Dossier

VN-verdrag handicap

Doel van het VN-verdrag handicap is het bevorderen, beschermen en waarborgen van de mensenrechten van mensen met een beperking. Grondbeginselen in het verdrag zijn toegankelijkheid, persoonlijke autonomie en volledige participatie. Het is belangrijk dat de overheid bij het maken van beleid en wetgeving rekening houdt met deze grondbeginselen. In het verdrag is aangegeven wat de overheid moet doen om ervoor te zorgen dat de positie van mensen met een beperking verbetert. Het VN-verdrag handicap trad op 14 juli 2016 in Nederland in werking. Vaak wordt ook de afkorting CRPD gebruikt: Convention on the Rights of Persons with Disabilities.

Sterkere positie voor mensen met een beperking

Het VN-verdrag handicap versterkt de positie van mensen met een beperking. Het bepaalt onder andere dat zij recht hebben om zelfstandig te wonen, naar school te gaan, het openbaar vervoer te gebruiken of aan het werk te zijn. Net als ieder ander. De overheid (gemeente, provincie en rijk) moet zorgen dat dit wordt gerealiseerd.

Ook staat in het verdrag dat mensen met een beperking zelfstandig besluiten moeten kunnen nemen, bijvoorbeeld over geldzaken of waar zij willen wonen. En dat zij ondersteund moeten worden als zij daartoe niet in staat zijn. Het College heeft laten onderzoeken in hoeverre de wetgeving over curatele, bewindvoering en mentorschap mensen met een beperking in staat stelt om zelfstandig besluiten te nemen.

Het verdrag in de praktijk

De overheid moet de burgerlijke en politieke rechten uit het VN-verdrag handicap direct in de praktijk brengen. Bijvoorbeeld het recht om niet gediscrimineerd te worden en het recht om te mogen stemmen. Bij de economische, sociale en culturele rechten krijgt de overheid de tijd om stap voor stap regelingen te treffen en beleid te ontwikkelen. Dit betekent dat de overheid de tijd krijgt om rechten zoals het recht op onderwijs, het recht op wonen en het recht op zorg voor iedereen te realiseren.

Om te voldoen aan het VN-verdrag handicap zijn bij de inwerkingtreding van het verdrag verschillende wetten aangepast. Zo staat het recht om niet gediscrimineerd te worden in de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte. Deze wet is ook van toepassing op aanbieders van goederen en diensten, zoals een winkel of een restaurant. Een andere wet die is aangepast is de Kieswet. Hierin staat nu dat alle stemlokalen in de gemeente zodanig gelegen, ingericht en uitgerust moeten zijn, dat mensen met een lichamelijke beperking zoveel mogelijk zelfstandig hun stem kunnen uitbrengen. Het is de bedoeling dat zo snel mogelijk 100% van de stemlokalen toegankelijk zijn voor iedereen.

College als toezichthouder

In Nederland houdt het College voor de Rechten van de Mens toezicht op de naleving van het verdrag en de manier waarop het verdrag in de praktijk wordt gebracht (implementatie). Die taak heeft het College sinds 14 juli 2016, toen het verdrag ging gelden in Nederland. Als toezichthouder bekijkt het College:

 • of wetten en beleid voldoen aan de normen van het VN-verdrag;
 • welke instanties betrokken zijn bij de uitvoering van het verdrag en hoe zij deze taak uitvoeren;
 • of de situatie van mensen met een beperking verbetert; 
 • of de maatschappij inclusiever wordt.

Rapportage 2021

Op 3 december 2021, de Internationale Dag voor Mensen met een Beperking, presenteerde het College zijn jaarlijkse rapportage. De rapportage geeft inzicht in de stand van zaken rond de naleving van het VN-verdrag handicap in Nederland. In 2021 stond het thema 'Toegang tot hulpmiddelen in het recht op persoonlijke mobiliteit centraal'. Uit deze rapportage bleek dat mensen met een beperking nog steeds onnodig veel problemen ondervinden bij het aanvragen van hulpmiddelen. Dit komt bijvoorbeeld door ingewikkelde procedures, een gebrek aan maatwerk of het telkens opnieuw moeten bewijzen dat je een beperking hebt. Het College vindt de toegang tot hulpmiddelen nog steeds onvoldoende. Ondanks stappen in de goede richting moet de overheid nog veel doen om de situatie te verbeteren. Volgens het College moet de overheid onder meer wetgeving aanpassen en onderzoeken of er één centraal punt kan worden opgezet waar mensen met een beperking terecht kunnen. Lees hier meer over de rapportage en de aanbevelingen van het College. 

Internationaal toezicht

Er is ook een internationale toezichthouder. Dat is het VN-comité voor de rechten van personen met een beperking. Landen die partij zijn bij het verdrag moeten twee jaar nadat het verdrag in werking is getreden een uitgebreid rapport indienen bij het comité. In dit rapport moet staan welke maatregelen zijn genomen om het verdrag te realiseren. Na het eerste rapport moet elke vier jaar opnieuw een rapport worden ingediend. Nederland moet dus ook aan dit comité rapporteren over de implementatie van het verdrag. Het eerste rapport is in juni 2018 ingediend bij het VN-comité.

Rapportage aan het VN-comité

Op 3 december 2018, op de internationale dag voor mensen met een beperking, heeft het College zijn rapport uit over de uitwerking van het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap in Nederland over de eerste twee jaar uitgebracht. Dit rapport is gericht aan het VN-comité, als toezichthouder op de uitvoering van het verdrag.

Uit het rapport blijkt dat Nederlandse overheid wel stappen heeft gezet om een inclusieve maatschappij te bevorderen, maar dat de aanpassingen te langzaam gaan.
Lees het volledige rapport aan het VN-comité. Onder deze link vind je zowel het volledige rapport Nederlandstalig en Engelstalig als de Easy Read Nederlandstalig en Engelstalig.

Bekijk ook de film in gebarentaal van de inleiding, werkwijze en samenvatting van het rapport:

Ervaringsdeskundigheid

Het actief betrekken van ervaringsdeskundigen bij de uitvoering van het verdrag is niet vrijblijvend, maar een belangrijke verplichting van het verdrag (zie artikel 4, derde lid, VN-verdrag handicap). Dit betekent dat mensen met een beperking moeten meedenken over nieuwe wetten en beleid die het verdrag uitvoeren en die hun aangaan. Niet pas helemaal aan het einde, maar gelijk al vanaf het begin van het proces, zegt het VN-comité inzake de rechten van mensen met een handicap. Ervaringsdeskundigen weten bijvoorbeeld heel goed wat voor obstakels zij tegenkomen in het dagelijkse leven. Participatie draagt niet alleen bij aan de kwaliteit en effectiviteit van beleid en wetgeving, maar zorgt ook voor een toegankelijke samenleving.

Volgens het College moeten de regering en gemeenten regels maken over hoe zij ervaringsdeskundigen betrekken. Daarnaast moeten ze het makkelijker maken voor mensen met een beperking om mee te denken. Een aantal belangrijke aandachtspunten:

 • Maak alle informatie over wetten en beleid toegankelijk en beschikbaar voor iedereen.
 • Maak meedenken ook toegankelijk en laagdrempelig: denk bijvoorbeeld aan vervoer, toegankelijke gebouwen en vergoedingen.
 • Diversiteit is cruciaal. Er moeten mensen met verschillende beperkingen meedenken over wetten en beleid. Iedereen heeft namelijk eigen ervaringen, kennis en behoeften. Daarnaast moet er ook verschil zijn in geslacht en leeftijden.

Lees meer over beleidsparticipatie in de monitorrapportage uit 2020

Klankbordgroep VN-verdrag handicap 

Het College houdt toezicht op de uitvoering van het VN-verdrag handicap met betrokkenheid van mensen met een beperking en hun organisaties (artikel 33, tweede en derde lid, VN-verdrag handicap). De klankbordgroep VN-verdrag handicap van het College helpt het College daarbij. De leden van de klankbordgroep hebben ervaring met het leven met een beperking. De klankbordgroep komt twee keer per jaar bijeen en ook tussentijds is er contact met de klankbordleden. Het College overlegt met de klankbordleden onder meer over de volgende werkzaamheden:

 • De manier van monitoren en monitoringsrapportages
 • Het doen van onderzoek, het geven van adviezen en aanbevelingen
 • Het organiseren van bijeenkomsten over onderwerpen uit het verdrag
 • Bij andere activiteiten als toezichthouder op het verdrag

Het College gebruikt de inbreng van de klankbordleden bij het maken van werkplannen en bij het monitoren van de uitvoering van het VN-verdrag handicap. Lees hier meer over de leden van de klankbordgroep.

Meldpunt Onbeperkt Stemmen

Het recht om te stemmen is een belangrijk mensenrecht. Dat is vastgelegd in verschillende mensenrechtenverdragen. Voor mensen met een beperking is dit recht nog eens benadrukt in artikel 29 van het VN-verdrag handi­cap. Volgens dit artikel hebben mensen met een beperking het recht om deel te nemen aan het politieke en openbare leven. Net als ieder ander in Nederland. Dit betekent onder meer dat zij zonder obstakels en zo zelfstandig mogelijk moeten kunnen stemmen. Verkiezingen moeten dus voor iedereen toegankelijk zijn. Als toezichthouder verzamelt het College sinds 2017 ervaringen van mensen met een beperking rondom de (on)toegankelijkheid van verkiezingen. Het College heeft in 2017, 2018, 2019 en 2021 ervaringen opgehaald met behulp van het online meldpunt ‘Onbeperkt Stemmen’. Bekijk hier de eindresultaten van 2021.

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 werd een meldpunt opengesteld door Ieder(in). Meer over het meldpunt.

Meer over het VN-verdrag handicap en de verkiezingen.

Wil je iets kwijt over dit onderwerp?