Dossier

Huiselijk geweld

In Nederland hebben jaarlijks tussen de 200.000 en 230.000 mensen te maken met ernstig of herhaald huiselijk geweld. Daarmee is dit de meest voorkomende vorm van geweld. Het is ook de meest voorkomende vorm van geweld tegen vrouwen. Want hoewel iedereen slachtoffer kan worden van huiselijk geweld, zijn vrouwen veel vaker slachtoffer van huiselijk geweld dan mannen. De meeste plegers van geweld tegen vrouwen (91%) zijn mannen.

Wat is huiselijk geweld?

Onder huiselijk geweld valt veel meer dan veel mensen denken. Het gaat hierbij om fysiek, seksueel, psychologisch of economisch geweld. En het gaat om geweld binnen het gezin of het huishouden of tussen (ex)partners. Het maakt hierbij niet uit of de dader in dezelfde woning als het slachtoffer verblijft of heeft verbleven. Andere vormen van huiselijk geweld zijn: gedwongen huwelijk, iemand in huis opsluiten, bedreiging met mishandeling, verwaarlozing en stalking. Dit staat in het Verdrag van Istanbul.

Wat heeft dit met mensenrechten te maken?

Mensenrechten gaan in de eerste plaats over de relatie tussen een burger en de overheid. Maar een belangrijke taak van de overheid is ook om burgers tegen elkaar te beschermen. Dat kan zelfs gaan over dingen die achter de voordeur gebeuren. Natuurlijk kan de overheid niet ieder geval van huiselijk geweld voorkomen. Maar de overheid moet er alles aan doen om dit te voorkomen en te bestrijden. Als de overheid onvoldoende doet, dan kunnen verschillende mensenrechten in het gedrang komen. Bijvoorbeeld het recht op leven. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als de politie onvoldoende bescherming biedt aan een vrouw die meerdere keren bij de politie meldt dat haar ex-partner haar stalkt en dreigt te vermoorden. Geweld tegen vrouwen is daarnaast een vorm discriminatie van vrouwen.

De rol van de overheid

Huiselijk geweld is geen privéprobleem, maar een maatschappelijk probleem. Een probleem dat de overheid moet voorkomen en bestrijden. Als er een geval van geweld is, moet de overheid dit onderzoeken en ervoor zorgen dat er opvang en hulp is voor het slachtoffer. Dat vraagt onder andere om voldoende opvangplaatsen en medische, psychische en juridische bijstand. De hulpverleners moeten deskundig zijn in het omgaan met slachtoffers van huiselijk geweld. Als het gaat om een strafbaar feit, dan moet de pleger van het geweld worden vervolgd en gestraft. De overheid moet er ook voor zorgen dat de plegers niet opnieuw geweld plegen.

Daarnaast moet de overheid iets doen aan de oorzaken. Bijvoorbeeld door het uitbannen van vooroordelen over hoe meisjes, vrouwen, jongens en mannen zich horen te gedragen, zowel in het gezin als daarbuiten. En door zich in te zetten voor meer economische zelfstandigheid van vrouwen. Structurele verandering van machtsverhoudingen en denkbeelden over vrouwen en mannen zijn nodig om geweld tegen vrouwen terug te dringen.

Wat kun je zelf doen?

Wie zelf slachtoffer is van huiselijk geweld, of zich zorgen maakt over iemand anders, kan meer informatie vinden op vooreenveiligthuis.nl.

Wat doet het College?

De komende jaren besteedt het College extra aandacht huiselijk geweld tegen vrouwen. Inzet van het College is dat deze vorm van geweld tegen vrouwen afneemt. En dat vrouwen die slachtoffer zijn van deze vorm van geweld tijdig bescherming en hulp krijgen. Dit valt onder het programma gendergelijkheid. In 2019 bracht het College een rapportage over de naleving door de overheid van het Verdrag van Istanbul uit. Hierin heeft het College ook aandacht besteed aan huiselijk geweld tegen vrouwen.

Wil je iets kwijt over dit onderwerp?