanties is het mogelijk om zittingen te organiseren op een veilige manier, bijvoorbeeld met inachtneming van de anderhalve meter afstand tussen personen. Bovendien is het soms de vraag of procespartijen in staat zijn om op een veilige manier naar de rechterlijke instantie te reizen. Het recht op een eerlijk proces vergt van de rechterlijke instanties dat er bij het bepalen van de zaken die prioriteit krijgen in afhandeling oog is voor die zaken waarin bijzondere procedurele zorg voor een procespartij aan de orde is (bijvoorbeeld bij kwetsbare personen, familiezaken, arbeidsrechtelijke zaken). Ook mag de behandeling van zaken die gaan over voortzetting van iemands detentie of gedwongen opname in een inrichting niet stopgezet worden. Er mag wel wat worden afgeweken van de ‘normale’ behandeling van een rechtszaak, maar bepaalde elementen van het recht op een eerlijk proces mogen door zo’n afwijkende behandeling niet aangetast worden: denk aan het recht op equality of arms en de onschuldpresumptie. Ook mag de onafhankelijkheid van de rechters niet worden aangetast door aanpassingen van de procedures en moet de openbaarheid van rechtszittingen en rechterlijke uitspraken niet volledig teniet worden gedaan.  

 

12. Wie is verantwoordelijk voor het corona-beleid in het Caribisch deel van het Koninkrijk?

Het recht op gezondheid uit het IVESCR en de Internationale Gezondheidsregeling gelden ook in Caribisch Nederland en de Koninkrijkslanden Aruba, St. Maarten en Curaçao. In Caribisch Nederland, de eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba, is de Wet publieke gezondheid (grotendeels) op dezelfde manier van toepassing als in Europees Nederland. Het RIVM is dus ook werkzaam voor deze eilanden en ook de ministeriële opdrachten van art. 7 Wpg gelden er. Aruba, Curaçao en Sint Maarten zijn zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de internationale verdragsverplichtingen. Wel geldt op basis van artikel 36 van het Statuut voor het Koninkrijk een verplichting voor Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten om elkaar hulp en bijstand te verlenen. Bovendien stelt artikel 43 lid 2 van het Statuut dat het waarborgen van de fundamentele menselijke rechten en vrijheden een aangelegenheid is van het Koninkrijk (en dus niet alleen een verantwoordelijkheid is voor de afzonderlijke landsregeringen). Nederland spant zich dan ook in om op allerlei manieren de Caribische delen van het Koninkrijk te ondersteunen, van de inzet van marineschepen tot het invliegen van mobiele intensive care-units.

 

13. Welke andere mensenrechten zijn in deze situatie van belang?

De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN heeft een overzicht van alle mensenrechtelijke verplichtingen die relevant zijn voor staten bij het bestrijden van de coronacrisis gepubliceerd. En ook het EU-grondrechtenagentschap heeft een rapport gepubliceerd over alle mensenrechten die worden geraakt door de huidige situatie. Deze beide documenten maken duidelijk dat dat de corona-crisis niet alleen vrijheidsrechten aantast. Ook het recht op werk, het recht op gezondheid, het recht op huisvesting en het recht op onderwijs worden geraakt.

Bij de aantasting van deze rechten geldt voor de overheid een extra zorgplicht voor personen in een kwetsbare positie. Zo brengt het gedwongen thuisblijven en thuiswerken extra risico’s met zich op huiselijk geweld en moet de overheid zijn best doen om ervoor te zorgen dat de slachtoffers daarvan (vooral vrouwen) terecht kunnen bij hulpverlenende instanties. De toegankelijkheid van medische voorzieningen met betrekking tot het nieuwe coronavirus moet voor iedereen gelijk gewaarborgd zijn, conform het gelijkheidsbeginsel. Iemands afkomst, sociale status, financiële middelen, of leeftijd mag niet bepalend zijn voor de toegang tot medische zorg.

Toegankelijkheid is daarnaast één van de grondbeginselen genoemd in artikel 3 van het VN-verdrag handicap en is als recht opgenomen in artikel 9 van het verdrag. De overheid moet passende maatregelen nemen om toegankelijkheid van medische zorg en andere voorzieningen voor mensen met een beperking op voet van gelijkheid met anderen te garanderen. Daarbij gaat het ook om toegankelijkheid van informatie en communicatie over de corona-maatregelen van de overheid. Het inschakelen van gebarentolken bij belangrijke officiële mededelingen is dan ook een goede beslissing. Mensen met een visuele beperking geven aan dat zij vaak gebaat zijn bij audiodescriptie (iemand die beschrijft wat er gebeurt, dus ook voor de persconferentie: wie er plaatsnemen achter de microfoons, wanneer het gaat beginnen). 

Ook moet de overheid in de huidige risicovolle situatie alle nodige maatregelen nemen om de bescherming en veiligheid van mensen met een beperking te waarborgen (art. 11 VN-verdrag handicap). In het algemeen is er een mensenrechtelijke verplichting om bij veiligheids- en gezondheidsrisico’s ervoor te zorgen dat niemand gedwongen verstoken blijft van hulp en zorg, ook groepen die minder makkelijk te bereiken zijn (denk aan: dak- en thuislozen, laaggeletterden, vreemdelingen die de Nederlandse taal niet goed beheersen, ouderen die minder handig zijn in het gebruik van digitale informatiekanalen).

In een bericht van het Europees Netwerk van Nationale Mensenrechteninstituten (ENNHRI) werd ten slotte aandacht gevestigd op de economische maatregelen die overheden treffen om de coronacrisis te boven te komen. Bij die economische maatregelen zou de realisatie van economische en sociale mensenrechten centraal moeten staan.

 

14. Welke mensenrechtelijke grenzen gelden bij het gebruik van de app CoronaMelder?

Het ministerie van VWS heeft de afgelopen maanden de app CoronaMelder ontwikkeld. De app is sinds kort te gebruiken voor heel Nederland en waarschuwt je nadat je in de buurt bent geweest van iemand die besmet is met het coronavirus. 

Een belangrijke mensenrechtelijke en rechtsstatelijke grens bij het gebruik van dit soort apps is dat het recht op privéleven voldoende gewaarborgd wordt en dat er goede toezichtsmechanismen zijn om te bewaken dat de door die apps verzamelde gegevens op een verantwoorde manier worden geanalyseerd, gebruikt, opgeslagen en gedeeld met derden. Bij het delen van gezondheidsgegevens van individuen met anderen via de traceer-app is vooral van belang dat dit geanonimiseerd gebeurt. Vraag is of het altijd volledig realiseerbaar is om die anonimiteit te garanderen, maar veel experts vinden dat dit in de huidige app wel goed geregeld is.. En daarmee is het dan ook de vraag of een eventuele verplichting tot het gebruiken van dergelijke apps dan proportioneel is en of de sociale implicaties ervan niet te ernstig zijn. Bovendien zal bij het opleggen van zo’n verplichting voldoende moeten zijn aangetoond dat het systeem daadwerkelijk geschikt is om voldoende bescherming tegen verspreiding van het virus te genereren om nieuwe uitbraken te voorkomen. De overheid verplicht mensen echter niet de CoronaMelder te gebruiken, ze dringt er slechts op aan om dat wel te doen omdat met gebruik van de app het informeren van personen die in contact zijn geweest met een besmet iemand enorm kan worden versneld. Dit vermindert de last in het bron- en contactonderzoek van de GGD’s. Het College bracht op 20 april 2020 een afzonderlijk advies over de randvoorwaarden voor het gebruik van corona-apps uit.

 

15. Gezondheidscontroles als voorwaarde voor toegang tot gebouwen of diensten: mag dat?

Om verspreiding van COVID-19 te voorkomen, zijn er in Nederland bedrijven en instellingen die gezondheidscontroles gebruiken als voorwaarde voor de toegang tot een gebouw of het gebruikmaken van een bepaalde dienst. Een dergelijke verplichte temperatuurmeting vindt plaats bij onder meer verpleeg- en verzorgingstehuizen als voorwaarde voor bezoek. Ook zijn er bedrijven die dergelijke verplichte metingen introduceren voor hun personeel. Het doel van dit soort maatregelen is het beschermen van de gezondheid, en dat is begrijpelijk bij een dergelijk gevaarlijk en besmettelijk virus. Maar hierbij moeten wel mensenrechtelijke grenzen en voorwaarden worden gerespecteerd. Dergelijke controles mogen niet zomaar.

Recht op gezondheid, recht op privacy en recht op lichamelijke integriteit

Een temperatuurmeting is in beginsel een uitvloeisel van het recht op gezondheid, omdat het doel ervan is om mensen te beschermen tegen besmetting met het virus. Omwille van de volksgezondheid draagt de overheid werkgevers en zorgverleners op om te zorgen dat werknemers, en bewoners en personeel van zorginstellingen daar in een veilige, gezonde omgeving kunnen werken en verblijven. Zij moeten zich dus inspannen om het coronavirus buiten de deur te houden. Ook aanbieders van diensten moeten de hygiënenormen van hun branche en het RIVM aanhouden. 

Het recht op gezondheid kan vereisen dat andere mensenrechten worden ingeperkt. Daarbij gaat het vooral om het recht op privacy (beschikken over je eigen medische gegevens en deze niet hoeven afstaan aan derden) en het recht op eigen lichamelijke integriteit (vastgelegd in artikel 10 - 11 GW en artikel 8 EVRM). 

Beperkingen van deze rechten zijn in principe toegestaan, maar moeten wel aan voorwaarden voldoen. Beperkingen mogen alleen als dit bij wet geregeld is en de beperkingen echt noodzakelijk, proportioneel en effectief zijn om het doel van gezondheid te bereiken. Daarbij is dan bijvoorbeeld relevant in hoeverre de opgemeten lichaamstemperatuur iets zegt over het wel of niet besmettelijk zijn van een persoon. Hierop wijst ook het RIVM. Want wanneer heeft iemand daadwerkelijk verhoging of koorts? Onderzoek laat zien dat ouderen bijvoorbeeld vaak een lagere lichaamstemperatuur hebben, waardoor metingen van hun temperatuur anders zouden moeten worden geïnterpreteerd. Voorbehouden als deze maken dat de proportionaliteit en effectiviteit van het (verplicht) afnemen van de temperatuur twijfelachtig is, en kunnen reden zijn dat deze beperking van het recht op privacy en lichamelijke integriteit niet is toegestaan.

Geïnformeerde toestemming

Een temperatuurmeting zal in principe alleen kunnen plaatsvinden met iemands nadrukkelijke en geïnformeerde toestemming. Hetzelfde geldt voor het vastleggen en verwerken van de temperatuurgegevens, die moeten worden beschouwd als medische gegevens. Geïnformeerde toestemming wil zeggen: is duidelijk waar men toestemming voor geeft, en is men zich bewust van de gevolgen van deze toestemming? Hierbij moet altijd rekening gehouden worden met specifieke groepen, zoals mensen met een verstandelijke beperking. 

 

16. Kan ik straks nog het OV in met mijn hoofddoek als ik daar ook verplicht ben een mondkapje te dragen? Of kom ik dan in strijd met het verbod op gezichtsbedekking?

De Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding verbiedt het dragen van kleding die het gezicht geheel bedekt of zodanig bedekt dat alleen de ogen onbedekt zijn, dan wel onherkenbaar maakt. Dit verbod geldt in het openbaar vervoer en in gebouwen en bijbehorende erven van onderwijsinstellingen, overheidsinstellingen en zorginstellingen. Deze wet kent echter een uitzondering voor kleding die noodzakelijk is ter bescherming van het lichaam in verband met de gezondheid of de veiligheid (artikel 1 lid 2(b)). Het College gaat ervan uit dat deze uitzondering op de huidige situatie van toepassing is, zeker nu de overheid mensen die gebruik maken van het openbaar vervoer juist verplicht om een mondkapje te dragen ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus. Als vrouwen gedwongen zouden worden hun hoofddoek af te doen om met een mondkapje het OV in te mogen zou dit in de ogen van het College een niet-gerechtvaardigde inbreuk op hun godsdienstvrijheid opleveren.

 

17. Welke mensenrechtelijke grenzen zijn van toepassing op de mondkapjesplicht?

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, wil het kabinet het dragen van een niet-medisch mondkapje in onder andere winkels, musea, restaurants en theaters vanaf 1 december verplichten. Ook in het onderwijs (met uitzondering van de basisschool) moeten mensen dan een mondkapje gaan dragen. Voor contactberoepen geldt de regel zowel voor de klant als de professional, zoals de kapper of de rij-instructeur. In het openbaar vervoer was een mondkapje al verplicht, maar voortaan is dit ook het geval in stations en bij bus- en tramhaltes. De mondkapjesplicht geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder. De verplichting tot het dragen van een mondkapje geldt niet voor mensen die vanwege een beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen of opzetten.

De mondkapjesplicht is vastgelegd in een ministeriële regeling, die op 19 november door de ministers De Jonge (VWS), Grapperhaus (J&V) en Ollongren (BZK) naar de Tweede en Eerste Kamer is gestuurd. Een dergelijke regeling is nodig, omdat de mondkapjesplicht een inbreuk oplevert op de grondwettelijk gewaarborgde persoonlijke levenssfeer beperkt. Artikel 10 van de Grondwet staat beperkingen toe, maar alleen als hier een specifieke en voldoende duidelijke wettelijke basis voor is. Daarnaast moeten beperkingen volgens artikel 8, tweede lid, van het EVRM noodzakelijk, proportioneel en effectief zijn om het doel van de bescherming van de gezondheid te bereiken.

Het College merkt op dat het kabinet in de toelichting bij de regeling ingaat op deze vereisten en motiveert waarom het dragen van niet-medische mondkapjes geschikt is voor en zal bijdragen aan het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus. Zo stelt het kabinet dat “mondkapjes de verspreiding van het virus kunnen tegengaan in situaties waarin voldoende afstand houden niet altijd lukt. Wij vinden de plicht tot het dragen noodzakelijk omdat de bijdrage van mondkapjes aan het tegengaan van verspreiding van het virus, van levensbelang is op het moment dat sprake is van verregaande verspreiding van het virus. Nu wij ons in die situatie bevinden, kan niet worden volstaan met de al bestaande maatregelen en is het nodig om deze plicht daaraan toe te voegen.”

Het College heeft in een reactie op het ontwerp van deze ministeriële regeling aangegeven dat het de onderbouwing van de mondkapjesplicht voldoende stevig vindt. Het merkt daarbij op dat het  lastig is om de noodzaak en proportionaliteit van de mondkapjesplicht in absolute zin te bewijzen of met cijfers te onderbouwen. Om de verspreiding van het virus in te dammen worden immers verschillende maatregelen tegelijkertijd genomen. Die hebben als geheel een bepaald effect op het indammen van de verspreiding van het virus. Het is dan ook moeilijk om per afzonderlijke maatregel heel nauwkeurig te bepalen of die noodzakelijk is. Daarnaast heeft het College erop gewezen dat het de uitzondering op de mondkapjesplicht voor personen met een beperking terecht en noodzakelijk vindt. Daarbij vindt het College het van groot belang om heldere informatie over deze uitzonderingen te verschaffen, opdat personen die een beroep doen op deze uitzonderingen niet te maken krijgen met afwijzende of negatieve bejegening door handhavers of derden op het moment dat zij geen mondkapje dragen.

 

18. Mag een demonstratie zomaar afgelast worden vanwege Corona? 

Het organiseren en deelnemen aan demonstraties is een grondrecht (artikel 9 Grondwet, artikel 11 EVRM), dat betekent dat de overheid zich niet zomaar mag mengen in een demonstratie. Het uitgangspunt is dat de overheid demonstraties faciliteert en de bescherming van demonstranten voorop stelt (EHRM 21 juni 1988, par. 34). Demonstraties mogen dus niet zomaar afgelast worden of verplaatst worden naar een onaantrekkelijk tijdstip of een veldje waar niemand je ziet.

Voor een aantal doeleinden mag volgens de Grondwet het recht om te demonstreren beperkt worden, namelijk (1) ter bescherming van de gezondheid, (2) in het belang van het verkeer of (3) ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden. De verspreiding van het Coronavirus kan een gezondheidsrisico zijn voor de samenleving en de demonstranten zelf; Corona kan dus een reden zijn om het recht om te demonstreren te beperken. Dit betekent echter niet dat de demonstratie zomaar afgelast mag worden, eerst dient nagegaan te worden of de maatregelen proportioneel zijn en of minder vergaande maatregelen genomen kunnen worden (bijvoorbeeld door voldoende afstand tussen demonstranten te faciliteren).

Tenslotte is er voor het beperken van een demonstratie een wettelijke grondslag nodig (zie vraag drie). Voor demonstraties gelden (ook in tijden van Corona) de gebruikelijke regels van de Wet openbare manifestaties (WOM); demonstraties zijn dus niet verboden door een noodverordening (kamerbrief 8 juni 2020, p. 4). Wel is het zo dat de bevoegdheden die volgens de WOM worden uitgeoefend door de burgemeester, vanwege het feit dat er nu noodverordeningen gelden, worden uitgeoefend door de voorzitter van de betreffende veiligheidsregio (zie art. 39 Wet Veiligheidsregio’s). Volgens de WOM kunnen voorschriften, beperkingen en - in het ultieme geval - een verbod worden opgelegd ter bescherming van de gezondheid (artikel 5 lid 2 sub c WOM). Welke maatregelen nodig zijn moet bij elke demonstratie opnieuw worden beoordeeld. Het risico op Coronabesmettingen en de mogelijkheden om anderhalve meter afstand van elkaar te houden kan bij deze beoordeling een rol spelen. Ook hierbij geldt dat er eerst moet worden gekeken naar minder vergaande maatregelen en de proportionaliteit van het ingrijpen voordat  een demonstratie kan worden verboden. Als er (veel) meer demonstranten komen opdagen dan door de organisatoren verwacht werd, dan is dat op zich geen voldoende reden om de demonstratie te verbieden of op te breken. Het recht om te betogen omvat ook het recht om (spontaan) aan te sluiten bij een demonstratie. Als het daardoor echter onmogelijk wordt om veilige afstand te houden en besmettingsgevaar binnen de perken te houden, kan dit wel een reden vormen om in te grijpen en bijvoorbeeld geen nieuwe mensen meer toe te laten tot het gebied waar de demonstratie plaatsvindt of de demonstratie te beëindigen.

 

19. Wat moet de overheid doen om armoede door corona te voorkomen en te bestrijden?

Het coronavirus heeft grote gevolgen voor de economie. Veel mensen hebben geen of minder inkomsten uit werk. De verwachting is dat dit de komende tijd zal toenemen. Wat voor verplichtingen brengen mensenrechten mee voor de overheid om armoede te voorkomen en tegen te gaan?

Wat betekent armoede in termen van mensenrechten?

Het recht op een behoorlijke levensstandaard en bescherming tegen armoede en sociale uitsluiting zijn fundamentele mensenrechten. Een langdurig tekort aan financiële middelen kan op zichzelf al problematisch zijn vanuit het oogpunt van de rechten van de mens. Het recht op een behoorlijke levensstandaard betekent dat er voldoende inkomensondersteuning moet zijn om armoede te voorkomen.

Armoede raakt ook aan andere mensenrechten, zoals het recht op gezondheid, huisvesting en onderwijs. Bij het vormgeven van de herstelmaatregelen en de maatregelen om de effecten van een eventuele economische crisis te dempen, is het dan ook belangrijk dat aan mensenrechten wordt getoetst.

Gelijkheid en non-discriminatie

Mensenrechten verplichten de overheid om mensen in de meest kwetsbare situaties te beschermen en ervoor te zorgen dat de economische gevolgen van de coronacrisis hen niet onevenredig zwaar treffen. Mensen voor wie de maatregelen grote economische gevolgen hebben zijn bijvoorbeeld mensen met een laag inkomen en mensen met onzekere en tijdelijke arbeidscontracten, zoals flexwerkers. Ook zullen mensen die al regelmatig te kampen hebben met discriminatie bij toegang tot werk nu extra problemen ondervinden, zoals vrouwen, mensen met een beperking, ouderen, mensen met een migratieachtergrond en arbeidsmigranten.

Als er minder banen beschikbaar zijn door de crisissituatie, is er een nog groter risico op discriminatie van mensen uit die groepen bij toegang tot en behoud van werk. Het is nodig daar actief beleid op te ontwikkelen bij economische teruggang. Voorkomen moet worden dat mensen in armoede terechtkomen. Mochten mensen in armoede terecht zijn gekomen, dan moeten maatregelen worden genomen om hen daar zo snel mogelijk uit te halen.

Om discriminatie en toenemende ongelijkheid te voorkomen, zou de overheid de te verwachten gevolgen van voorgenomen maatregelen moeten onderzoeken en zouden zij na verloop van tijd de daadwerkelijke gevolgen moeten monitoren. Als bezuinigingen noodzakelijk zijn, mogen de meest kwetsbare mensen daardoor niet het hardst getroffen worden.

Participatie en empowerment

Cruciaal voor een effectieve bescherming van economische en sociale rechten is dat mensen tijdig en op alle fronten worden betrokken bij het maken, uitvoeren en monitoren van beleid. Dat vraagt van nationale en lokale overheden dat zij in een vroeg stadium nagaan wie mogelijk wordt geraakt door het beleid en hoe zij kunnen garanderen dat besluiten met hen en niet voor hen worden genomen. Extra inspanning om mensen te betrekken kan noodzakelijk zijn, omdat deelnemen aan de samenleving voor verschillende groepen mensen als gevolg van de beperkingen, maar ook door het wegvallen van de beperkingen, niet goed mogelijk is. Denk daarbij onder meer aan ouderen en mensen met een beperking. De verminderde zichtbaarheid mag niet tot gevolg hebben dat zij niet worden betrokken. Integendeel.

 

20. Zijn de bezoekregelingen van zorginstellingen in strijd met mensenrechten?

Vanwege COVID-19 konden bezoekers lange tijd niet of beperkt naar binnen bij instellingen voor ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Inmiddels kunnen familie en vrienden vaak weer op bezoek bij ouderen of mensen met een beperking. In hoeverre mag een instelling bezoek helemaal of deels verbieden voor de veiligheid en de gezondheid? Welke mensenrechten spelen hierbij een rol? En wie mag daarover beslissen?

Het recht op privé- en gezinsleven en autonomie

De bewoners van instellingen voor ouderenzorg en gehandicaptenzorg hebben net als ieder ander recht op privé- en gezinsleven (artikel 10 Grondwet, artikel 8 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en artikel 22 VN-verdrag handicap).

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft dit recht uitgelegd als een recht dat van groot belang is voor de ontwikkeling en uitdrukking van iemands identiteit en persoonlijkheid. Daaronder valt ook het recht om banden te onderhouden tussen partners in een duurzame relatie, met minderjarige kinderen en om relaties met anderen aan te gaan en te onderhouden.

Verder moeten ouderen en mensen met een beperking zoveel mogelijk vrijheid hebben om zelf beslissingen te nemen. Dit heet persoonlijke autonomie en geldt als grondbeginsel van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en het VN-verdrag handicap.

In de periode dat instellingen geen of nauwelijks bezoekers toelieten, werden deze rechten van ouderen en mensen met een beperking voor een groot deel opzij geschoven. Daarnaast verboden instellingen bewoners vaak om het pand of de locatie te verlaten. De bewoners konden hierdoor in een sociaal isolement belanden, met groot risico op psychische, fysieke, emotionele en pedagogische schade.

De impact is heel groot voor ouderen en mensen met een beperking omdat zij afhankelijk zijn van anderen. Direct contact met familie en cruciale personen is voor hen extra belangrijk, omdat zij verder vaak weinig persoonlijke contacten hebben. Niet iedereen begrijpt of waardeert alternatieve vormen van communicatie, zoals beeldbellen.

Recht op leven en zo goed mogelijke gezondheid

Daarnaast hebben de bewoners, maar ook personeel en bezoekers, recht op een zo goed mogelijke gezondheid en op goede zorgverlening. De overheid is mensenrechtelijk verplicht om deze te beschermen en moet dus maatregelen nemen bij een pandemie als COVID-19.

Zorgaanbieders moeten ‘goede zorg’ verlenen op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (hierna: Wkkgz). Om goede zorg te verlenen moeten ze besmettingen voorkomen maar ook de rechten van cliënten respecteren (artikel 2 lid 2 sub c Wkkgz).

Zorgvuldig afwegen van belangen

De zorginstellingen in de ouderenzorg baseerden hun bezoekverbod op de geldende noodverordeningen van de overheid. In de gehandicaptenzorg maakten brancheorganisaties een eigen bezoekersregeling. De beperking van rechten vond dus vooral plaats in de relatie tussen zorgaanbieder en cliënt. Maar de overheid is ook verantwoordelijk, omdat de instellingen besluiten namen op basis van overheidsvoorschriften.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft bepaald dat de overheid in zo’n situatie moet zorgen dat grondrechten ook in private verhoudingen beschermd worden, dus tussen burgers en organisaties.

De overheid moet altijd een zorgvuldige afweging maken van de verschillende belangen en duidelijk uitleggen hoe deze afweging gedaan is. Voor die afweging zijn van belang:

 • de grondslag van de rechten en beperkingen (waar die rechten en beperkingen op gebaseerd zijn);
 • de legitimiteit van de doelstellingen (of het doel wel goed is);
 • de proportionaliteit (of het niet een te zwaar middel is); 
 • en de geschiktheid van de maatregelen.

De maatregelen hadden een legitiem doel, namelijk de bescherming van de volksgezondheid. Staten hebben volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens veel vrijheid om zelf beleid te maken waardoor meer mensen gezond blijven. Deze beleidsvrijheid wordt kleiner als het gaat over een kernrecht als het recht op privé- en gezinsleven, waarbij ook het belangrijke beginsel van persoonlijke autonomie meeweegt.

Het bezoekverbod lijkt direct na de uitbraak van COVID19 proportioneel en noodzakelijk te zijn geweest om verspreiding van het virus te voorkomen. De ziekte greep om zich heen, ook in zorginstellingen. Maar naarmate deze verspreiding afnam, hadden instellingen meer mogelijkheden om het recht op privé- en gezinsleven te respecteren.

Echter, zelfs toen het ministerie van Volkgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de branche adviseerden om de strenge bezoekmaatregelen af te bouwen, bleven diverse zorginstellingen vasthouden aan het bezoekverbod of ze boden slechts heel beperkte bezoekmogelijkheden en dan soms met gezondheidscontroles voor de bezoekers.

Dit is niet in alle gevallen meer proportioneel (het middel is te zwaar): zorginstellingen kunnen inmiddels in overleg met de cliëntenraad nieuwe regels opstellen waarbij bezoekers veilig hun familie of vrienden kunnen bezoeken. Zo kunnen bezoekers afstand houden, beschermende kleding dragen of getest worden.

In plaats van een algemene bezoekregeling moeten zorginstellingen per locatie inschatten hoe groot het risico is op besmetting en regels waar mogelijk aanpassen aan de specifieke situatie. Daarnaast moeten instellingen de wilsbekwaamheid van de bewoner respecteren. Dat betekent dat zij zoveel mogelijk de wensen moeten respecteren van bewoners die in staat zijn om zelf te bepalen of bezoek voor hem of haar goed is en of hij of zij dat wil of niet.

Tijdelijke wet maatregelen COVID-19

De Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 die nu bij de Eerste Kamer ligt, maakt duidelijk dat de zorgaanbieders ervoor moeten zorgen dat bezoekers voldoende afstand houden. Alleen als de minister dat apart nog bepaalt, kan bezoek beperkt of verboden worden. Dat kan hij doen als er in de regio een uitbraak is en de zorglocaties daartegen onvoldoende maatregelen nemen. Ook moet de instelling rekening houden met de consequenties van een nieuw bezoekverbod of bezoekbeperking voor het algehele welzijn van de cliënten, patiënten en zorgverleners.

Ten slotte mogen zorginstellingen volgens het wetsvoorstel de toegang niet beperken voor functionarissen die wettelijk recht op contact met bewoners hebben, zoals advocaten, cliëntenvertrouwenspersonen en patiëntenvertrouwenspersonen. Zo staat dat immers ook in de Wet zorg en dwang en de Wet verplichte ggz. Het College heeft in zijn commentaar op de eerdere versie van het wetsvoorstel er op aangedrongen om dat zo te regelen.

 

21. Coronavaccinatie: vrijwillig of verplicht?

Begin 2021 biedt ook de Nederlandse overheid vaccinaties tegen COVID-19 aan. De overheid gaat burgers vooralsnog niet verplichten om zich te laten vaccineren. Je mag dus zelf beslissen of je je laat inenten of niet. Is dat in overeenstemming met mensenrechten? En mogen bedrijven, instanties en bijvoorbeeld organisatoren van festivals een bewijs van vaccinatie als eis stellen aan toegang?

Bij voorkeur vrijwillig

Het bekende Rijksvaccinatieprogramma (RVP) in Nederland biedt alle jonge kinderen inentingen tegen besmettelijke ziekten. Het aanbod is op basis van vrijwilligheid en heeft als doel het op peil houden van groepsbescherming. Jarenlang was dat succesvol, alleen de laatste jaren schommelde de vaccinatiegraad tegen mazelen richting grenswaarde van vaccinatiegraad 92-94%. Nederland kent geen vaccinatieplicht voor mazelen en andere ziekten. Omringende landen als België, Duitsland en Frankrijk hebben wel varianten daarvan ingevoerd.

Op 21 april 2021 oordeelde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat kleuterscholen in Tsjechië niet-gevaccineerde kinderen mogen weigeren. Deze uitspraak betekent niet dat elk land nu een vrijbrief heeft om verplichte vaccinaties in te stellen. De legitimiteit moet per geval beoordeeld worden.

Het op basis van vrijwilligheid aanbieden van vaccinatie tegen COVID19 sluit dus aan bij het gangbare beleid in het RVP. Er wordt nu volop ingezet op het bieden van informatie over de verschillende vaccins, voor wie die het beste geschikt zijn, over de mate van bescherming en eventuele bijwerkingen. Naarmate het aantal inentingen toeneemt, stijgt ook de groepsbescherming.

Een verplichte vaccinatie botst met het recht op onaantastbaarheid van het lichaam: het recht om autonoom, dus zelf, te bepalen over medische ingrepen (artikel 8 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM); zie ook artikel 11 Grondwet en artikel 7:450 Burgerlijk Wetboek). Het weigeren van een vaccinatie kan bovendien ingegeven zijn door godsdienstige of levensbeschouwelijke opvattingen en dan is ook de godsdienst- en gewetensvrijheid (artikel 9 EVRM, artikel 6 Grondwet) in het geding.

De bovengenoemde rechten zijn niet absoluut. Een inbreuk daarop ter bescherming van de volksgezondheid kan gerechtvaardigd zijn. In dat verband is relevant dat de overheid ook de mensenrechtelijke plicht heeft tot bescherming van het recht op leven (art. 2 EVRM) en het recht op gezondheid (art. 12 IVESCR). In algemene zin staan mensenrechten dus niet in de weg aan een verplichting tot vaccineren, als die verplichting nodig is om de kans tot besmetting met COVID-19 te verkleinen of de vaccinatiegraad te verhogen.

Wel vloeien uit de bovengenoemde mensenrechtenbepalingen een aantal voorwaarden voort voor verplichte vaccinatie. Allereerst zal die verplichting in een wet moeten worden vastgelegd. Bovendien zal moeten worden aangetoond dat die vaccinatie echt noodzakelijk is om de volksgezondheid te beschermen. Noodzakelijk betekent dat de maatregel proportioneel moet zijn, dat deze in redelijke verhouding staat tot het te bereiken doel, en dat het niet mogelijk is om dat doel te bereiken op een manier die de betreffende mensenrechten minder aantast (het subsidiariteitsvereiste). Dat er op zich een goede reden is voor inenting tegen COVID-19, door de Wereldgezondheidsorganisatie betiteld als een pandemie, is evident. Vaccinaties beschermen degenen die ingeënt worden en ook degenen daaromheen. De werking en veiligheid ervan wordt zorgvuldig getoetst door gezaghebbende instanties als het Europees Medisch Agentschap en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.

Het snel invoeren van een vaccinatieplicht voor COVID-19 is, vanwege de bovengenoemde voorwaarden, echter niet eenvoudig. Er zal dus een wet moeten komen die dit regelt. De Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 en de Wet publieke gezondheid bevatten nu namelijk geen bepalingen die een vaccinatieplicht mogelijk maken. Het maken van een wet om vaccinatie te verplichten zou kunnen leiden tot groeiende weerstand tegen vaccinatie en een langdurige en polariserende parlementaire behandeling, die de effectiviteit van de vaccinatiecampagne juist ondermijnt. Bovendien vergt het subsidiariteitsvereiste dat minder ingrijpende maatregelen eerst een kans krijgen. Dus sowieso eerst een flinke tijd vaccineren op vrijwillige basis en kijken tot hoever de vaccinatiegraad oploopt.

Overigens zouden op een vaccinatieplicht altijd uitzonderingen mogelijk moeten zijn, bijvoorbeeld als iemand bezwaar maakt op grond van godsdienst of levensbeschouwing of in verband met een ziekte die vaccineren niet wenselijk maakt. Dan gaat het gelijkebehandelingsrecht spelen en moet er een objectieve rechtvaardiging zijn voor mogelijke discriminatie op die gronden.

Vaccinatiebewijs als toegangseis en werknemersverplichting?

Het RIVM maakt een centraal register waarin informatie over alle uitgevoerde vaccinaties wordt opgeslagen. Aan mensen die worden opgeroepen voor vaccinatie, zal vooraf worden gevraagd of zij toestemming geven hun gegevens met het centrale register te delen. Het kabinet heeft nog geen uitsluitsel gegeven over het al dan niet uitgeven van een vaccinatiebevestiging. Dat zo’n ‘vaccinatiebewijs’ nodig kan zijn voor toegang tot een ander land, is niet zo opmerkelijk. Maar mag dat bewijs van vaccinatie ook voor andere doelen dan internationaal reizen gebruikt worden?

Een vaccinatiebewijs bevat medische gegevens, die alleen met toestemming van de betreffende persoon ingezien mogen worden. Bij het vragen om persoonsgegevens moet volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) het geven van toestemming expliciet, geïnformeerd en in vrijheid gebeuren.

Private partijen zouden het tonen van bewijs van coronavaccinatie kunnen gaan eisen in de toegang tot goederen en diensten. Horeca-uitbaters en festivalorganisatoren bijvoorbeeld mogen een eigen deur/toegangsbeleid voeren, mits binnen de grenzen van de wet. De rechter heeft bepaald dat ook private partijen alleen inbreuk mogen maken op grondrechten (zoals de onaantastbaarheid van het lichaam) wanneer dat proportioneel en is en niet op een minder ingrijpende manier mogelijk is. Als zij een klant weigeren omdat die geen vaccinatiebewijs toont, moeten zij aantonen dat zijn of haar beleid noodzakelijk is om de gezondheid van zijn klanten en personeel te waarborgen, dat dat doel niet met andere maatregelen bereikt kan worden en dat het doel de inbreuk op het grondrecht rechtvaardigt.

Ook werkgevers willen wellicht van hun werknemers weten of zij gevaccineerd zijn of niet. Een werkgever heeft een vergaande zorgplicht als het gaat om een gezonde werkomgeving. Hij moet maatregelen nemen waarmee hij schade in redelijkheid kan voorkomen. Vooral in de zorg is het belang van veiligheid voor cliënten en personeel groot. In die omgeving kan een verzoek om vaccinatiegegevens te tonen meer proportioneel zijn.

Voor vaccinatie tegen hepatitis B gelden al wel bijzondere regels. Volgens de arbeidsomstandighedenwet zijn werkgevers verplicht om werknemers die in contact komen met bloed, in de gelegenheid te stellen zich te laten vaccineren tegen deze besmettelijke ziekte. Van bijvoorbeeld chirurgen en andere bij operaties betrokken zorgmedewerkers wordt verwacht dat zij zich tegen hepatitis B laten inenten.

De AVG biedt enige ruimte voor oplossingen via de bepaling dat gezondheidsgegevens bij uitzondering wél mogen worden gedeeld, als ‘de verwerking ervan noodzakelijk is om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid’. Dat moet dan wel wettelijk geregeld worden.

Prikprivileges?

Een discussiepunt dat gerelateerd is aan het bovenstaande is de vraag of de overheid een regeling zou mogen maken waarin aan personen die zijn gevaccineerd bepaalde vrijheden worden gegund die ongevaccineerde personen niet hebben. Denk aan: meer bewegingsvrijheid, meer mogelijkheden om te winkelen, uit te gaan, etc. Rond deze vraag gelden grotendeels dezelfde uitgangspunten als hierboven geschetst. Het toekennen van zulke ‘privileges’ aan gevaccineerde personen zal vergen dat personen hun medische informatie delen met derden. En dat kan alleen met geïnformeerde en in vrijheid gegeven toestemming.

Nu kan geredeneerd worden dat personen die zich hebben laten vaccineren er waarschijnlijk weinig moeite mee hebben om die toestemming te geven. Maar op die manier bestaat er natuurlijk ook druk op personen die niet gevaccineerd zijn om hun medische gegevens te verstrekken. En als dat het geval is, vergt de AVG toch dat dit in een wet geregeld wordt. Bovendien zal dan ook weer rekening gehouden moeten worden met personen die om een godsdienstige of levensbeschouwelijke reden niet gevaccineerd willen worden en met mensen die om een medische reden niet gevaccineerd kunnen worden. Het toekennen van privileges aan gevaccineerden klinkt positief, maar in wezen komt het neer op het uitsluiten van mensen die niet gevaccineerd zijn. Als de overheid een regeling zou willen maken, zal de vraag beantwoord moeten worden hoe gerechtvaardigd het creëren van een dergelijke maatschappelijke tweedeling is en hoe een eventuele regeling in de praktijk gehandhaafd zou moeten worden.

Daarnaast geldt dat de risico’s op verspreiding van het coronavirus pas echt minder worden als een voldoende percentage van de bevolking immuun is als gevolg van vaccinatie. Het opbouwen van die immuniteit bij een persoon vergt op zich al enige tijd en het daadwerkelijk vaccineren van grote groepen mensen ook. Het is dus niet zo dat gevaccineerde personen al snel na hun inenting zonder risico’s weer hun ‘normale’ leven zouden kunnen hervatten. Het zal sowieso nog even duren voor er voldoende andere gevaccineerde en immune mensen zijn om dat ‘normale’ samenleven weer vorm te geven. In die zin loopt de discussie over prikprivileges enigszins op de zaken vooruit.

 

22. IC-triage en mensenrechten

Door de COVID-19 pandemie neemt de druk op de landelijke capaciteit van de intensive care (IC) toe. Als het aantal IC- patiënten toeneemt kan de situatie zich voordoen dat er meer IC- patiënten zijn dan beschikbare IC- plekken. In dat geval is sprake van fase 3 van de pandemie. In deze fase vindt triage van patiënten die een IC-plek behoeven plaats op basis van medische en niet-medische overwegingen. De artsen moeten dan beslissen over wie wel en wie geen plek op de intensive care krijgt. Voor deze fase is het draaiboek ‘Triage op basis van niet medische overwegingen voor IC-opname ten tijde van fase 3 in de COVID-19 pandemie’ opgesteld.

Hoe verhoudt dit zich tot mensenrechten?

Iedereen heeft het recht op leven en het recht op gezondheid, dat ook het recht op goede gezondheidszorg omvat. De overheid mag ter bescherming van onze volksgezondheid deze rechten echter wel beperken. Bijvoorbeeld als fase 3 van de pandemie zich aandient en IC- triage noodzakelijk is omdat er te weinig IC-bedden zijn voor het aantal patiënten dat deze nodig heeft. Daarbij geldt wel het uitgangspunt dat iedere patiënt gelijkwaardig is want iedereen heeft dezelfde rechten.

Is er sprake van leeftijdsonderscheid?

Als zich fase 3 van de pandemie voordoet hanteert het triage draaiboek een aantal selectiecriteria voor IC- bedden. Deze criteria zijn verdeeld in een aantal stappen. Bij fase 3, stap A en B vindt triage plaats op basis van medische criteria. Als daarna nog een tekort aan IC- plekken bestaat, treedt stap C in werking. Tijdens deze stap wordt overgegaan op niet-medische overwegingen en krijgen patiënten uit een jongere generatie voor een IC-opname voorrang op oudere patiënten.

In artikel 1 van de Grondwet staat dat iedereen in gelijke gevallen gelijk moet worden behandeld. Dat betekent dat niemand in Nederland op welke grond dan ook gediscrimineerd mag worden. Maar dat wil niet zeggen dat er nooit onderscheid, bijvoorbeeld op grond van leeftijd, gemaakt mag worden. Er is alleen pas sprake van discriminatie als het gemaakte onderscheid niet objectief gerechtvaardigd is, oftewel als er geen goede redenen zijn om het onderscheid te maken en het gemaakte onderscheid niet evenredig is aan het doel dat met dat onderscheid wordt nagestreefd.

Hoe verhoudt artikel 1 Grondwet zich dan tot de problematiek van IC-triage?

Dat is behoorlijk ingewikkeld. Artikel 1 Grondwet richt zich in de eerste plaats tot de overheid. De artsen die de triage moeten verrichten zijn geen overheidsmedewerkers. Zij zijn in dienst van private ziekenhuizen. Artikel 1 van de Grondwet is dus niet rechtstreeks op hun handelen van toepassing.

Bij de totstandkoming van de Grondwet is echter bepaald dat artikel 1 ook betekenis zou moeten hebben voor de verhoudingen tussen burgers onderling en tussen burgers en private organisaties. De belangrijkste manier om artikel 1 Grondwet effect te geven in dat soort situaties, is door een wet te maken die ook in dat soort situaties discriminatie verbiedt. Daarom hebben we in Nederland verschillende gelijkebehandelingswetten.

Eén van deze wetten is de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd. Deze wet ziet echter alleen op het terrein van werk en arbeidsverhoudingen. Er is dus op dit moment geen specifieke wet die het maken van leeftijdsonderscheid op andere maatschappelijke terreinen verbiedt. Dat betekent dat IC-triage waarbij in het ergste scenario de selectie op basis van leeftijd moet plaatsvinden volgens de wetgeving gelijke behandeling momenteel niet is verboden.

Het discriminatieverbod zoals dat in artikel 1 Grondwet en in verschillende mensenrechtenverdragen staat, betekent ook dat de overheid zich moet inspannen om discriminatie tussen burgers onderling tegen te gaan.

Moet de regering of de wetgever op basis van die inspanningsverplichting ingrijpen als er in de IC’s leeftijdsonderscheid dreigt te worden gemaakt?

Dat zal er van afhangen of het leeftijdsonderscheid objectief gerechtvaardigd is of niet. Bij het vaststellen of er een objectieve rechtvaardiging is, gaat het er in de eerste plaats om dat er niet op geheel willekeurige basis beslissingen worden genomen. Beslissingen zullen zorgvuldig moeten worden genomen en voors- en tegens van verschillende manieren van selectie moeten worden afgewogen.

Bij het vaststellen van het triage draaiboek voor de IC-artsen is dat, voor zover het College heeft kunnen waarnemen, zorgvuldig gebeurd. Ook is er breed draagvlak voor de voorgestelde keuzes bij artsen, belangenorganisaties en het parlement. Dat maakt dat er uit het discriminatieverbod van artikel 1 Grondwet en de mensenrechtenverdragen niet direct een dwingende juridische plicht voortvloeit voor de overheid om hier in te grijpen. Vanuit ethisch perspectief kan echter best betoogd worden dat selecteren op grond van leeftijd in een situatie als deze principieel onjuist en discriminerend is. En op grond van dat soort overwegingen zou de politiek er voor kunnen kiezen om toch in te grijpen. Minister Van Ark heeft dit wel overwogen, maar een meerderheid van de Tweede Kamer vond dit geen goed plan. Daarna heeft de minister geconcludeerd dat de keuzes van het draaiboek liggen binnen de ruimte die rechtvaardigingsgronden voor het maken van onderscheid naar leeftijd bieden.

 

23. Avondklok en mensenrechten

Tijdens de persconferentie op 20 januari 2021 heeft het kabinet een aanvullend pakket van maatregelen aangekondigd om het aantal coronabesmettingen verder in te dammen. Tot één van deze maatregelen behoort het instellen van een landelijke avondklok. De avondklok geldt nu, na verlenging, tot en met maandag 15 maart. Het is daardoor verboden om tussen negen uur ‘s avonds en half vijf ‘s ochtends buiten te zijn. De avondklok moet voorkomen dat mensen in groepen naar buiten gaan en dat mensen bij elkaar op bezoek gaan. Het moet de kans op besmettingen verkleinen en is volgens het kabinet nodig vanwege de Britse variant van het coronavirus, die veel besmettelijker lijkt.

Een avondklok beperkt het recht op bewegingsvrijheid. Dit recht betekent dat iedereen zich vrij en zonder voorafgaande toestemming mag bewegen in de openbare ruimte. Denk bijvoor­beeld aan het bezoeken van vrienden en familie, naar het werk gaan, boodschappen doen of hardlopen in een park. Het zijn allemaal belangrijke onderdelen van ons dagelijks leven. Hierdoor kan je meedoen aan de samenleving.

Artikel 2 van het Vierde Protocol bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) staat beperkingen op het recht op bewegingsvrijheid toe, maar alleen als hier een specifieke en voldoende duidelijke wettelijke basis voor is. Daarnaast moeten beperkingen volgens artikel 2, derde lid, van het Vierde Protocol noodzakelijk, in verhouding en effectief zijn om de gezondheid te beschermen.

Op 19 februari 2021 heeft de Eerste Kamer de Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht Covid-19 aangenomen. Met deze wet heeft de regering een juridisch fundament gelegd voor de avondklok. Deze wet bepaalt dat de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport regels kan stellen over het “vertoeven in de openlucht”. Tuinen of andere buitenruimtes die bij woningen horen, vallen daar niet onder. 

De avondklok moet daarnaast ten eerste een noodzakelijke, en ten tweede een evenredige maatregel zijn. In dit verband speelt een rol dat deze maatregel een aanvulling is op verschillende andere maatregelen. Om de verspreiding van het virus te beperken worden op dit moment namelijk veel verschillende maatregelen tegelijk genomen. Deze maatregelen zijn allemaal bedoeld om het contact tussen mensen te beperken. Die maatregelen hebben samen een bepaald effect op het beperken van de verspreiding van het virus.

Het College ziet dat dit het enerzijds moeilijker maakt te onderbouwen wat het precieze (extra) effect is van  de avondklok. Anderzijds ziet het College dat er belangrijke redenen worden gegeven  die deze maatregel wel kunnen rechtvaardigen. Hierbij speelt ten eerste een belangrijke rol dat de maatregel is bedacht vanwege de grote zorgen over de meer besmettelijke Britse variant van het virus. Ten tweede speelt ook mee dat uit informatie over andere landen waar de verspreiding van deze variant al dominanter is, blijkt dat een avondklok leidt tot een significante afname van het besmettingsgevaar. Ten derde speelt hier mee dat de eerste en tweede golf hebben laten zien dat ingrijpen noodzakelijk is op het moment dat dat het grootste effect heeft en daarmee de druk op de zorg voorkomen kan worden.